གཅུ་འཛེར།སྔ་མའི་པར་གཞི་དེ ཁུ་པེ།  ནས 2022-05-19 10:01ལ་འགྲུབ།

གཅུ་འཛེར།

གཅུས་ཏེ་སྐྱེས་པའི་ཤིང་གི་འཛེར་པ།
1 ལོ་ཙཱ།

རྒྱ་ཡིག 木节,树节

2 རྒྱས་འགྲེལ།

1.བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས། གཅུས་ཏེ་སྐྱེས་པའི་ཤིང་གི་འཛེར་པ། 木节,树节。树千上扭曲生长的瘿疣状物。

2.སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས། གཅུས་ཏེ་སྐྱེས་པའི་ཤིང་གི་འཛེར་པ།

བརྡ་འགྲེལ་གདོང་འཛར།

འཛེར་པ། སྐྱེ་དངོས། གཅུ་འཛེར།