ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 2 ཡོད།

ཨེར་ལང་རི་བོའི་མིས་བཟོས་ནགས་ཚལ་སྐྱེ་ཁམས་གུང་གསེང་གནས་ཁུལ།

ཨེར་ལང་རི་བོའི་མི་བཟོས་ནགས་ཚལ་སྐྱེ་ཁམས་གུང་གསེང་གཏོང་བའི་ས་ཁུལ་ནི་ཨེར་ལང་རི་བོའི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་རི་ལྡེབས་ཐོག་ཡོད་ཅིང་། ལྕགས་ཟམ་རྫོང་གི་མངའ་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་དང་ཁྲོན་བོད་གཞུང་ལམ་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་ སུ་གནས་ཡོད། སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་མུའུ་ཁྲི3ཡོད། བོད་ཡིག་གི་མིང་། ཨེར་ལང་རི་བོའི་མིས་བཟོས་ནགས་ཚལ་སྐྱེ་ཁམས་གུང་གསེང་གཏོང་བའི་ས་ཁུལ།

20190329

ཏ་ཐུང་གྲོང་ཁྱེར།

པའེ་ཧྲན་རི་བོ་དང་ཧྲོང་ཧྲན་རི་བོཨེར་ལང་རི་བོ། ཡུན་མོན་རི་བོ། ཚའེ་ལིའང་ཧྲན་རི་བོ་སོགས་ཡོད། ཤར་ལྷོའི་རྒྱུད་ཀྱི་རི་རྒྱུད་ནི་ཐའེ་ཧང་རི་རྒྱུད་ཡིན་པ་དང་། འགྱུར་ལྡོག་ཁྲོད་དུ་གྲུབ་ཚུལ་གྱི་རྗེས་ཤུལ་རབ་དང་རིམ་པ་གྲུབ་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་རི་བོ་ཡན་ཧྲན་གྱི་འགུལ་སྐྱོད་དང་རི་བོ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་འགུལ་སྐྱོད་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་ནི་ཆེས་མངོན་གསལ་ཡིན་ལ།

20200218