ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 0 ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་འདོད་པ་ནི མིས་བཟོས་ཀོ་བ ཡིན་ནམ།

བཙལ་འབྲས་ནི མིས་བཟོས་ཀོ་བ ཡིན་མོད། ཁྱེད་ཀྱིས་སྔར་བཞིན མིས་བཟོས་ཆར་བ། འཚོལ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།