ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 83 ཡོད།

རྒྱལ་ཁྲིམས་བཅོ་ལྔ།

རྒྱལ་ཁྲིམས་བཅོ་ལྔ་ནི་མཛད་པ་གསུམ། མི་མཛད་པ་གསུམ། བསྟོད་པ་གསུམ། དམད་པ་གསུམ། མི་མནར་བ་གསུམ་བཅས་ཡིན་ནོ།། ཡོང་ཁུངས། མི་མཛད་པ་གསུམ། བསྟོད་པ་གསུམ། དམད་པ་གསུམ། མི་མནར་བ་གསུམ་བཅས་ལ་རྒྱལ་ཁྲིམས་བཅོ་ལྔར་གྲགས་པ་ནི། རྒྱལ་པོས་རྒྱལ་ཁྲིམས་སྐྱོང་བའི་སྐབས་ངེས་པར་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པའི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྲོལ་བཟང་པོ་དར་སྤེལ་གཏོང་དགོས་པའི་དོན་ཆེན་རྣམས་ལགས་སོ།།

20160621

རྒྱལ་སྲས་རྒྱལ་རབས།

བཙུགས་ཏེ་ཙོང་ཁ་ཡུལ་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་མདོ་སྨད་ཕལ་ཆེར་ལ་མངའ་མཛད་པས་སྨད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁྲིམས་ལྷམ་ཙམ་ཆགས་ཞེས་གྲགས། ཆེ་གཉིས་ཀྱིས་ཁྲི་དཔོན་དུ་བཀུར་ནས་སྤྱི་ལོ1015ལོར་ཙོང་ཁའི་རྒྱལ་རབས་བཙུགས་ཏེ་ཙོང་ཁ་ཡུལ་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་མདོ་སྨད་ཕལ་ཆེར་ལ་མངའ་མཛད་པས་སྨད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁྲིམས་ལྷམ་ཙམ་ཆགས་ཞེས་གྲགས་ཤིང་།

20181113

དབའས་ཁྲྀ་སུམ་རྗེ་རྩང་བཞེར།

ཁོང་གིས་བློན་ཆེན་པོ་འཁུར་དུས་སུ་བོད་ཡུལ་དུ་འདུན་མ་ཆེ་ཆུང་མང་བོ་བསྡུས་ཏེ། རྒྱལ་ཁྲིམས་དག་བསྒྲིགས་དང་རྒྱལ་དམངས་འབྱོར་དོ་དམ་ཞིབ་གཤེར་སོགས་ཀྱི་ལས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱས་ཡོད། རྒྱལ་ཁྲིམས་དག་བསྒྲིགས་དང་རྒྱལ་དམངས་དཔལ་འབྱོར་དོ་དམ་ཞིབ་གཤེར་སོགས་ཀྱི་ལས་ཀ་མང་བོ་བྱས། མཐར་སྤྱི་ལོ725ལོར་གཤེགས་སོ།   །

20190816

ཁྲིམས་སྲུང༌།

ཆོས་ཁྲིམས་དང་རྒྱལ་ཁྲིམས་སོགས་བརྩི་ཞིང་ལག་ལེན་ལ་འདེབས་པ། ལོ་ཙཱ། རྒྱ་ཡིག 守戒 དབྱིན་ཡིག Keep the precepts རྒྱས་འགྲེལ། 1.བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས།ཚུལ་ཁྲིམས་སམ་ཡུལ་ཁྲིམས་བརྩི་སྲུང༌། 守法。遵守法律。 2.སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས།ཆོས་ཁྲིམས་དང་རྒྱལ་ཁྲིམས་སོགས་བརྩི་ཞིང་ལག་ལེན་ལ་འདེབས་པ།

20201010

ཁྲིམས་ན་ལྔ།

1.ཁྲི་རྩེ་འབུམ་བཞེར་གྱི་ཁྲིམས། 2.སྟོང་འཇམ་ཆུན་ལག་གི་ཁྲིམས། 3.བཀའ་ལུང་རྒྱལ་ཁྲིམས། 4.དབང་ཆེན་བཅད་ཀྱི་ཁྲིམས། 2.སྟོང་འཇམ་ཆུན་ལག་གི་ཁྲིམས། 3.བཀའ་ལུང་རྒྱལ་ཁྲིམས། 4.དབང་ཆེན་བཅད་ཀྱི་ཁྲིམས། 5.འབྲོ་བཟའ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཁྲིམས་བུ་ཆུང་བཅས་ཡིན། དེ་རྣམས་ཀྱི་གོ་དོན་མིང་ཚིག་སོ་སོའི་ཐད་དུ་བཀོད་ཡོད།

20170227

སྲོག་སྟོང་གི་ཁྲིམས་ཡིག

བོད་དང་བོད་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་འབངས་ཡོད་དོ་འཚལ་རྒྱལ་ཁྲིམས་གཅིག་གིས་བཅུན་ནོ་སྐད་ཀྱང་། འདིར་བཀོད་པ་ནི་ཁྲིམས་ཡིག་སྤྱིའྀ་བྱེ་བྲག་ལས་ཀྱང་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་སྟེ། འབངས་རྣམས་ཀྱིས་རི་དྭགས་རྔོན་པ་སོགས་ཀྱི་དུས་སུ་མ་བསམས་ བོད་དང་བོད་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་འབངས་ཡོད་དོ་འཚལ་རྒྱལ་ཁྲིམས་གཅིག་གིས་བཅུན་ནོ་སྐད་ཀྱང་། འདིར་བཀོད་པ་ནི་ཁྲིམས་ཡིག་སྤྱིའྀ་བྱེ་བྲག་ལས་ཀྱང་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་སྟེ། 

20171012

ཉེ་རིང་ཆགས་སྡང་གི་གྱོད་དོན།

འདིར་རྒྱལ་ཁྲིམས་ལ་ཉེ་རིང་ཆགས་སྡང་ཡོད་དམ་ཞེས་པའི་དྲི་གཞི་བརྒྱུད་ནས་གྱོད་དོན་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་ཡོད། ཁོངས་གཏོགས། ཞིང་འབྲོག་བཅའ་ཁྲིམས། ཁྱད་ཆོས། གྱོད་དོན་དབྱེ་ཞིབ། ངོ་སྤྲོད། འདིར་རྒྱལ་ཁྲིམས་ལ་ཉེ་རིང་ཆགས་སྡང་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲི་གཞི་བརྒྱུད་ནས་གྱོད་དོན་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་ཡོད།

20190925

ཙོང་ཁའི་རྒྱལ་རབས།

བཙུགས་ཏེ་ཙོང་ཁ་ཡུལ་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་མདོ་སྨད་ཕལ་ཆེར་ལ་མངའ་མཛད་པས་སྨད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁྲིམས་ལྷམ་ཙམ་ཆགས་ཞེས་གྲགས། ཆེ་གཉིས་ཀྱིས་ཁྲི་དཔོན་དུ་བཀུར་ནས་སྤྱི་ལོ1015ལོར་ཙོང་ཁའི་རྒྱལ་རབས་བཙུགས་ཏེ་ཙོང་ཁ་ཡུལ་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་མདོ་སྨད་ཕལ་ཆེར་ལ་མངའ་མཛད་པས་སྨད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁྲིམས་ལྷམ་ཙམ་ཆགས་ཞེས་གྲགས་ཤིང་།

20181113

ཁྲིམས་ལྡན།

རྒྱལ་ཁྲིམས་དང་ཆོས་ཁྲིམས་ཡོད་པའི་དོན། ལོ་ཙཱ། རྒྱ་ཡིག 合法,具戒。 དབྱིན་ཡིག legitimate རྒྱས་འགྲེལ། 1.བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས།ཚུལ་ལྡན་ནམ། ཁྲིམས་མཐུན།  2.སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས།རྒྱལ་ཁྲིམས་དང་ཆོས་ཁྲིམས་ཡོད་པའི་དོན།

20201010

ཁྲིམས་ཀྱི་ཁ་ལོ་པ།

བློན་པོ་སྟེ། རྒྱལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་མཁན་ནམ་ཁྲིམས་ཀྱི་འགན་གཙོ་བོ་འཁུར་མཁན་ཡིན་པས་སོ། ། མངོན་བརྗོད། བློན་པོ་སྟེ། རྒྱལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་མཁན་ནམ་ཁྲིམས་ཀྱི་འགན་གཙོ་བོ་འཁུར་མཁན་ཡིན་པས་སོ། ། ​ ལོ་ཙཱ། རྒྱ་ཡིག 司法者。大臣,宰辅的异名

20201010