སི་ཏོ་ཁེའི་གྲུབ་མཐའ།སྔ་མའི་པར་གཞི་དེ ལྷ་བྷེ།  ནས 2016-01-12 16:45ལ་འགྲུབ།

སི་ཏོ་ཁེའི་གྲུབ་མཐའ།

སི་ཏོ་ཁེའི་གྲུབ་མཐའ།
སི་ཏོ་ཁེའི་གྲུབ་མཐའ་ནི་ཀེ་རེ་སིའི་སྐད་སྒྲ་བསྒྱུར་ཏེ་དོན་ནི་ཚོན་རིས་བར་འཁྱམས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ཟེར་བ་ཡིན་ཞིང་། ལུགས་དེའི་འཐུས་ཚབ་ཀྱི་མི་སྣ་གཙོ་བོ་ནི་ཁེ་ལེ་ཨན་ཏེ་སེ་དང་ཁེ་རུ་སེ་ཕུ་སེ་སོགས་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚོའི་འདོད་ཚུལ་ནི་གདོད་མའི་དངོས་གཙོ་རིང་ལུགས་དང་ཆོས་ཅན་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་ཡང་གླེང་སློང་བྱས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །
གཞི་རྩའི་གནས་ཚུལ།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་།
斯多葛学派
གསར་བཏོད་པ།
ཛི་ནོ།
1 ​བྱུང་བ་མདོར་བསྡུས།

སྤྱི་ལོའི་སྔོན་གྱི་དུས་རབས4བའི་ནང་ཛི་ནོས་སྲོལ་བཏོད་པ་དང་དཔེ་ཁྲིད་གནངས་ས་ནི་ཚོན་རིས་ལྡན་པའི་བར་འཁྱམས་ཤིག་ཡིན་པས་ཚོན་རིས་བར་འཁྱམས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཟེར་བ་རེད། ལུགས་དེའི་འཐུས་ཚབ་ཀྱི་མི་སྣ་གཙོ་བོ་ནི་ཁེ་ལེ་ཨན་ཏེ་སེ་དང་ཁེ་རུ་སེ་ཕུ་སེ་སོགས་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། ཁོ་ཚོའི་འདོད་ཚུལ་ནི་གདོད་མའི་དངོས་གཙོ་རིང་ལུགས་དང་ཆོས་ཅན་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་ཡང་གླེང་སློང་བྱས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །

2 འཕེལ་འགྱུར།

རྗེས་སུ་སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་ནང་རཱོ་མ་རུ་དར་བའི་དུས་རཱོ་མའི་སི་ཏོ་ཁིའི་གྲུབ་མཐའ་དང་སི་ཏོ་ཁེ་གསར་བ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན། ལུགས་དེའི་འཐུས་ཚབ་ཀྱི་མི་སྣ་གཙོ་བོ་ནི་མཱ་ཁོའི་འོབ་རབ་ལིའུ་སྟེ་ཁོས་སི་ཏོ་ཁེའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་བཅོས་བསྒྱུར་བྱས་ཏེ་ཆོས་ལུགས་སེམས་གཙོ་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལས་དབང་སྨྲ་བའི་ལྟ་བ་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །