ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 0 ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་འདོད་པ་ནི མར་ཁུ་བཞུ ཡིན་ནམ།

བཙལ་འབྲས་ནི མར་ཁུ་བཞུ ཡིན་མོད། ཁྱེད་ཀྱིས་སྔར་བཞིན མར་ཁུ་ཐང་། འཚོལ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།