ལྐོག་ཚོང༌།སྔ་མའི་པར་གཞི་དེ དཔལ་ཚེ་རྡོར  ནས 2020-01-16 08:54ལ་འགྲུབ།

ལྐོག་ཚོང༌།

ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཚོང་ངམ་ནག་ཚོང༌།
1 ལོ་ཙཱ།

རྒྱ་ཡིག黑市

2 རྒྱས་འགྲེལ།

1.བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས།ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཚོང་ངམ་ནག་ཚོང༌། 暗中违法交易。

2.སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས།ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ཚོང་ངམ་ནག་ཚོང༌། 


བརྡ་འགྲེལ་གདོང་འཛར།

ལྐོག་ཚོང་། ཁྲིམས་འགལ། ནག་ཚོང་།