ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 71 ཡོད།

མེ་ལེ་ཏུའུ་གྲུབ་མཐའ།

ཐོག་མའི་སྲོལ་འབྱེད་པ་ནི་རྡད་ལེ་སི་ཡིན། ཕྱིས་སུ་ཚབ་མཚོན་རང་བཞིན་གྱི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ་གསུམ་བྱུང་མྱོང་ངོ་། ། བོད་ཡིག་གི་མིང་། དུས་དེ་ནས་བཟུང་ས་མིང་གྲུབ་མཐའི་མིང་དུ་ཆགས་ནས་མེ་ལི་ཏུའུ་གྲུབ་མཐའ་ཞེས་པ་འདི་བྱུང་བ་ཡིན། ཐོག་མའི་སྲོལ་འབྱེད་པ་ནི་རྡད་ལེ་སི་ཡིན། ཕྱིས་སུ་ཚབ་མཚོན་རང་བཞིན་གྱི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ་གསུམ་བྱུང་མྱོང་ངོ་། ། མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ་དང་

20180604

ཨཱ་ན་ཞི་མུ་ནེ།

ཨཱ་ན་ཞི་མུ་ནེ(Anaximenes)ལགས་ནི་མེ་ལི་ཏུའུ་གྲུབ་མཐའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ་གསུམ་པ་ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་སྤྱི་ལོའི་སྔོན་གྱི་ལོ 585 འདིའི་ཕྱིས་སུ་མེ་ལི་ཏུའུ་གྲུབ་མཐའ་ལ་མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ་གཞན་མ་བྱུང་བས་ཁོང་ནི་ཆེས་མཐའ་མཇུག་ཡིན་པར་འདོད། བོད་ཡིག་གི་མིང་།

20180605

པོ་ལཱ་ཐུའུ།

པོ་ལཱ་ཐུའུ་ནི་གནའ་བོའི་ཀེ་རི་སེའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ལ་ཡ་ལི་ཧྲི་ཏུའོ་ཏི་ཡི་དགེ་རྒན་ཡིན་ལ། (སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི427-སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི347) རྒྱལ་ཁབ། གནའ་བོའི་ཀེ་རི་སེ། ལས་རིགས། མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ། སློབ་གསོ་བ།

20160405

སཱ་ཐུ།

སྤྱི་ཚོགས་བྱེད་སྒོ་མཁན་བཅས་ཡིན། མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ་ཞིག་གི་ངོས་ནས་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་བསམ་བློ་ནི་གཙོ་བོ་རྩོམ་རིག་བརྩམས་ཆོས་ནང་དུ་འདུས་ཡོད། ཧྥ་རན་སེ། ལས་རིགས། མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ། རྩོམ་རིག་པ། འཐུས་ཚབ་བརྩམས་ཆོས། 《གཞི་གྲུབ་དང་སྟོང་པ》 བྱས་རྗེས་གཙོ་བོ། སྤྱི་ལོ1964ལོར་ནོ་པེར་རྩོམ་རིག་བྱ་དགའ་ཐོབ།

20160324

ཧྥུའུ་ཨེར་ཐའེ།

ཧྥུའུ་ཨེར་ཐའེ་ནི་ཧྥ་རན་སེའི་བློ་སྒོ་འབྱེད་པའི་བསམ་བློ་པ་དང་རྩོམ་རིག་པ། མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ། སྤྱི་ལོ(1694.11.21-1778.5.30) རྒྱལ་ཁབ། ཧྥ་རན་སེ། ལས་རིགས། བསམ་བློ་པ་དང་རྩོམ་རིག་པ། མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ

20160326

རོའུ་སའོ།

ཁོང་ནི་དུས་རབས18པའི་ཧྥ་རན་སིའི་བློ་འབྱེད་བསམ་བློ་བ་དང་། མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ། སློབ་གསོ་བ་དང་རྩོམ་རིག་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། འདས་ལོ། སྤྱི་ལོ1778ལོའི་ཟླ7པའི་ཚེས2ཉིན། ལས་རིགས། བློ་འབྱེད་བསམ་བློ་བ། མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ། སློབ་གསོ་བ།

20190618

ལུའུ་སུའོ།

ལུའུ་སུའོ་ནི་དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཧྥ་རན་སེའི་མིང་དུ་གྲགས་པའི་བསམ་བློ་པ་དང་མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ། ཧྥ་རན་སེ། ལས་རིགས། བསམ་བློ་པ་དང་མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ། སློབ་གསོ་པ། རྩོམ་རིག་པ་བཅས་ཡིན། འཐུས་ཚབ་བརྩམས་ཆོས།

20160330

ཝོལ་ཐེའར།

ཧྥ་རན་སིའི་འབྱོར་ལྡན་གྲལ་རིམ་གྱི་བློ་འབྱེད་བསམ་བློ་བ་དང་། མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ། ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ། རྩོམ་རིག་མཁན་ཞིག་བཅས་ཡིན་ཞིང་། ལས་རིགས། བློ་འབྱེད་བསམ་བློ་བ། མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ། ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ། རྩོམ་རིག་མཁན། ངོ་སྤྲོད། ཧྥ་རན་སིའི་འབྱོར་ལྡན་གྲལ་རིམ་གྱི་བློ་འབྱེད་བསམ་བློ་བ་དང་།

20190618

ཕེ་ཀེན།

དབྱིན་ཇི། ལས་རིགས། དངོས་གཙོ་རིང་ལུགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ། བསམ་བློ་བ། རྩོམ་པ་པོ། འཐུས་ཚབ་བརྩམས་ཆོས། ཧྥུའུ་ལང་ཞི་སི•ཕེ་ཀེན་ནི་དབྱིན་ཇིའི་རིག་རྩལ་བསྐྱར་དར་སྐབས་ཀྱི་ལྷུག་རྩོམ་མཁན་པོ་དང་མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ལ།

20160418

ལྷུང་གཟུགས་འགུལ་སྐྱོད།

དངོས་གཟུགས་ཇི་ལྟར་ལྕི་ན་མར་ལྷུང་བ་དེ་ལྟར་མགྱོགས་སྙམ། སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི་དུས་རབས་བཞི་བའི་ཞི་ལའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ་ཡ་ལིས་ཧྲི་ཏོ་ཏེ་ཡིས་ལྟ་ཚུལ་དེ་ཐོག་མར་བརྗོད་པ། དངོས་གཟུགས་ཇི་ལྟར་ལྕི་ན་མར་ལྷུང་བ་དེ་ལྟར་མགྱོགས་སྙམ། སྤྱི་ལོ་སྔོན་གྱི་དུས་རབས་བཞི་བའི་ཞི་ལའི་མཚན་ཉིད་རིག་པ་བ་ཡ་ལིས་ཧྲི་ཏོ་ཏེ་ཡིས་ལྟ་ཚུལ་དེ་ཐོག་མར་བརྗོད་པ་ཡིན།

20151231