དགེ་སློང་གི་ཚུལ་ཁྲིམས།སྔ་མའི་པར་གཞི་དེ ཨ་ཅ་ཁུ་པེ།  ནས 2021-06-21 15:50ལ་འགྲུབ།

དགེ་སློང་གི་ཚུལ་ཁྲིམས།

དགེ་སློང་གིས་བསྲུང་བར་བྱ་བའི་ཁྲིམས་སོ། །
1 ལོ་ཙཱ།

རྒྱ་ཡིག 苾刍戒,苾刍尸罗

2 རྒྱས་འགྲེལ།

1.བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས། དགེ་སློང་གིས་བསྲུང་བར་བྱ་བའི་ཁྲིམས་སོ། ། 苾刍戒,苾刍尸罗。比丘所学戒律。

2.སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས། དགེ་སློང་གིས་བསྲུང་བར་བྱ་བའི་ཁྲིམས་སོ། །