ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 2,074 ཡོད།

ཡུསསྟོད་སྨད

ཀླུ་རྒྱག་གི་བུ་ཆེ་བ་དཔལ་ཕྱུག་རྒྱལ་ལ་བུ་དྲུག་བྱུང་།  དེ་དག་ཡུསསྟོད་སྨད་དུ་བསྡད་པས་ཚོ་བ་དྲུག་ཏུ་གྱེས་ཤིང་སོ་སོ་རང་གི་ཚོ་དཔོན་དུ་གྱུར། ཡུས་ནི་བསང་ཆུ་རྫོང་གི་ལྷོའི་མཚམས་སུ་གནས་ཤིང་ཚོ་བ་དེའི་ཤར་དུ་གཙོས་དང་། ནུབ་ཏུ་བསང་ཁོག ལྷོར་འབོ་ར་དང་ཨ་མཆོག བྱང་དུ་བླ་བྲང་ལྷ་སྡེ་ཤོག་བཞི་དང་། མདའ་སྨད།

20170801

ཡུས་ཐོག་གུ་འཕྲིན་ལས་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།

ཁོང་ནི་གཙོད་མར་སྒང་ནས་སྤྱི་ལོ1724ལོར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་དྲུག་པར་སྐུ་གོང་མའི་སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་འཛིན་མཛད་དེ་ཡུས་དགོན་དགའ་ལྡན་ཆོས་འཕེལ་གླིང་དུ་ཁྲིར་བཀོད། ཕྱིར་མདོ་སྨད་དུ་ཕེབས་ནས་ཡུས་དགོན་དུ་བསྟན་འགྲོ་དོན་སྐྱོང་བཞིན་བཞུགས། དགུང་ལོ་ང་བཞི་བ་སྟེ་སྤྱི་ལོ1777ལོ་ཞི་བར་གཤེགས།

20170223

ཡུས་ཐོག་གུ་འཇམ་དབྱངས་བསྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ།

ཁོང་ནི་མདོ་སྨད་ཨ་མཆོག་ཏུ་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལོ་བདུན་གྱི་སྟེང་ཀུན་མཁྱེན་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་བ་མཆོག་གིས་ཐོག་གུ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་བའི་སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་འཛིན་མཛད་དེ་ཡུས་དགོན་དགའ་ལྡན་ཆོས་འཕེལ་གླིང་དུ་གདན་ ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དུ་མ་དང་བཅས་སྐུ་བལྟམས། དགུང་ལོ་བདུན་གྱི་སྟེང་ཀུན་མཁྱེན་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་བ་མཆོག་གིས་ཐོག་གུ་སྐུ་ཕྲེང་བཞི་བའི་སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་འཛིན་མཛད་དེ་ཡུས་དགོན་དགའ་ལྡན་ཆོས་འཕེལ་གླིང་དུ་གདན་

20170223

ཡུས་འཕྲིན་ལས་རབ་བརྟན།

ཡུས་འཕྲིན་ལས་རབ་བརྟན་ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་མེ་མོ་ལུག་སྤྱི་ལོ1667ལོར་འཁྲུངས་ཤིང་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་ཕོ་ཁྱི་བྱི་སྟེ་སྤྱི་ལོ1744ལོར་སྐུ་གཤེགས། འཁྲུངས་འདས་ལོ་ཚིགས། སྤྱི་ལོ(1667-1744) འཁྲུངས་ཡུལ། མདོ་སྨད་ཡུས། ཡབ། སྙིང་གར་བྱམས། ཡུམ། གཅོད་མ་ཐར།

20170403

ཡུས་ཐོག་གུ་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།

ཁོང་ནི་ཡུས་རྒྱ་སྒར་ཐང་དཔོན་སྐོར་སྡེ་བར་སྐུ་འཁྲུངས། སྐུ་སྔ་མའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངོས་འཛིན་མཛད་དེ་གདན་སར་བཀོད། སྤྱི་ལོ(1862-1915) འཁྲུངས་ཡུལ། ཡུས་རྒྱ་སྒར་ཐང་། གྲུབ་མཐའ། དགེ་ལུགས་པ། ངོ་སྤྲོད། ཁོང་ནི་ཡུས་རྒྱ་སྒར་ཐང་དཔོན་སྐོར་སྡེ་བར་བེ་ཧུའི་ཁྱིམ་བགོས་ཐེ་བོ་ཚང་དུ་ཆུ་བྱི་སྟེ་སྤྱི་ལོ1862ལོར་སྐུ་འཁྲུངས།

20170223

ཡུས་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན།

ཡུས་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་ནི་ཡ་ཡུས་ཨ་ལགས་འཕྲིན་ལས་རབ་བརྟན་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་ཞིང་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་གླང་སྤྱི་ལོ1745ལོར་འཁྲུངས་ཏེ། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་བའི་ཆུ་ཕོ་སྤྲེལ་ དགེ་ལུགས་པ། བླ་མ། ལྡོང་ངེ་བློ་བཟང་དོན་གྲུབ། ངོ་སྤྲོད། ཡུས་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་ནི་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ཤིང་མོ་གླང་སྟེ་སྤྱི་ལོ1745ལོར་མདོ་སྨད་མཛོད་དགེར་ཡབ་ཏིང་འཛིན་སྐྱབས་ཀྱི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས།

20170330

བླ་བྲང་ལྷ་སྡེ་ཤོག་པ་བཞི།

ལྷ་སྡེ་ཤོག་པ་བཞི་ནི་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་ཉེ་འཁོར་བསང་ཆུའི་ངོགས་གཉིས་སུ་གནས་ཤིང་ཤར་དུ་གནམ་ལྷ་གོང་མ། ལྷོར་ཡུས།   ལྷོར་ཡུས།  ནུབ་བསང་ཁོག  བྱང་རྒན་གྱ་ཚོ་དྲུག་བཅས་དང་ས་མཚམས་འདྲེས།  དེའི་ནང་ཚན་ཟ་ཡུས་ནང་དང་གླས་དྲུག་གཉིས་ནི་བླ་བྲང་དགོན་པ་བཏབ་མ་ཐག་ཇུ་ནང་རྒྱལ་པོའི་མངའ་འོག་ཏུ་གཏོགས་པའི་འབྲོག་ཁྱིམ་དྲུག་གི་ཤུལ་ཡིན་པ་དང་།

20170801

ཡུལ་གྱི་དབང་རིས་བཅོ་བརྒྱད།

2.ཕོ་བྲང་སྣེ་ཆེ། 3.ཡར་ལུང་། 4.འཆིང་ང་། 5.བྱ་འུག 6.བྲད་དང་ཞོང་པ། 7.བྲག་རུམ་སྟོད་སྨད། 8.གཙང་སྟོད་སྨད། 2.ཕོ་བྲང་སྣེ་ཆེ། 3.ཡར་ལུང་། 4.འཆིང་ང་། 5.བྱ་འུག  6.བྲད་དང་ཞོང་པ། 7.བྲག་རུམ་སྟོད་སྨད། 8.གཙང་སྟོད་སྨད

20181011

འཇམ་དབྱངས་མགོན་པོ།

ཁྲོ་ཕུ་ལོ་ཙཱ་བ་སོགས་མཁས་པ་མང་པོར་བསྟེན་ནས་ཆོས་གསན། ཆོས་རྗེ་ལོ་རས་ལ་མྱང་སྟོད་སྨད་ཀྱི་ཞུ་བ་ཕུལ་ནས། དེ་རྣམས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་དུ་བསྐོས་པས། སྟོད་སྨད་ཀྱི་མཚམས། ཀུ་རུ་ལུང་དུ་དགོན་པ་བཏབ། འཁྲུངས་འདས་ལོ་ཚིགས། སྤྱི་ལོ(1208-?) འཁྲུངས་ཡུལ། མྱང་སྟོད།

20170330

ཡུལ་གྱི་དབང་རིས་རྣམ་པ་བཅོ་བརྒྱད།

ཕོ་བྲང་སྣེ་ཆེ། ཡར་ཀླུངས། འཆིང་ང་། བྱ་འུག་བྲད་དང་ཞོང་པ། བྲག་རུམ་སྟོད་སྨད། གཙང་སྟོད་སྨད། ཀླུང་ཤོད་ནམ་པོ། བྲད་དང་ཞོང་པ་སྣ་ནམ་ཡུལ་དུ་བཅད།། བྲག་རུམ་སྟོད་སྨད་ཚེ་སྤོང་ཡུལ་དུ་བྱས།། གཙང་སྟོད་གཙང་སྨད་འབྲོ་དང་ཁྱུང་པོའི་ཡུལ།།

20180408