ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 75 ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་འདོད་པ་ནི ངོ་བོ་ལ ཡིན་ནམ།

བཙལ་འབྲས་ནི ངོ་བོ་ལ ཡིན་མོད། ཁྱེད་ཀྱིས་སྔར་བཞིན ཨི་བོ་ལ། འཚོལ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།

བློ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་བཞི།

རྟགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟོས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས། ཆོས་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟོས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས། གཞི་རྟགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟོས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་སོ། ། རྒྱས་འགྲེལ། རྟགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟོས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས། ཆོས་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟོས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས། གཞི་རྟགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟོས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་སོ། །

20180119

བཏང་བཟུང་མེད་པ།

རང་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་བལྟ་སྐབས་དམིགས་རྟེན་ལ་སེམས་གནས་པ་དང་མི་གནས་པའི་དུས་སྐབས་ངེས་མེད་པ་མ་ཡིན་པར་དམིགས་རྟེན་ལ་བཞག་པ་ཙམ་གྱིས་ཐུར་རེ་སྡོད་པ། རྒྱས་འགྲེལ། རང་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་བལྟ་སྐབས་དམིགས་རྟེན་ལ་སེམས་གནས་པ་དང་མི་གནས་པའི་དུས་སྐབས་ངེས་མེད་པ་མ་ཡིན་པར་དམིགས་རྟེན་ལ་བཞག་པ་ཙམ་གྱིས་ཐུར་རེ་སྡོད་པ།

20170908

རྣམ་རྫུན་དྲི་བཅས་པ།

སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་ཤེས་འདི་རྣམས་མ་རིག་པའི་མཐུས་སྔོན་པོ་སོགས་ཕྱི་རོལ་གྱི་བཟུང་བའི་རྣམ་པར་སྣང་བས་རྣམ་ཤེས་སམ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་གཉིས་སྣང་གི་དྲི་མས་བསླད་པར་འདོད་པས་རྣམ་རྫུན་དྲི་བཅས་པ་དང༌། རྒྱས་འགྲེལ། སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་ཤེས་འདི་རྣམས་མ་རིག་པའི་མཐུས་སྔོན་པོ་སོགས་ཕྱི་རོལ་གྱི་བཟུང་བའི་རྣམ་པར་སྣང་བས་རྣམ་ཤེས་སམ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་གཉིས་སྣང་གི་དྲི་མས་བསླད་པར་འདོད་པས་རྣམ་རྫུན་

20171018

མ་བཅོས་པར་གློད་ལ་ཞོག

མཉམ་པར་བཞག་པའི་རང་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་བལྟས་ནས་མཉམ་པར་བཞག་པའི་སེམས་ལ་རྣམ་རྟོག་བཟང་ངན་བར་མ་གང་འཆར་བ་དེ་རང་ལ་བཟོ་བཅོས་དང་དགག་སྒྲུབ་མ་བྱེད། རྒྱས་འགྲེལ། མཉམ་པར་བཞག་པའི་རང་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་བལྟས་ནས་མཉམ་པར་བཞག་པའི་སེམས་ལ་རྣམ་རྟོག་བཟང་ངན་བར་མ་གང་འཆར་བ་དེ་རང་ལ་བཟོ་བཅོས་དང་དགག་སྒྲུབ་མ་བྱེད།

20180129

རིག་གསལ་བདེ་བའི་ངང་དུ་གདའ།

རང་སེམས་ཡུལ་གང་ལ་ཡང་འཇུག་པས་རིག་པ། གློ་བུར་དྲི་མས་བསྒྲིབས་ཀྱང་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་དྲི་མས་མ་གོས་པས་གསལ་བ། སེམས་ལ་གང་སྣང་བདེ་བའི་རྣམ་རོལ་དུ་འཆར་ཞིང༌། སྡུག་བསྔལ་ཡང་གྲོགས་སུ་འཁྱེར་བས་བདེ་བ་བཅས་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་ལྡན་དུ་གདའ་ ཞེས་པའོ། ། རྒྱས་འགྲེལ། རང་སེམས་ཡུལ་གང་ལ་ཡང་འཇུག་པས་རིག་པ། གློ་བུར་དྲི་མས་བསྒྲིབས་ཀྱང་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་དྲི་མས་མ་གོས་པས་གསལ་བ།

20180412

བཟླས་པ་བཅུ་གཉིས།

འདི་ནི་ཀུན་འབྱུང་འཕགས་པའི་བདེན་པའོ། །འདི་ནི་འགོག་པ་འཕགའ་པའི་བདེན་པའོ། །འདི་ནི་ལམ་འཕགས་པའི་བདེན་པའོ། །ཞེས་ངོ་བོ་ལ་བཟླས་པ་དང་། །འདི་ནི་ཀུན་འབྱུང་འཕགས་པའི་བདེན་པའོ། །འདི་ནི་འགོག་པ་འཕགའ་པའི་བདེན་པའོ། །འདི་ནི་ལམ་འཕགས་པའི་བདེན་པའོ། །ཞེས་ངོ་བོ་ལ་བཟླས་པ་དང་།

20180929

འཛིན་མེད་རང་གསལ།

འདི་བཀའ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བ་འཆད་ཚུལ་ཏེ་ཡུལ་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པ་ལ་བློས་གང་དུའང་འཛིན་པ་མེད་པས་ན་འཛིན་མེད་དང༌། བློ་དེ་ཉིད་རང་གིས་ངོ་བོ་ལ་དྲི་མས་མ་གོས་པས་གསལ་ཞིང་དྭངས་པ་ཞེས་པའི་དོན། རྒྱས་འགྲེལ། འདི་བཀའ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་བ་འཆད་ཚུལ་ཏེ་ཡུལ་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པ་ལ་བློས་གང་དུའང་འཛིན་པ་མེད་པས་ན་འཛིན་མེད་དང༌། བློ་དེ་ཉིད་རང་གིས་ངོ་བོ་ལ་དྲི་མས་མ་གོས་པས་གསལ་ཞིང་དྭངས་པ་ཞེས་པའི་དོན།

20180319

བཟླས་པ་བཅུ་གཉིས།

ཞེས་ངོ་བོ་ལ་བཟླས་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པར་བྱ། ཀུན་འབྱུང་སྤང་བར་བྱ། འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱ། ལམ་སྒོམ་པར་བྱ་ཞེས་བྱེད་པ་ལ་བཟླས་པ་དང༌། །འདི་ནི་ལམ་འཕགས་པའི་བདེན་པའོ། །ཞེས་ངོ་བོ་ལ་བཟླས་པ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པར་བྱ། ཀུན་འབྱུང་སྤང་བར་བྱ། འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱ།

20181010

རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གྱི་བདག

ང་ཞེས་ཤར་བ་དེ་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཡིན་ཞིང༌། ང་དེའི་དོན་དུ་ལས་སྣ་ཚོགས་པ་བསགས་པ་ལས་ང་ཞེས་པ་དེའི་ངོ་བོ་ལ་བློ་དཔྱད་པ་གང་ཡང་མི་བྱེད། ང་ཞེས་ཤར་བ་དེ་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཡིན་ཞིང༌། ང་དེའི་དོན་དུ་ལས་སྣ་ཚོགས་པ་བསགས་པ་ལས་ང་ཞེས་པ་དེའི་ངོ་བོ་ལ་བློ་དཔྱད་པ་གང་ཡང་མི་བྱེད།

20170830

བལྟས་པས་མཐོང་བའི་ཡུལ་མེད།

རང་གི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་བལྟ་བའི་ཚེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་གཟུགས་ལ་ལྟད་མོ་ལྟ་བ་ལྟར་རང་གེ་སེམས་ད་ལྟ་བ་དེ་ལས་ལོགས་སུ་བལྟ་བྱའི་སེམས་ཤིག་གང་འདྲ་འདུག་བལྟས་ན་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པས་ལྟ་མཁས་པོ་ཞིག་དགོས་པ། རྒྱས་འགྲེལ། རང་གི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་བལྟ་བའི་ཚེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་གཟུགས་ལ་ལྟད་མོ་ལྟ་བ་ལྟར་རང་གེ་སེམས་ད་ལྟ་བ་དེ་ལས་ལོགས་སུ་བལྟ་བྱའི་སེམས་ཤིག་གང་འདྲ་འདུག་བལྟས་ན་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པས་ལྟ་མཁས་པོ་ཞིག་དགོས་པ།

20170831