ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 4 ཡོད།

ཡལ་མེ

1.མེ་སྟག་གི་མིང་གཞན། 2.མེ་ལྕེའི་མིང་གཞན། ལོ་ཙཱ། རྒྱ་ཡིག 1. 火星,火花;2. 火焰 དབྱིན་ཡིག 1.apark; 2.a flame རྒྱས་འགྲེལ། 1.དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས་ལས།  ①མེ་སྟག་གི་མིང་གཞན། ②མེ་ལྕེའི་མིང་གཞན། 2.བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས། 

20190712

མེ་ལྕེ།

འོད་ཀྱི་སྐྲ་ཅན། ཡལ་མེ། གསེར་འབར། མེ་དབལ། རྩེ་མོ་ཅན། ཕུར་བུ། མེ་ཡི་ཡན་ལག འབར་བའི་མེ་ལྕེ།  མེ་འབར་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཚ་ཞིང་སྲེག་པའི་དབུགས་གཟུགས་ཀྱི་མིང་། ལོ་ཙཱ། རྒྱ་ཡིག 火焰,火舌 དབྱིན་ཡིག a flame རྒྱས་འགྲེལ།

20171026

ཞང་བོད་ལོ་རྟགས་བཅུ་གཉིས།

བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་རིག་པའི་ཁོངས་ནས་ལོ་རྟགས་སོགས་འཆད་སྐབས་བྱི་བ་ནས་ཕག་གི་བར་བཅུ་གཉིས་པོ་ལ་ལོ་སྐོར་བཅུ་གཉིས་ཞེས་རྩི་བའི་ཚུལ་ཡོད་པ་འདིའི་རྒྱབ་ལྗོངས་སམ་བྱུང་ཁུངས་ངོ་མ་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་ད་བར་ཆུ་ལམ་ཞུགས་དང་རྡོ་ལག་རྒྱུད་ལྟ་བུའི་བཤད་ཚུལ་ཡོད། སྤྱིར་བཏང་ལོ་སྐོར་བཅུ་གཉིས་འདི་རྩི་ཚུལ་གནའ་རབས་ནས་ཡོད་པར་མ་ཚད།

20180719

ཡལ།

མེད་པར་གྱུར་པའམ་མི་མངོན་པར་གྱུར་པའི་དོན། ལོ་ཙཱ། རྒྱ་ཡིག 散灭,消散,隐没 དབྱིན་ཡིག to disappear, to vanish, to fade away རྒྱས་འགྲེལ། 1.དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས་ལས།  ①(བྱེད་མེད་ལས་ཚིག)〈ཀ〉མེད་པར་གྱུར་པའམ་མི་མངོན་པར་གྱུར་པའི་དོན་ཏེ། སྤྲིན་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་ཡལ།

20190712