ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 9,051 ཡོད།

དབྱིན་ཏུའུ་ཆུས།

འཛམ་གླིང་གི་ཤུལ་བཞགརིག་གནས་གྲགས་ཅན་དབྱིན་ཞུའེ་གནས་ཡུལ་དང་ཀྲུང་གོའི་རུས་བརྐོས་ཡི་གེའི་རྙེད་ཡུལ་ཡིན། སྤྱི་ལོ2008ལོའི་བར་དུ་དབྱིན་ཏུའུ་ཆུས་ཁོངས་གཏོགས་སུ་ཅིན་ཀོང་ལྕགས་ལམ་དང་རྒྱལ་ལམ107ལྷོ་བྱང་ ཀྲུང་ཧྭ་མི་རིགས་ཀྱི་ཆེས་སྔ་བའི་རུས་བརྐོས་ཡི་གེ་དང་། འཛམ་གླིང་ཐོག་གི་ཆེས་ཆེ་བའི་ལི་ཆས་སི་མུའུ་ཝུའུ་ཏིང་། ཧོ་ཀང་རིམ་གསུམ་རིག་གནས་ཀྱི་བརྩེགས་རིམ་ཚང་མ་ས་ཁུལ་དེ་ནས་ཐོན་པ་རེད།

20200319

ཏེང་ཧྥེང་གྲོང་ཁྱེར།

གནའ་བོའི་དུས་སུ་མིང་ལ་དབྱང་ཁྲེང་དང་ཡུས་དབྱང་ཟེར་ཞིང་། འཛམ་གླིངཤུལ་བཞགརིག་གནས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་ཡུལ་ཡིན། སྤྱི་ལོ2018ལོའི་བར་གྲོང་ཁྱེར་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ1217ཟིན་ རྒྱལ་ཡོངས་སུ“ཏ་ཡུས་རིག་གནས་ཀྱི་ཕ་ཡུལ”ཞེས་མིང་བཏགས་པ་དང་། སུང་ཧྲན་ཀེན་བརྐོས་སོགས་རྣམ་གྲངས8ཀྲེང་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གཟུགས་འདུས་རིག་གནསཤུལ་བཞག་ནང་བཅུག་ཡོད།

20200212

ཐུང་ཧྭ་གྲོང་ཁྱེར།

བཙུགས་པའི་ལོ་ངོ425ཡི་རིང་གི་ཀའོ་ཅིའུ་ལི་ཝང་ཁྲེང་དང་། ཝང་ལིང་། དེ་བཞིན་སྐུ་དྲག་བཅས་ཀྱི་བང་སོ་ནི་བྱང་ཤར་ས་ཁུལ་དུ་སྒེར་ཚུགས་ལྡན་པར་རེ་འདུན་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་བའི་འཛམ་གླིང་གི་ཤུལ་བཞགརིག་གནས་ཁོ་ན་ཡིན་ཞིང་། དཔེར་ན། རྩེ་དབྱིབས་ཡོ་ཆས་དང་། གཞོག་ཆས་སོགས་ཤུལ་བཞག་དངོས་པོ་དང་མིའི་རིགས་ཀྱི་མེ་སྤྱོད་རྗེས་ཤུལ་དག་གིས་ཡོད་ཚད་རྡོ་ཆས་རྙིང་མའི་དུས་རབས་ཀྱི་མིའི་རིགས་འཚོ་སྡོད་ཀྱི་གནའ་ཤུལ་ཡིན་པ་བདེན་དཔང་བྱས།

20200114

ཨའོ་མོན་ཕྱེད་གླིང་།

བྱེད་ས་གཙོ་བོའང་ཡིན། ཨའོ་མིན་གྱིས་ཆེས་ཐོག་མར་གསར་སྤེལ་བྱས་པའི་ས་ཁུལ་དུ་ལོ་ངོ་བཞི་བརྒྱ་ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་ཅིང་། ཨའོ་མོན་ཕྱེད་གླིང་ནི་ཨའོ་མོན་གྲོང་ཁུལ་སྤྱི་ལོ2005ལོར་འཛམ་གླིངཤུལ་བཞགརིག་གནས་ཀྱི་མིང་གཞུང་ ས་ཁམས་ཆགས་ཚུལ་དང་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་རྐྱེན་གྱིས། ཨའོ་མོན་དང་ཞང་ཀང་བར་གྱི་དཔལ་འབྱོར་དང་རིག་གནས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཧ་ཅང་བཟང་བས།

20200804

དབྱང་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར།

སྐོར་ཁག་དང་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་གྲགས་ཅན་དང་། ཀྲུང་གོའི་མིས་བཟོས་གཙང་པོ་ཆེན་པོའི་དབྱང་ཀྲོའུ་ཡི་དུམ་བུ་དེ་འཛམ་གླིངཤུལ་བཞག་གི་མིང་ཐོའི་ནང་ཚུད་ཡོད། དབྱང་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར་ནི་ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ས་ཁུལ་རིམ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ཡིནཔ་དང་། དེ་ནི་འཛམ་གླིངཤུལ་བཞག་གྲོང་ཁྱེར་དང་། འཛམ་གླིང་གི་ཞིམ་ཟས་གྲོང་ཁྱེར།

20200420

ཏན་ཅང་ཁོའུ་གྲོང་ཁྱེར།

དེ་ནི་ལྷོ་ཆུ་བྱང་འདྲེན་གྱི་དཀྱིལ་ཐིག་ལས་གྲྭའི་ལྟེ་བའི་ཆུ་ཁུངས་ཁུལ་དང་འབའ་ཁུལ་ཡིན་པ་དང་། འཛམ་གླིང་གི་རིག་གནསཤུལ་བཞག་དང་ཏའོ་ཅའོ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་གནས་མཆོག་ཝུའུ་ཏང་རི་བོའི་གནས་ཡུལ་ཡིན། ཏན་ཅང་ཁོའུ་ཡི་ལོ་རྒྱུས་ ཁུལ་གཙོ་བོ་བཅས་རེད། གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་འཛམ་གླིངརིག་གནསཤུལ་བཞག་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིA5རིམ་པའི་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ།

20200302

ཆུས་ཧྥུ་གྲོང་ཁྱེར།

སྤྱི་ལོ1994ལོར་ཁུང་ཙི་ལྷ་ཁང་དང་། ཁུང་ཙི་ཡི་གཞིས་ཤག ཁུང་ཙི་ལིན་བཅས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི《འཛམ་གླིངཤུལ་བཞག་མིང་ཐོ》ཡི་ནང་དུ་བཅུག་ཡོད། སྤྱི་ལོ1994ལོར་ཁུང་ཙི་ལྷ་ཁང་དང་། ཁུང་ཙི་ཡི་གཞིས་ཤག  ཁུང་ཙི་ལིན་བཅས་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི《འཛམ་གླིངཤུལ་བཞག་མིང་ཐོ》ཡི་ནང་དུ་བཅུག་ཡོད།

20200313

ཅིན་ཀྲུང་གྲོང་ཁྱེར།

འཛམ་གླིངརིག་གནསཤུལ་བཞག་ཕིང་ཡའོ་གནའ་གྲོང་དང་ཅིན་ཚོང་དམངས་སྲོལ་རིག་གནས་ཡུལ་སྐོར་ཁུལ་སོགས་ནི་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་སུ་ཡུལ་སྐོར་བྱེད་སའི་གནས་ཡུལ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཕིང་ཡའོ་གནའ་གྲོང་ནི་སྤྱི་ལོ1997ལོར་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚན་སློབ་རིག་གསུམ་རྩ་འཛུགས་ཀྱིས་འཛམ་གླིངརིག་གནསཤུལ་བཞག་ཏུ་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་ནས་ཕིང་ཡའོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་པར་ལེན་འགྲེམས་སྟོན་

20200218

ཁྲུང་ཆིང་།

ཡུལ་སྐོར་ཐོན་ཁུངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཡོད་ཅིང་། འབྲི་ཆུའི་འགག་གསུམ་དང་། འཛམ་གླིང་གི་རིག་གནསཤུལ་བཞག་རྡོ་བརྐོས། ཁྲུང་ཆིང་ནི་རྒྱ་རིགས་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་དང་། གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ལ་ཐུའུ་ཅ་རིགས་དང་མིའོ་རིགས་སོགས་ཡོད། ཡུལ་སྐོར་ཐོན་ཁུངས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པོ་ཡོད་ཅིང་། འབྲི་ཆུའི་འགག་གསུམ་དང་། འཛམ་གླིང་གི་རིག་གནསཤུལ་བཞག་རྡོ་བརྐོས།

20200520

ཀྲོའུ་ཁོའུ་ཏེན་གནའ་ཤུལ་རྟེན་རྫས་བཤམས་མཛོད་ཁང་།

ཐོག་མ་དེ་སྔོག་འདོན་བྱས་པས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་གཡོ་འགུལ་ཐེབས་སུ་བཅུག དེ་ནི་འཛམ་གླིངརིག་གནསཤུལ་བཞག་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིAAAAརིམ་པའི་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ། དེ་ནི་འཛམ་གླིངརིག་གནསཤུལ་བཞག་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིAAAAརིམ་པའི་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ། རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་གནད་རིག་དངོས་སྲུང་སྐྱོང་ཚན་པ།

20210203