ལྐོག་གཤོམ།སྔ་མའི་པར་གཞི་དེ དཔལ་ཚེ་རྡོར  ནས 2020-01-16 08:54ལ་འགྲུབ།

ལྐོག་གཤོམ།

གསང་བའི་གྲ་སྒྲིག
1 ལོ་ཙཱ།

རྒྱ་ཡིག暗图,阴谋

དབྱིན་ཡིགconspiracy

2 རྒྱས་འགྲེལ།

1.བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས།གསང་བའི་གྲ་སྒྲིག 秘密策划:ངན་གཡོ་ལྐོག་གཤོམ་བྱེད་པ། 图谋不轨。

2.སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས།གསང་བའི་གྲ་སྒྲིག 


བརྡ་འགྲེལ་གདོང་འཛར།

གསང་བ། གྲ་སྒྲིག ལྐོག་གཤོམ།