ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 0 ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་འདོད་པ་ནི ཝུའེ་ཉིང་རྫོང ཡིན་ནམ།

བཙལ་འབྲས་ནི ཝུའེ་ཉིང་རྫོང ཡིན་མོད། ཁྱེད་ཀྱིས་སྔར་བཞིན སུའེ་ལིང་རྫོང་། འཚོལ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།