ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 69 ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་འདོད་པ་ནི ཞན་དབྱང ཡིན་ནམ།

བཙལ་འབྲས་ནི ཞན་དབྱང ཡིན་མོད། ཁྱེད་ཀྱིས་སྔར་བཞིན ཞན་དབྱང་། འཚོལ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།

ཞན་དབྱང་དགེ་འོས་སློབ་གླིང་།

ཞན་དབྱང་དགེ་འོས་སློབ་གླིང་ནི་ཧྲའན་ཞི་ཞན་དབྱང་དུ་གནས་ཡོད་ལ། དགེ་རྒན་གྱི་སློབ་གསོ་སྤེལ་བའི་ཞིང་ཆེན་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་དངོས་གཞིའི་སློབ་གླིང་དཀྱུས་མ་དང་། ཞན་དབྱང་དགེ་འོས་སློབ་གླིང་དེ་སྤྱི་ལོ1978ལོའི་ཟླ5པར་བཙུགས་པ་དང་དེ་སྔའི་མིང་ལ་ཧྲའན་ཞི་དགེ་འོས་སློབ་ཆེན་ཞན་དབྱང་ཆེད་སྦྱོང་ཚན་ཁག་ཅེས་འབོད།

20201105

ཁྲུན་ཧྭ་རྫོང་།

ཁྲུན་ཧྭ་རྫོང་ནི་ཧྲའན་ཞི་ཞིང་ཆེན་ཞན་དབྱང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་། ཧྲའན་ཞི་ཞིང་ཆེན་གྱི་དབུས་ནུབ་རྒྱུད་དང་ཞན་དབྱང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བྱང་རྒྱུད་དུ་ཆགས་ཡོད། 711200 ཁོངས་གཏོགས་ས་ཁུལ། ཧྲའན་ཞི་ཞིང་ཆེན་ཞན་དབྱང་གྲོང་ཁྱེར། གནས་ཡུལ། ཞན་དབྱང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བྱང་ཕྱོགས།

20200313

ཁྲང་ཝུའུ་རྫོང་།

ཁྲང་ཝུའུ་རྫོང་ནི་ཧྲའན་ཞི་ཞིང་ཆེན་ཞན་དབྱང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་། ཀོན་ཀྲུང་ནུབ་རྒྱུད་དུ་ཡོད་ལ། ཞན་དབྱང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ནུབ་བྱང་རྒྱུད་དང་ཅིང་ཧོ་གཙང་པོའི་དབུས་རྒྱུད་དུ་ཆགས་ཡོད། ཤར་ངོས་པིན་རྫོང་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལ།

20200313

ཝུའེ་ཁྲེང་ཆུས།

ཝུའེ་ཁྲེང་ཆུས་ནི་ཧྲའན་ཞི་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཞན་དབྱང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་། ཀོན་ཀྲུང་དབུས་ཁུལ་དང་ཝེ་ཧོ་བྱང་རྒྱུད་དུ་གནས་ལ། ཞན་དབྱང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཤར་རྒྱུད་དུ་ཆགས་ཡོད། ཁོངས་གཏོགས་ས་ཁུལ། གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཆུས། སྦྲག་སྲིད་ཨང་རྟགས། 712000 ཁོངས་གཏོགས་ས་ཁུལ། ཧྲའན་ཞི་ཞིང་ཆེན་ཞན་དབྱང་གྲོང་ཁྱེར།

20200302

ཅིན་དབྱང་རྫོང་།

ཅིན་དབྱང་རྫོང་ནི་ཧྲའན་ཞི་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཞན་དབྱང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་། ཧྲའན་ཞི་ཞིང་ཆེན་གྱི་དབུས་རྒྱུད་དང་ཅིན་ཧོ་ཆུ་བོའི་བྱང་རྒྱུད་དུ་ཆགས་ཡོད། ཤར་ངོས་སུ་སན་ཡོན་དང་ཀའོ་ལིང་གཉིས་ཀར་འབྲེལ་ཡོད། ལྷོ་ངོས་སུ་ཞན་དབྱང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཝེ་ཁྲེང་ཆུས་དང་འབྲེལ་ཞིང་། ནུབ་ངོས་ཅིན་ཧོ་གཙང་པོས་བཅད་དེ་རྫོང་དང་ཁ་གཏད་དུ་གནས།

20200305

ཝུའུ་ཀུང་རྫོང་།

ཝུའུ་ཀུང་རྫོང་ནི་ཧྲའན་ཞི་ཞིང་ཆེན་ཞན་དབྱང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་། ཀོན་ཀྲུང་བདེ་ཐང་གི་དབུས་ཁུལ་དུ་གནས་ལ། ཤར་དུ་ཞིན་ཕིང་གྲོང་ཁྱེར་དང་འབྲེལ་ཞིང་། ལྷོ་རུ་ཝེ་ཧྲུའེ་དང་འབྲེལ་ཡོད། བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཆན་རྫོང་དང་འབྲེལ་ཡོད། ཞི་ཨན་གྲོང་ཁྱེར་དང་བར་ཐག་སྟོང་སྨི87དང་། ཞན་དབྱང་གྲོང་ཁྱེར་དང་སྟོང་སྨི50རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་གཞི་ཁྱོན་སྟོང་སྨི་གྲུ་བཞི་མ397.8ཡིན། སྤྱི་ལོ2018ལོ་བར་ཝུའུ་ཀུང་རྫོང་གི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཁྲོམ་གཞུང1དང་གྲོང་རྡལ7རྒྱུན་སྡོད་མི་འབོར་

20200305

ཆན་རྫོང་།

ཤར་གྱི་ཞིང་ཆེན་ལྟེ་གནས་ནས་ཞི་ཨན་དང་བར་ཐག་སྤྱི་ལེ60དང་ཞི་ཨན་ཞན་དབྱང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་ཐང་ལ་སྤྱི་ལེ35ཡོད། རྫོང་། གནས་ཡུལ། ཝེ་ཆུ་བདེ་ཐང་གི་བྱང་ཕྱོགས་དང་ས་སེར་མཐོ་སྒང་གི་ལྷོ་མཐའ། ཁོངས་གཏོགས་ས་ཁུལ། ཧྲའན་ཞི་ཞིང་ཆེན་ཞན་དབྱང་གྲོང་ཁྱེར།

20200305

ཞན་དབྱང་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་གླིང་།

ཞན་དབྱང་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་གླིང་དེ་ཧྲན་ཞི་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་ཆོག་མཆན་བཀོད་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་སློབ་གསོ་པུའུ་ཡིས་ཐོ་འགོད་སྙན་སེང་ཞུས་ནས་བཙུགས་པའི་ཉིན་ཧྲིལ་པོའི་ལམ་ལུགས་ ཞན་དབྱང་ལས་རིགས་སློབ་གླིང(XVTC) བཙུགས་ལོ། སྤྱི་ལོ2004ལོའི་ཟླ9པ། སློབ་སྒྲུབ་ངོ་བོ། གཞུང་བཙུགས་སློབ་ཆེན།

20201207

ལི་ཆོན་རྫོང་།

ལི་ཆོན་རྫོང་ནི་ཧྲའན་ཞི་ཞིང་ཆེན་ཞན་དབྱང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་། ཀོན་ཀྲུང་བདེ་ཐང་གི་དབུས་ཁུལ་དུ་གནས་ལ། ཤར་ཕྱོགས་ཅིན་དབྱང་དང་འབྲེལ་ཡོད། ནུབ་ཕྱོགས་ཆན་རྫོང་དང་འབྲེལ་བ་དང་། ལྷོ་ཕྱོགས་ཤིང་ཕིང་དང་ཞན་དབྱང་གཉིས་ཀར་འབྲེལ་ཞིང་། བྱང་ཕྱོགས་ཁྲུན་ཧྭ་དང་ཡུང་ཧྲོའུ་གཉིས་བཅས་ལ་འབྲེལ་ཡོད།

20200306

པིན་རྫོང་།

པིན་ཀྲོའུ་ནི་ཧྲའན་ཞི་ཞིང་ཆེན་ཞན་དབྱང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་། ཝེ་པེ་ས་མཐོའི་ནུབ་རྒྱུད་དང་། ཅིན་ཧོ་གཙང་པོའི་དབུས་རྒྱུད་དུ་གནས་ལ། ཤར་ངོས་ཧྲེ་དབྱི་རྫོང་དང་ཁྲུན་ཧྭ་རྫོང་གཉིས་ལ་འབྲེལ་ བྱང་ངོས་ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཀྲེང་ཉིང་རྫོང་དང་འབྲེལ་ཡོད། ལྷོ་ཞན་དབྱང་དང་བར་ཐག་སྤྱི་ལེ120ཡོད་པ་དང་།

20200426