ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 1,080 ཡོད།

ཡངས་གླིང་རྡོ་རྗེ།

དེ་ནས་རྔ་བ་བོད་རིགས་ཆའང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་པོའི་འགན་བཞེས་པ་དང་། ཞོར་དུ་ཁུལ་གསར་བརྗེ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་རེན་དང་ཁུལ་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི། གཞོན་པ། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྲིད་གྲོསཀྲུའུ་ཞི་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས། ཀྲུང་གུང་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཏང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་འཚོལ་སྡུད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་རེན།

20180508

ཀྲང་ལན།

པར་བདམས། སྤྱི་ལོ1954ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པར་བདམས། རྗེས་ནས་ཀྲུང་གོའི་དམངས་གཙོའི་མནའ་མཐུན་གྱི་ཀྲུའུ་ཞིའི་འགན་བཞེས། ལོ་དེའི་ཟླ10པར་ཀྲུང་གོའི་དམངས་གཙོའི་སྲིད་ཚོགས་མནའ་འབྲེལ་ཁྲོད་ཀྱི་ཀྲུང་དབྱང་ལག་བསྟར་ཨུ་ཡོན་ཚོགས་པའི་ཀྲུའུ་ཞི་དང་དམངས་གཙོའི་མནའ་འབྲེལ་

20191029

བོང་སྟག་ཆོས་རྒྱམ།

སྤྱི་ལོ1947ལོ་སྟེ་མེན་གོའི36ལོར་བོང་སྟག་གི་སྟོང་དཔོན་གཞོན་པར་བསྐོས་པ་དང་སྤྱི་ལོ1952ལོར་དུར་ལམ་རྫོང་གི་སྲིད་གྲོསཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པར་བསྐོས། འགྲོ་སྐབས་མགོ་བདག་བྱས།   སྤྱི་ལོ1947ལོ་སྟེ་མེན་གོའི36ལོར་བོང་སྟག་གི་སྟོང་དཔོན་གཞོན་པར་བསྐོས་པ་དང་སྤྱི་ལོ1952ལོར་དུར་ལམ་རྫོང་གི་སྲིད་གྲོསཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པར་བསྐོས།

20180528

ཀྲང་ཝུན་ཁུའེ།

སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་གཉེར་བརྒྱུད་རིམ་ལྡན་པ་རེད། ད་ལྟ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོསཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང་མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་བཞེས་ཡོད།   སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་གཉེར་བརྒྱུད་རིམ་ལྡན་པ་རེད། ད་ལྟ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོསཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང་མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་བཞེས་ཡོད།

20180914

ཀྲང་ཁྲང་ཨར།

སྤྱི་ལོ1976ལོའི་ཟླ6པར་ཀྲུང་གོའི་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་ཞུགས། ལས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་བསླབ་རིམ་དང་དོ་དམ་རིག་པའི་འབུམ་རམས་པའི་བསླབ་གནས་ལྡན། ད་ལྟ་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་ སྤྱི་ལོ1976ལོའི་ཟླ6པར་ཀྲུང་གོའི་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་ཞུགས། ལས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་བསླབ་རིམ་དང་དོ་དམ་རིག་པའི་འབུམ་རམས་པའི་བསླབ་གནས་ལྡན། ད་ལྟ་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི

20200107

ཞུས་ལི་ཆོན།

སྤྱི་ལོ1982ལོའི་ཟླ2པར་བྱ་བར་ཞུགས། ད་ལྟ་ཧུའུ་པེ་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་འགན་བཞེས་ཡོད། ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ། ཏང་ཙུའུ་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས། སྤྱི་ལོ2016ལོའི་ཟླ9པ་ནས་སྤྱི་ལོ2016ལོའི་ཟླ11པའི་བར་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པ་དང་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ།

20200108

ཅི་ལིན།

ཁྲིམས་ལུགས་རིག་པའི་རབ་འབྱམས་པ་དང་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་གཞོན་པ་ཡིན། ད་ལྟ་རྒྱལ་ཡོངས་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཨུ་ཡོན་དང་། པེ་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་བཞེས་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་ལས་འཛིན་དང་ཚོགས་གཙོར་བདམས། སྤྱི་ལོ2013ལོའི་ཟླ1པོ་ནས་སྤྱི་ལོ2013ལོའི་ཟླ4པའི་བར་དུ་པེ་ཅིང་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གྲོས་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་ཀྲུའུ་ཞི

20200729

ཧོང་ཅན་ཧྲེང་།

མཐོ་རིམ་དོ་དམ་མི་སྣའི་བཟོ་ཚོང་དོ་དམ་གྱི་རབ་འབྱམས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ཧའེ་ལུང་ཅང་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས་ཡོད། ད་ལྟ་ཧའེ་ལུང་ཅང་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས་ཡོད།

20200106

ཧྲེང་མའོ་ལིན།

ད་ལྟ་ཐེན་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་བཞེས་བཞིན་ཡོད། ད་ལྟ་ཐེན་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་བཞེས་བཞིན་ཡོད།

20200630

ལིའུ་ཝེ།

སྤྱི་ལོ1980ལོའི་ཟླ3པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་དུ་ཞུགས། སྤྱི་ལོ1977ལོའི་ཟླ4པར་ལས་ཀར་ཞུགས་པ་དང་། ད་ལྟ་ཧོ་ནན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་དང་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅིའི་འགན་བཞེས་ཡོད། ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་དང་ཏང་ཙུའུ་ཧྲུའུ་ཅི་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས། སྤྱི་ལོ2012ལོའི་ཟླ5པ་ནས་སྤྱི་ལོ2018ལོའི་ཟླ1པོའི་བར་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་དང་ཏང་ཙུའུ་ཧྲུའུ་ཅིའི་

20200107