ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 2 ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་འདོད་པ་ནི ཙུང་ཀྲི ཡིན་ནམ།

བཙལ་འབྲས་ནི ཙུང་ཀྲི ཡིན་མོད། ཁྱེད་ཀྱིས་སྔར་བཞིན ཙུང་ཀྲིན། འཚོལ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།

ཀྲང་ཀའོ་ལི།

ཆབ་སྲིད་པུའུ་གུང་གཞོན་ཚོགས་པའི་ཙུང་ཀྲི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་ཀུང་ཟིའི་གུང་གཞོན་ཚོགས་པ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་བཅས་ཀྱི་འགན་ཁུར། སྤྱི་ལོ1977ལོ་ནས1980ལོའི་བར་དུ། རྡོ་སྣུམ་པུའུ་ཀོང་ཏུང་མོ་མེན་རྡོ་སྣུམ་ཀུང་ཟིའི་བཙོ་སྦྱོང་བཟོ་གྲྭའི་འཁོར་ཁང་དང་པོའི་ཏང་ཙུང་ཀྲི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་སློབ་སྟོན་པ།

20171114

ཀྲང་ཏི་ཅང་།

སྤྱི་ལོ1975ལོ་ནས1978ལོའི་བར་དུ།  ཡན་པེན་སློབ་ཆེན་ཁྲའོ་ཞན་སྐད་ཡིག་སྡེ་ཁག་གི་ཏང་ཙུང་ཀྲིའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་སློབ་གྲྭའི་ཏང་ཨུའི་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན། ཁོང་ནི་ཁྲའོ་ཞན་ཅིན་རི་ཁྲེང་ཕྱོགས་བསྡུས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དཔལ་འབྱོར་སྡེ་ཁག་ནས་མཐར་ཕྱིན་པ་དང་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ་བའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།

20171103