རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་ཁུངས།སྔ་མའི་པར་གཞི་དེ ཁྲི་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ།  ནས 2019-11-20 08:45ལ་འགྲུབ།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་ཁུངས།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་ཁུངས།
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་ཁུངས(Stateorgans)ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དོ་དམ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་ཆ་སྤྱོད་པའི་ལས་ཁུངས་ལ་ཟེར་ཞིང་། དེའི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་བདག་དང་། ཁྲིམས་འཛུགས་ལས་ཁུངས། སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས། ལྟ་ཞིབ་ལས་ཁུངས། འདྲི་གཅོད་ལས་ཁུངས། ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས། དམག་དོན་ལས་ཁུངས་བཅས་ཚུད་ཡོད།
གཞི་རྩའི་གནས་ཚུལ།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་།
国家机关
ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་།
State organs
འགན་ནུས་གཙོ་བོ།
རྒྱལ་ཁབ་དོ་དམ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་ཆ་སྤྱོད་པ།
སྒྲིག་གཞི་གཙོ་བོ།
རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་བདག་དང་། དབང་ཆའི་ལས་ཁུངས། སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་སོགས།
1 ​རྩ་འཛུགས་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་ཆ་སྤྱོད་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་དོན་དོ་དམ་བྱེད་པའི་ལས་ཁུངས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་ཆའི་ལས་ཁུངས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་ལས་ཁུངས་དང་། མི་རིགས། ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་སོགས་ཚུད་ཡོད། དཔེར་ན། ཀྲུང་གོའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་དང་། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་། ས་གནས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་རིམ་པ་ཁགམི་དམངས་སྲིད་གཞུང་རིམ་པ་ཁགམི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་དང་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་རིམ་པ་ཁག་སོགས་ལའང་སྲིད་དབང་ལས་ཁུངས་ཟེར། ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་ཡང་རྒྱལ་ཁབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གྲས་སུ་ཡོད།

2 ཀྲུང་དབྱང་གི་ཚད་རིམ་དང་པོའི་ལས་ཁུངས་དམིགས་སུ་སྟོན་པ།

ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཚད་གཞིར་བཟུང་ནས་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་དང་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་དང་དེའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་། ས་གནས་མི་དམངས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་རིམ་པ་ཁག་དང་དེའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་། ཆེད་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ཁག་དང་དེའི་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་བཅས། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་དང་དེའི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་པུའུ་ཁག་དང་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ཁག་དང་། ཐད་གཏོགས་ལས་ཁུངས་ཁག་དང་དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཁག ཕྱི་རྒྱལ་དུ་བཅའ་སྡོད་བྱེད་པའི་གཞུང་ཚབ་ཁང་དང་། ལས་ཚབ་ཁྲུའུ། གཞུང་ཚབ་ཁང་། དོན་གཅོད་ལས་ཁུངས་གཞན་དག་བཅས། ས་གནས་ཀྱི་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་རིམ་པ་ཁག་དང་དེའི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་ལས་སྒྲུབ་སྡེ་ཁག་ཁག ས་གནས་རིམ་པ་ཁག་གི་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་དང་དེའི་ལས་དོན་སྡེ་ཁག་གི་མངག་གཏོང་ལས་ཁུངས་ཏེ། དཔེར་ན་སྲིད་འཛིན་ཀུང་ཧྲུའུ་དང་། གསར་སྤེལ་ཁུལ། སྤྱི་བདེ་ཅུས་མངགས་གཏོང་ཁང་། ཞང་དང་གྲོང་རྡལ་གྱི་བཟོ་ཚོང་ཁང་། ཁྲལ་དོན་ཁང་སོགས།

3 འདྲི་གཅོད་ལས་ཁུངས། 

ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་དང་། ས་གནས་ཀྱི་ཚད་རིམ་སོ་སོའི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་།    ཆེད་དམིགས་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་དང་མངག་གཏོང་བྱས་པའི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ར་བཅས་ཡོད།

4 ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས།

ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་དང་། ས་གནས་ཀྱི་ཚད་རིམ་སོ་སོའི་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་།  ཆེད་དམིགས་མི་དམངས་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་དང་མངག་གཏོང་ལས་ཁུངས།

5 དམག་དོན་ལས་ཁུངས།

ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྲུང་དབྱང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་དེའི་མངའ་འོག་གི་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་གཞུང་ལས་ཐིན་དང་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་མཉམ་འབྲེལ་ཇུས་འདོན་པུའུ། དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཆབ་སྲིད་ལས་དོན་པུའུ།  དམག་དོན་ཨུ་ལྷན་གྱི་རྒྱབ་ཕྱོགས་མཁོ་སྒྲུབ་འགན་སྲུང་པུའུ། དམག་དོན་ཨུ་ལྷན་གྱི་གོ་མཚོན་འཕེལ་རྒྱས་པུའུ། དམག་དོན་ཨུ་ལྷན་གྱི་སྦྱོང་བརྡར་དོ་དམ་པུའུ། དམག་དོན་ཨུ་ལྷན་གྱི་རྒྱལ་སྲུང་སྐུལ་སློང་པུའུ། དམག་དོན་ཨུ་ལྷན་གྱི་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་དང་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་ཇུས་འདོན་པུའུ། དམག་དོན་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཆབ་སྲིད་ལས་དོན་པུའུ། དམག་དོན་ཨུ་ལྷན་གྱི་རྒྱབ་ཕྱོགས་མཁོ་སྒྲུབ་འགན་ལེན་པུའུ། དམག་དོན་ཨུ་ལྷན་གྱི་གོ་མཚོན་འཕེལ་རྒྱས་པུའུ། དམག་དོན་ཨུ་ལྷན་གྱི་རྒྱལ་སྲུང་སྐུལ་སློང་པུའུ། དམག་དོན་ཨུ་ལྷན་གྱི་སྲིད་ཁྲིམས་ཨུ་ལྷན། དམག་དོན་ཨུ་ལྷན་གྱི་འཐབ་ཇུས་འཆར་འགོད་གཞུང་ལས་ཁང་། དམག་དོན་ཨུ་ལྷན་གྱི་སྒྱུར་བཅོས་དང་སྒྲིག་ཁོངས་གཞུང་དོན་ཁང་། དམག་ཨུད་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དམག་དོན་མཉམ་ལས་གཞུང་ལས་ཁང་། དམག་དོན་ཨུ་ལྷན་དང་དམག་ཨུད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་དོ་དམ་སྤྱི་ཁྱབ་ཅུས་བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་འགན་ནུས་སྡེ་ཚན15ཡོད། 

6 ལྟ་ཞིབ་ལས་ཁུངས།

རྒྱལ་ཁབ་ལྟ་ཞིབ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་དེ་བཞིན་ས་གནས་ལྟ་ཞིབ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་། ལྟ་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལས་གནས་ཁྲིམས་འགལ་དང་ལས་གནས་ཉེས་གསོག་གི་གྱོད་གཞི་སྒྲུབ་སྐབས་ངེས་པར་དུ་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་དང་ཁྲིམས་འཛིན་སྡེ་ཚན་དང་ཕན་ཚུན་གཞོགས་འདེགས་དང་ཕན་ཚུན་ཚོད་འཛིན་བྱེད་དགོས།


དཔྱད་གཞིའི་ཡིག་ཆ།