ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 8,614 ཡོད།

མཚོ་སྔོན་པོ

འམ། ཡང་ན་ཀྲུང་གོའི་ཆེས་ཆེ་བའི་ཚྭ་ལྡན་མཚེའུ་སྟེ་མཚོ་སྔོན་པོ་ཡིན་ནོ། ། གནའ་དུས་སུ་རྒྱ་རིགས་ཀྱིས་མཚོ་སྔོན་པོ་ལ་ནུབ་མཚོ་དང་སོག་པོས་ཁུའུ་ཁུའུ་ནོ་ཨེར་ཞེས་འབོད། རྒྱང་རིང་ནས་བལྟས་ན་ཤར་ནུབ་རིང་ཞིང་ལྷོ་བྱང་དོག་པའི་མཚོ་སྔོན་པོའི་ཆགས་དབྱིབས་ནི་སྡོང་ལོ་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་ཀུན་ནས་མཚུངས། མཚོ་འདིའི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཨ་མ་ཟོར་དགུ་དང་། ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་བློན་པོ་གསེར་ཆེན་དང་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་བྲག་དཀར་ཐེམ་ཆེན།

20170317

ཨ་རིག་སྨད་མ།

མཚོ་སྔོན་པོའི་ཨ་རིག་གམ་ཨ་རིག་སྨད་མ་ནི་མཚོ་ཆེན་ཁྲི་ཤོར་རྒྱལ་མོའི་བྱང་ཕྱོགས་མདོ་ལ་རིང་མོའི་ཉེ་འཁོར་དུ་ཆགས་ཡོད་ལ། ཡུལ་མདོ་སྨད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཨ་རིག་ཚོ་བར་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་བཅས་ཁག་གསུམ་དུ་ཕྱེས་ཡོད་པ་ལས། མཚོ་སྔོན་པོའི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་གནས་པའི་ཨ་རིག་ལ་མཚོ་སྔོན་པོ་ཨ་རིག་གམ་ཨ་རིག་སྨད་མ་ཞེས་འབོད་པ་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་།

20180827

མཚོ་བྱང་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ།

མངའ་ཁོངས་སུ་འཇུ་ལག་རྫོང་དང་མདོ་ལ་རྫོང་། རྐང་ཚ་རྫོང་། མདའ་བཞི་རྫོང་བཅས་རྫོང་བཞི་དང་ཞིང་ར་གཅིག་སྟེ་མཚོ་སྔོན་པོ་ཞིང་ར་བཅས་ཡོད། ཁྱོན་སྡོམ་ཡུལ་ཚོ19དང་གྲོང་རྡལ11ཡོད་པ་དང་སྡེ་དམངས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང214ཡོད། མཚོ་བྱང་ཁུལ་ཞེས་པའི་མིང་ནི་སྙན་པའི་གྲགས་པ་ཕྱོགས་ཀྱི་མཐའ་ལ་འཕུར་བའི་མཚོ་ཁྲི་ཤོར་རྒྱལ་མོའམ་ཡོངས་གྲགས་སུ་མཚོ་སྔོན་པོ

20180717

མདའ་བཞི་རྫོང་།

གྲོང་རྡལ། མཚོ་སྔོན་པོ་ཡུལ་ཚོ། གསེར་ཐང་ཡུལ་ཚོ། དཔལ་སྦྱིན་ཡུལ་ཚོ། ཝ་མགྱོགས་ཡུལ་ཚོ་བཅས་ཡོད། དེ་མིན་ཐོ་ལི་ཡུལ་ཚོ་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་མཚོ་སྔོན་པོ་ཡུལ་ཚོ་དང་ཝ་མགྱོགས་ཡུལ་ཚོ་སོ་སོར་བགོས་ནས་ད་ལྟ་མེད་པར་བྱས་ཡོད། གྲོང་རྡལ། མཚོ་སྔོན་པོ་ཡུལ་ཚོ། གསེར་ཐང་ཡུལ་ཚོ། དཔལ་སྦྱིན་ཡུལ་ཚོ། ཝ་མགྱོགས་ཡུལ་ཚོ་བཅས་གྲོང་རྡལ་གཉིས་དང་ཡུལ་ཚོ་བཞི་ཡོད།

20180803

ཧུ་རི་མུ་ཏིག་ཐང་།

མཚོ་བྱང་ཁུལ་མདའ་བཞི་རྫོང་མཚོ་སྔོན་པོ་ཡུལ་ཚོའི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཡོད་ཅིང་མཚོ་སྔོན་པོ་དང་མཚོ་ཆུང་གི་བར་དུ་གནས་ཡོད་པའི་ཧུ་རི་མུ་ཏིག་ཐང་གི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་མུའུ15000ཡོད་པ་དང་། གནས་ཡུལ། མདའ་བཞི་རྫོང་མཚོ་སྔོན་པོ་ཡུལ་ཚོའི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཡོད་ཅིང་མཚོ་སྔོན་པོ་དང་མཚོ་ཆུང་གི་བར་དུ་གནས་ཡོད།

20180905

མཚོ་སྐོར་ལྕགས་རྟ་འགྲན་བསྡུར།

མཚོ་སྔོན་པོ་སྐོར་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གཞུང་ལམ་ལྕགས་རྟ་འགྲན་བསྡུར་གྱི་བསྡུས་མིང་ལ་མཚོ་སྐོར་འགྲན་བསྡུར་ཟེར། སྤྱི་ལོ2002ལོར་དངོས་སུ་བཙུགས་ཤིང་། ལོ་རེར་སྤྱི་ཟླ6པ་ནས་ཟླ8པའི་སྐབས་སུ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་མཚོ་སྔོན་པོ་སྐོར་བའི་ས་ཁུལ་དང་། ཀན་སུའུ་ཞིང་ཆེན། ཉིང་ཞ་ཧུའེ་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བཅས་སུ་གཉེར་གྱི་ཡོད།

20190722

ཚ་རྒན་སྐེ་རུ་ཐང་།

མཚོ་བྱང་ཁུལ་མདའ་བཞི་རྫོང་མཚོ་སྔོན་པོ་ཡུལ་ཚོའི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཡོད་ཅིང་མཚོ་སྔོན་པོ་དང་མཚོ་ཆུང་གི་བར་དུ་གནས་ཡོད་པའི་ཚ་རྒན་སྐེ་རུ་ཐང་གི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་མུའུ9000ཡོད་པ་དང་། གནས་ཡུལ། མདའ་བཞི་རྫོང་མཚོ་སྔོན་པོ་ཡུལ་ཚོའི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཡོད་ཅིང་མཚོ་སྔོན་པོ་དང་མཚོ་ཆུང་གི་བར་དུ་གནས་ཡོད།

20180905

བཱ་ཡན་ཐོ་དཔའ་ལུང་བ།

བཱ་ཡན་ཐོ་དཔའ་ལུང་བ་ནི་མཚོ་བྱང་ཁུལ་མདའ་བཞི་རྫོང་མཚོ་སྔོན་པོ་ཡུལ་ཚོ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ནུབ་ཕྱོགས་དང་། མཚོ་སྔོན་པོ་མེ་འཁོར་ས་ཚིགས་ཀྱི་ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྤྱི་ལེ0.3མཚམས་སུ་ཡོད་པ་དང་། སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། མཚོ་བྱང་ཁུལ་མདའ་བཞི་རྫོང་མཚོ་སྔོན་པོ་ཡུལ་ཚོ། གནས་ཡུལ། མདའ་བཞི་རྫོང་མཚོ་སྔོན་པོ་ཡུལ་ཚོ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ནུབ་ཕྱོགས་དང་། མཚོ་སྔོན་པོ་མེ་འཁོར་ས་ཚིགས་

20180907

འདྲེ་མོ་བྲག་དཀར།

འདྲེ་མོ་བྲག་དཀར་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གསེར་ཆེན་རྫོང་མཚོ་སྔོན་པོ་ནང་གི་བྲག་རྡོ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། རྟ་ནག་མ་ཡུལ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་གི་ལྷོ་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ8ཙམ་གྱིས་ཆོད་པའི་མཚོ་སྔོན་པོའི་ལྷོ་ནུབ་ཕྱོགས་ གནས་ཡུལ། རྟ་ནག་མ་ཡུལ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་གི་ལྷོ་ནུབ་ཕྱོགས་ན་ཡོད། ངོ་སྤྲོད། འདྲེ་མོ་བྲག་དཀར་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གསེར་ཆེན་རྫོང་མཚོ་སྔོན་པོ་ནང་གི་བྲག་རྡོ་ཞིག་ཡིན་ཏེ།

20160930

མཚོ་སྔོན་པོ་ཡུལ་ཚོ།

མཚོ་སྔོན་པོ་ཡུལ་ཚོ་ནི་འབྲོག་ལས་གཙོ་གཉེར་བྱེད་བཞིན་པའི་ཡུལ་ཚོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། མཚོ་བྱང་ཁུལ་ནུབ་མཚོ་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་དང་མདའ་བཞི་རྫོང་གི་ནུབ་བྱང་གི་སྤྱི་ལེ12མཚམས་སུ་ཡོད་ལ། སྤྱི་ལོ1953ལོའི་བར་དུ་ཚོ་བ་སོ་སོ་རང་བྱུང་སྡེ་བར་བསྒྱུར། སྤྱི་ལོ1958ལོའི་ཟླ10བ་ནས་བཟུང་མཚོ་སྔོན་པོ་མི་དམངས་ཀུང་ཧྲེ་རུ་བསྒྱུར།

20180806