ཁྲལ་བསྡུའི་མ་ལག་གི་བརྒྱུད་རིམ་དཔེ་དུམ།སྔ་མའི་པར་གཞི་དེ གླང་ཕག་ལོ།  ནས 2022-05-20 10:23ལ་འགྲུབ།

ཁྲལ་བསྡུའི་མ་ལག་གི་བརྒྱུད་རིམ་དཔེ་དུམ།

ཁྲལ་བསྡུའི་མ་ལག་གི་བརྒྱུད་རིམ་དཔེ་དུམ་ནི་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག་པའི་བརྒྱུད་རིམ་གྱི་ཚིག་བརྗོད་ཅིག་ཡིན།
གཞི་རྩའི་གནས་ཚུལ།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་།
税收系统程序模块
ངོ་བོ།
བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག་པའི་བརྒྱུད་རིམ་གྱི་བརྗོད་ཚིག་ཅིག་ཡིན།
དཀར་ཆག
1 ནང་དོན།

ཁྲལ་བསྡུའི་མ་ལག་གི་བརྒྱུད་རིམ་དཔེ་དུམ་ནི་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག་པའི་བརྒྱུད་རིམ་གྱི་བརྗོད་ཚིག་ཅིག་ཡིན། དཔེ་དུམ་གྱི་དབྱེ་འབྱེད་ནི་ནུས་པ་ལྟར་བྱེད་དགོས་པ་དང་། དཔེ་དུམ་ནང་ཁུལ་གྱི་འབྲེལ་བ་ཆེ་དགོས་པ་སྟེ། རང་ཚུགས་རང་བཞིན་ཆེ་བ་དང་དུས་མཚུངས་སུ་དཔེ་དུམ་ཕྱི་རོལ་གྱི་འབྲེལ་བ་ཞན་པའི་རེ་བ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དཔེ་དུམ་སོ་སོའི་བར་གྱི་འབྲེལ་བ་ནི་གཞི་གྲངས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡག་ཤོས་ཡིན། གཞི་རྩའི་བྱ་རིམ་དཔེ་དུམ་གྱི་རིགས་ལ་ནང་འཇུག་དཔེ་དུམ་དང་། ཚོད་འཛིན་དཔེ་དུམ། སྒྲིག་གཅོད་དཔེ་དུམ་དང་ཕྱིར་གཏོང་དཔེ་དུམ་སོགས་ཡོད།  

དཔེ་དུམ་ཆེ་ཆུང་ནི་སྤྱིར་བཏང་དུ་ཚིག་གྲུབ་བརྒྱ་ལྷག་ལས་མི་བརྒལ་བ་བྱས་ན་འཚམ་པོ་ཡོད་པ་དང་། ཚིག་སྦྱོར་མང་དྲགས་ན་གོ་རིམ་གྱི་ཀློག་ཐུབ་པའི་རང་བཞིན་དམའ་རུ་གཏོང་ཐུབ་པ་དང་། གོ་རིམ་སྙོམས་སྒྲིག་བྱེད་པའི་དཀའ་ཚད་ཇེ་ཆེར་གཏོང་ཐུབ། ཁྲལ་བསྡུའི་གློག་རྩིས་མ་ལག་གི་ཉེར་སྤྱོད་མཉེན་ཆས་ནི་གཞི་རྩའི་གོ་རིམ་མང་བོ་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན། 


དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ།