ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 3,075 ཡོད།

ཧྲནལའོཙོཏིག

ཧྲནལའོཙོཏིག་ནི《ཐན་ཧྥང་མཚན་གླེང》ངམ《ཞག་མ་སྟོང་རྩ་གཅིག》ཁྲོད་ཀྱི་མི་སྣ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན། གནའ་སྔ་མོར་ས་སིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལི་ཡ་འར་གྱིས་རང་གི་བཙུན་མོས་རང་ལ་ཁྲེལ་མེད་བྱས་པ་ཤེས་རྗེས་བཙུན་མོ་དང་འབྲེལ་བའི་མི་ཚང་ ཁོའི་རྩུབ་སྤྱོད་དེས་མངའ་འབངས་རྣམས་ལ་སྙིང་འདར་བའི་གནས་སུ་བསྐྱལ་བས། ཧྲནལའོཙོཏིག་གིས་བུད་མེད་གཞན་རྣམས་སྐྱོབ་ཆེད་དང་ས་སིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལི་ཡ་འར་གྱི་གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་གཤིས་ཀ་བཅོས་བསྒྱུར་བྱ་

20160119

ཐན་ཧྥང་མཚན་གླེང་ངམ་ཞག་མ་སྟོང་རྩ་གཅིག

ཁོའི་བུ་མོ་ཧྲནལའོཙོཏིག་ཅེས་པས་བུད་མེད་གཞན་རྣམས་སྐྱོབ་ཆེད་རང་ཉིད་རྒྱལ་པོར་བློས་གཏོང་རྒྱུར་སེམས་ཐག་བཅད།         བློན་པོ་ལ་ཡང་ཐབས་ཟད་དེ་བུ་མོ་ཕོ་བྲང་དུ་མི་སྐྱེལ་ཀ་མེད་བྱུང་།         བུ་མོ་ཧྲནལའོཙོཏིག་གིས་མཚན་མོ་རེ་རེར་ཡིད་དབང་འགུག་པའི་གཏམ་རྒྱུད་བཤད་ནས་རྒྱལ་པོའི་བློ་ཁ་བཀུགས།

20151224

ལའོཧྲན་ཅི་གྲོང་ཁྱེར།

ཨ་མེ་རི་ཁའི་ཅ་ལི་ཧྥུ་ཉི་ཡ་ཀྲིག་གི་ལྷོ་རྒྱུད་ཀྱི་ལའོཧྲན་ཅི་གྲོང་ཁྱེར་ནི་ཨ་མེ་རི་ཁ་ནུབ་རྒྱུད་ཀྱི་མཚོ་འགྲམ་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཤོས་དང་ཅ་ལི་ཧྥུ་ཉི་ཡ་ཀྲིག་གི་ལྟེ་བའི་གྲོང་ཁྱེར་ཏེ། ཨ་མེ་རི་ཁའི་ཆེས་ཆེ་བའི་གྲུ་ཁ་ སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་སོགས་ཀྱི་ལྟེ་གནས་ཀྱང་ཡིན། དུས་རབས19པའི་ལོ་རབས20པའི་སྐབས་སུ་རྡོ་སྣུམ་རྙེད་པ་ནས་བཟུང་ལའོཧྲན་ཅི་དར་མགོ་བརྩམས་པ་དང་།

20171128

ལའོཧྲན་ཆུས།

ལའོཧྲན་ཆུས་ནི་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་ཆིང་ཏའོ་གྲོང་ཁྱེར་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་ཆུས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། ཧྲན་ཏུང་ཕྱེད་གླིང་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་དང་། ཆིན་ཏའོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཤར་ལྷོའི་མཚམས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་ངོགས་ གནས་ཡུལ། ཆིང་ཏའོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཤར་ལྷོའི་རྒྱུད་དུ་ཡོད། རྒྱ་ཁྱོན། སྤྱི་ལ འཕེལ་རིམ། རི་བོ་ལའོཧྲན་ས་ཁུལ་ནི་ཞ་དང་། ཧྲང་།

20200211

ཁྲུང་ཞིན་རྫོང་།

ལུང་ཆོན་དགོན། ཝུའུ་ལུང་ཧྲན་རི་བོ། ཐང་མའོ་ཧྲན་རི་བོ། ལའོ་ཡེ་ཧྲན་རི་བོ། ཀུང་ལིའུ་ཡོན། རིག་གནས་ཁང་གསུམ་སོགས་ཡོད། ཝུའུ་ལུང་ཧྲན་རི་བོ། ཐང་མའོ་ཧྲན་རི་བོ། ལའོ་ཡེ་ཧྲན་རི་བོ། ཀུང་ལིའུ་ཡོན། རིག་གནས་ཁང་གསུམ་སོགས་ཡོད།

20200508

ཐོན་ཞི་ཆུས།

ཡིའུ་ལིང་ཧྲན་གྱི་སུང་ཐའོ། ཧུའེ་ཧྲན་གྱི་ཆིང་ཆོན། དེ་བཞིན་པའེ་ཉའོ་ཐིང་། དྲང་སྲོང་བྲག་ཕུག་དང་ཀོན་དབྱང་ཟམ་པའི་ཐོག་ཁང་སོགས་གནའ་ཤུལ་གྲགས་ཅན་ཡོད། ཏུན་ཤིས་ལའོ་ཁྲོམ་གཞུང་རྟེན་རྫས་བཤམས་མཛོད་ཁང་། ཀྲུང་གུང་ཨན་ཧུའེ་ལྷོ་རྒྱུད་དམིགས་བསལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གནས་ཡུལ་རྙིང་པའི་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་སོགས་ཡོད་པ་རེད།

20200401

ལི་ཚང་ཆུས།

ལི་ཚང་གི་མངའ་ཁོངས་ནི་དེ་སྔིའི་ཚང་ཁོའུ་ཆུས་ཀྱི་ལི་ཚུན་ཧོ་ཡི་བྱང་རྒྱུད་ས་ཁོངས(བསྡུས་མིང་ལ“ཚང་ཁོའུ་ས་ཁོངས”ཞེས་འབོད)དང་དེ་སྔའི་ལའོཧྲན་ཆུས་ཀྱི་ལི་ཚུན་གྲོང་རྡལ་ལི་ཚུན་ཧོ་ཡི་བྱང་རྒྱུད་ས་ཁོངས(བསྡུས་མིང་ལ“ལི་ མིན་གོ་སྲིད་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་བཞི་པར(སྤྱི་ལོ1945ལོ)འཇར་པན་མགོ་མ་བཏགས་སྔོན་དུ་ཆིང་ཏའོ་དམིགས་བསལ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ས་ཁོངས་དབྱེ་ཚུལ་ནི་ཚང་ཁོའུ་སོགས་ཐད་གཏོགས་ཆུས་དང་ལའོཧྲན་སོགས་ཞང་ཆུས་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་དོན་གཅོད་ཁང7ལ་བསྒྱུར།

20200303

ལུང་ཧྲན་ཆུས།

ལུང་ཧྲན་ཆུས་ནི་ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་ལིའོ་ཡོན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་། ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་གྱི་དབུས་ལྷོའི་རྒྱུད་དང་། ཏུང་ལིའོ་ཧུ་ཆུ་བོའི་སྟོད་རྒྱུད་དང་། ཁྲང་པའེ་རི་བོའི་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་ལའོ་ཡའེ་ལིན་ དང་ནུབ་རྒྱུད་སུང་ལིའོ་བདེ་ཐང་གི་བར་བརྒལ་ས་རྒྱུད་དུ་ཆགས་ཡོད། དེའི་མངའ་ཁོངས་སུ་ལུང་ཧྲོའུ་ཧྲན་ཡོད་སྟབས་མིང་དེ་ལྟར་ཐོགས་པ་རེད།

20200310

ཝུའུ་ཧྲན་རྫོང་།

ཝུའུ་ཧྲན་ལ་ཧྲུའེ་ཁྲོང་བྲག་ཕུག་དང་། མུ་ཐི་དགོན། ལའོ་ཅུན་ཧྲན་ནགས་ཚལ་སྤྱི་གླིང་། ཚོ་ཁྲོན་རྩྭ་ཐང་ཆེན་པོ་སོགས་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་ཡོད། ལའོ་ཅུན་ཧྲན་ནགས་ཚལ་སྤྱི་གླིང་། ཚོ་ཁྲོན་རྩྭ་ཐང་ཆེན་པོ་སོགས་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་ཡོད། གཟི་བརྗིད་མཚན་སྙན།

20200424

ཏཱ་ཧྲི་ཆའོ་གྲོང་ཁྱེར།

ཤར་དུ་ཨན་ཧྲན་ཧའེ་ཁྲེང་གྲོང་ཁྱེར་དང་ཞིའུ་ཡན་མན་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་དང་ས་མཚམས་འབྲེལ་ཡོད་པ་དང་། ལྷོ་རུ་ཀའེ་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་དང་ས་མཚམས་འབྲེལ་ཡོད། ནུབ་ནི་དབྱིན་ཁོའུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ལའོ་པེན་ཆུས་དང་ཉེ། ནུབ་བྱང་དུ་ཕན་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཏཱ་ཝ་ཆུས་དང་བར་ཆུ་བོའི་ཆོད་ཅིང་ཁ་སྤྲོད་དུ་གནས་ཡོད།

20200427