ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 840 ཡོད།

ཅང་ཧྲན་གྲོང་ཁྱེར།

ཡོད། ཀྲེ་ཅང་ནས་ཅང་ཤིས་བར་གྱི་ལྕགས་ལམ་དང་ཧོང་ཡུས་ནན་གྱི་མྱུར་བགྲོད་གཞུང་ལམ་རྫོང་ཁོངས་སུ་ཁྱབ་ཡོད། མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་གཙོ་བོ་ནི་ཅང་ལང་ཧྲན་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་དང་། ཆིང་ཡིའུ་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ། ཆིའུ་པ་ཏུའུ་གནའ་གྲོང་། ཧྥུ་ཀའེ་སྟོད་བྲག་ཕུག་ཚོགས་པ། འཆམ་མཐུན་ཚོན་རྫའི་རིག་གནས་གྲོང་ཚོ། ཤན་ཞ་ལིང་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ

20200327

སྟག་ལུང་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ

སྟག་ལུང་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་ཞེས་པ་ནི་བོད་ལྗོངས་ཉིང་ཁྲི་ས་ཁུལ་སྤོ་བོ་རྫོང་གི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་དེ་ནི་ཆུ་མདོ་གྲོང་རྡལ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ལྷོ་ངོས་མཚམས་སྤྱི་ལེ32ལྷག་ཙམ་གྱི་སར་ཡོད་པ་རེད།

20191205

ལུའུ་ཧྲན་རྫོང་།

ཀྲུང་ཡོན་ཏ་ཧྥོ་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིA5རིམ་པའི་ཡུལ་སྐོར་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཙོ་གནད་མཛེས་ལྗོངས་གྲགས་ཅན་ཁུལ་ཡིན། ཧྭ་མེ་ཀུའུ་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིA4རིམ་པའི་ཡུལ་སྐོར་ མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་ཡིན། གནའ་བོའི་བཟོ་སྐྲུན་ལ་རིག་གནས་ལྷ་ཁང་དང་མིང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་དབྱི་སི་ལམ་ཆོས་ཁང་སོགས་ཡོད། སྤྱི་ལོ1947ལོའི་ཟླ11པའི་ཚེས23ཉིན།

20200319

མའོ་རྫོང་ཆའང་ཤང་གནའ་གྲོང་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ

མའོ་རྫོང་ཆའང་ཤང་གནའ་གྲོང་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་དང་། མའོ་རྫོང་ནི་འཛམ་གླིང་གི་ཆེས་ཆེ་བའི་ཆའང་རིགས་འདུས་སྡོད་བྱ་ཡུལ་གྱི་ལྟེ་གནས་ཤིག་ཡིན་པ་རེད། སླར་གསོ་བསྐྱར་སྐྲུན་རྨང་གཞིའི་ཐོག་ཞིབ་ཚགས་ཀྱིས་འཆར་འགོད་གསར་དར་གྱི་ཡུལ་སྐོར་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན།

20180130

སྐུ་ཐང་གྲོང་ཚོའི་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ

སྐུ་ཐང་གྲོང་ཚོའི་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་ཞེས་པ་ནི་བོད་ལྗོངས་ཉིང་ཁྲི་ས་ཁུལ་སྤོ་བོ་རྫོང་གི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་ལྗོངས་རྒྱུའི་ཁུལ་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་དེ་ནི་སྤོ་བོ་རྫོང་ཆུ་མདོ་གྲོང་རྡལ་གྲོང་རྡལ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཁོངས་གཏོགས་སྐུ་ཐང་གྲོང་ཚོའི་ཁོངས་སུ་ཡོད་པ་རེད།

20191205

ལིའོ་དབྱང་རྫོང་།

མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་གཙོ་བོ་ལ་ཧུ་ཧོ་ཀོའུ་ཡི་རང་བྱུང་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་དང་། པཱ་ཧུའེ་ཐུང་མིང་རི་བོའི་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ། མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་གཙོ་བོ་ལ་ཧུ་ཧོ་ཀོའུ་ཡི་རང་བྱུང་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་དང་། པཱ་ཧུའེ་ཐུང་མིང་རི་བོའི་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ

20200325

ཐུང་ཧྲན་ཆུས།

དེ་ཡིན་པ་དང་། ལྗོངས་ནང་ཁུལ་དུ་གཡེང་ཧྲུའེ་མཚེའུ་དང་། ལུའེ་ལེའང་ཧྲན་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ། ཧན་རྒྱལ་པོས་གྲི་རྩེད་ཆུ་མིག ཕེང་ཙུའུ་ཡི་གཞིས་གྲོང་། ཁྲུའུ་ཝང་རི་བོའི་ཧན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་བང་སོའི་ཚོགས་པ། ཆན་ཧྥོ་བྲག་ཕུག་སོགས་ཡུལ་སྐོར་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་སོགས་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་མང་པོ་ཡོད།

20200227

ཕན་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར།

མཚོ་ཁ་དམར་པོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཛེས་ལྗོངས་དོག་ལམ་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་མཚོ་ཁ་དམར་པོའི་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིA4རིམ་པའི་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་དང་ལིའོ་ཉིང་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཕུལ་བྱུང་ཡུལ་སྐོར་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་ མཚོ་ཁ་དམར་པོ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཛེས་ལྗོངས་དོག་ལམ་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་མཚོ་ཁ་དམར་པོའི་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིA4རིམ་པའི་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་དང་ལིའོ་ཉིང་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཕུལ་བྱུང་ཡུལ་སྐོར་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ

20200302

ཧྥུའུ་ཞིན་སོག་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་།

ཧྥུའུ་མེང་རྫོང་དུ་ཧའེ་ཐང་ཧྲན་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་དང་། པའོ་ལི་ཀེན་དགོན། སན་ཐཱ་ལུང་ཤུར་གྱི་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ། ཧྥུའུ་མེང་རྫོང་དུ་ཧའེ་ཐང་ཧྲན་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་རང་བྱུང་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་དང་། པའོ་ལི་ཀེན་དགོན། སན་ཐཱ་ལུང་ཤུར་གྱི་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ

20200317

པིན་ཁྲེང་ཆུས།

ཡུལ་སྐོར་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ་གཙོ་བོརAAAAརིམ་པའི་ཏུའུ་ཧྲོའུ་ཐེན་གྱི་བཞུགས་གནས་རྙིང་པ་དང་། AAAརིམ་པའི་གཙང་པོ་གསུམ་གྱི་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ། ཕུའུ་ཧུའུ་མཛེས་ལྗོངས་ཁུལ། པོ་ཧའེ་རྒྱ་མཚོའི་གསར་བརྗེའི་དྲན་གསོ་ཁང་སོགས་ཡོད། སྤྱི་ལོ2018ལོར་པིན་ཁྲེང་ཆུས་ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་སུ་ཁྲོམ་ལམ12དང་། གྲོང་རྡལ2

20200326