ལྐོག་ལབ།སྔ་མའི་པར་གཞི་དེ དཔལ་ཚེ་རྡོར  ནས 2020-01-16 08:54ལ་འགྲུབ།

ལྐོག་ལབ།

རྒྱབ་ཏུ་ཤོད་པའམ། ཕག་ཏུ་ཤོད་པ།
1 ལོ་ཙཱ།

རྒྱ་ཡིག背后议论

2 རྒྱས་འགྲེལ།

1.བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས།རྒྱབ་ཏུ་ཤོད་པའམ། ཕག་ཏུ་ཤོད་པ། 暗中交谈:ཡིག་ཚད་ལེན་སྐབས་ཕན་ཚུན་ལྐོག་ལབ་མ་བྱེད། 考试时不得交头接耳。གདོང་ཐུག་མི་བཤད་པར་ལྐོག་ལབ་བྱས་པས་ཅི་ཕན། 当面不说,背后议论,有何益处?

2.སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས།རྒྱབ་ཏུ་ཤོད་པའམ། ཕག་ཏུ་ཤོད་པ། 


བརྡ་འགྲེལ་གདོང་འཛར།

རྒྱབ་ཏུ། ཕག་ཏུ། ཤོད་པ། ལྐོག་ལབ།