ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 1,171 ཡོད།

ཙུའོཡའོ་ཧྥེང་།

སྤྱི་ལོ2016ལོའི་ཟླ11པར་ཙུའོཡའོཧྥུང་མཚོ་ཤར་གྲོང་ཨུའི་རྒྱུན་ཨུ་ལ་བདམས། ཁོང་ནི་སྤྱི་ལོ1962ལོའི་ཟླ4པར་སྐྱེས་པ་དང། ཧྲན་ཞི་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་ཀྱི་མི་ཡིན། སྤྱི་ལོ1983ལོའི་ཟླ8པར་བྱ་བར་ཞུགས་པ་དང་།

20190819

ཡུས་ཡའོ་གྲོང་ཁྱེར།

སྲིད་འཛིན་ཁོངས་བགོས། ཡུས་ཡའོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་སུ་སྲང་ལམ6དང་གྲོང་རྡལ14། ཡུལ་ཚོ1བཅས་ཡོད་དེ། ཧྥུང་ཧྲན་སྲང་ལམ་དང་། དབྱང་མིང་སྲང་ལམ་། ཡུས་ཡའོ་གྲོང་ཁྱེར་ནི་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཁོངས་ཀྱི་རྫོང་རིམ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཡིན་པ་དང་ཉིང་པོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་ཚབ་བྱས་ནས་དོ་དམ་བྱེད་ཅིང་།

20200220

ཡའོ

ཡའོ་ནི་ཀྲུང་གོའི་གནའ་རབས་ལོ་རྒྱུས་གཏམ་རྒྱུད་ཁྲོད་དུ་རུས་ལ་ཧྥང་ཞུན་དང་མིང་ལ་ཐའོ་ཐང་ཧྲི་ཞུ་བའི་ཚོ་དཔོན་ཞིག་སྟེ། ལོ་རྒྱུས་སྟེང་ཐང་ཡའོ་ཞེས་ཀྱང་འབོད། རྒྱ་རིགས་ཀྱི་རུའུ་དང་མོ་གྲུབ་མཐའ་གཉིས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ནང་ཡའོ་ནི་གནའ་རབས་ཀྱི་ལྷ་དབང་ཡིན་པ་བསྟན་པར་མ་ཟད། རུའུ་ལུགས་ཀྱིས་དེ་བས་བརྩི་མཐོང་བྱས་ནས་ཡའོ་ཡི་ཆེ་བ་བརྗོད་པའི་རྣམ་ཐར《ཧྲང་ཧྲོ་ཡའོ་ཏན》ཞེས་པ་བརྩམས་ནས་ཆེད་དུ་བསྟོད་བསྔགས་

20170511

ཞིང་སྨི་གྲོང་ཁྱེར།

《སྙན་ངག་གི་གསུང་རབ》ནང་གི《ཀྲེང་ཧྥུང་གི་གསུང་རབ》དང《ཡུས་ཧྥུང》གཉིས་ཀྱི་ཐོན་ཡུལ་ཡང་ཞིང་སྨི་གྲོང་ཁྱེར་ཡིན། ཞིང་སྨི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཧུའུ་ཐིང་གི་ཧན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་བང་སོ་དང་སྨི་རྫོང་གི་རྫོང་ཀུའུ་སོགས་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་གནད་རིག་དངོས་ ཀྲེང་ཀྲོའུ་མཁའ་འགྲུལ་གྲུ་ཁ་ཁུལ་གྱི་དཔལ་འབྱོར་ཁུལ་བཅས་སུ་གནས་ཡོད་པ་དང་། ཀྲེང་ཧྲའོ་དང་། ཀྲེང་ཡའོ། ཧྲང་ཏེང་མྱུར་བགྲོད་གཞུང་ལམ།

20200212

ཡའོ་ཧའེ་ཆུས།

ཡའོ་ཧའེ་ཆུས་ནི་ཨན་ཧུའེ་ཞིང་ཆེན་ཧོ་ཧྥེ་ཡི་གྲོང་ཁྱེར་ཁོངས་གཏོགས་ཆུས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་། ཧོ་ཧྥེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གྲོང་ཁུལ་གཙོ་བོའི་ཤར་རྒྱུད་དུ་གནས་པ་དང་། གྲོང་ཤར་ཁྲོམ་གཞུང་། ཏ་ཤིན་གྲོང་རྡལ་བཅས་ཡོད། ཡའོ་ཧའེ་ཆུས་ནི་ཧོ་ཧྥེ་གྲོང་ཁུལ་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི“ཟམ་ཁའི་འགག་གནད”ཅིག་ཡིན་པ་དང་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་འགག་རྩ་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད། ཧའོ་ཞུས་དང་། ཧོ་ཉིང་།

20200421

ཧྲི་ཧྥུང་ཆུས།

ཧྲི་ཧྥུང་ཆུས་ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་སུ་ཁྲོམ་གཞུང་དང་། སྲིད་འཛིན་གྲོང་ཚོ5སྡེ་ཁུལ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང33བཅས་ཡོད་པ་དེར་ཐེན་ཞིན་མཐོ་རིམ་ཚན་རྩལ་གླིང་དང་ཆིང་ཧྲུའེ་རྫིང་བུའི་འཁོར་རྒྱུག་དཔལ་འབྱོར་བཟོ་ལས་ཆུས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་བཟོ་ལས་གླིང་ཁུལ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཡིན། སྤྱི་ལོ2015ལོར་ཧྲི་ཧྥུང་ཆུས་ཀྱི་ཤང་གྲོང་ཆུས་དབྱེ་འབྱེད་ལེགས་སྒྲིག་བྱས་པ་དང་།

20200312

ཕིང་ཏིང་ཧྲན་གྲོང་ཁྱེར།

ཞིང་ཆེན་ཤེས་དཔལ་གྲོང་ཁྱེར། ཀྲུང་གོའི་ཡིག་གཟུགས་གྲོང་ཁྱེར། ཀྲུང་གོའི་རུའུ་ཡའོ་རྫ་ཆས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ཕ་ཡུལ། ཡའོ་ཧྲན་ནས་ཀྲུང་ཡོན་ཏ་ཧྥོ་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིA5རིམ་པའི་ཡུལ་སྐོར་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་ཡིན་པ་དང་།

20200225

ཧྥུངཧྥུང་ཁོང་ཆུས།

ཧྥུངཧྥུང་ཁོང་ཆུས་ནི་ཧོ་པེ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ལྷོ་རྒྱུད་དང་། ཧྲན་ཤིས་དང་། ཧོ་པེ། ཧོ་ནན་བཅས་ཞིང་ཆེན་གསུམ་གྱི་འབྲེལ་མཚམས་སུ་གནས་ཡོད། ངོ་སྤྲོད།  ཧྥུངཧྥུང་ཁོང་ཆུས་ནི་ཧོ་པེ་ཞིང་ཆེན་གྱི་ལྷོ་རྒྱུད་དང་། ཧྲན་ཤིས་དང་། ཧོ་པེ། ཧོ་ནན་བཅས་ཞིང་ཆེན་གསུམ་གྱི་འབྲེལ་མཚམས་སུ་གནས་ཡོད།

20200331

ཧུ་ཧྥེ་གྲོང་ཁྱེར་ཡའོ་ཧའེ་ཆུས་ཁྲིམས་འཛིན་ཅུའུ།

ཧུ་ཧྥེ་གྲོང་ཁྱེར་ཡའོ་ཧའེ་ཆུས་ཁྲིམས་འཛིན་ཅུའུ་ནི་ཧུ་ཧྥེ་གྲོང་ཁྱེར་ཡའོ་ཧའེ་ཆུས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་བསྒྱུར་བཅོས་བྱས་ནས་བསྐྱར་དུ་བཙུགས་པའི་སྡེ་ཚན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཧུ་ཧྥེ་གྲོང་ཁྱེར་ཡའོ་ཧའེ་ཆུས་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་དོན་སྡེ་ཚན་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་།

20210128

ཧྥེང་ཧྲུན་རྫོང་།

སྲིད་འཛིན་ས་ཁོངས་ཀྱི་རྒྱ་ཁྱོན་སྟོང་སྨི་གྲུ་བཞི་མ2710.22ཡོད་ཅིང་། སྤྱིའི་མི་འབོར་ཁྲི70ཡོད་ལ། མངའ་ཁོངས་ནང་དུ་མེ་ཧྲན་མྱུར་བགྲོད་ལྕགས་ལམ་དང་། ཏ་ཧྥུང་ཧྭ་མྱུར་བགྲོད་གཞུང་ལམ་སོགས་ཡོད། ཀོང་ཏུང་གི་གློག་འཕྲིན་གྲོང་ཁྱེར་བཅས་ཡིན། ཧྥུང་ཧྲུན་ནི་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་གློག་ཆས་ཐོན་ལས་རྟེན་གཞི་ཆེན་པོ་གསུམ་གྱི་གྲས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་།

20200420