ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 1 ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་འདོད་པ་ནི མཆིན་ནད་ཀྱི་དགྲ ཡིན་ནམ།

བཙལ་འབྲས་ནི མཆིན་ནད་ཀྱི་དགྲ ཡིན་མོད། ཁྱེད་ཀྱིས་སྔར་བཞིན མཆིན་ནད་ཀྱི་སྨན། འཚོལ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།

སེ་འབྲུ།

SEMEN PUNICAE GRANATI མིང་གཞན། སེ་ལ་ཤརྟུ། མཆིན་ནད་ཀྱི་དགྲ ཊྰ་ཌི་མ། ཕ་ལ་ཏ་ཀ མ་ཧུ་ར། བད་ཀན་ཐར་བྱེད། སེ་འབྲུ་ནི་རི་ཐང་ལ་སྐྱེ་བ་དང་། དེ་བཞིན་ས་དྲོད་ཆེ་བའི་ཡུལ་ལ་ཡང་འདེབས་འཛུགས་བྱས་ཏེ་སྐྱེ་བ་མང་། ཕོ་བའི་མེ་དྲོད་ཉམས་པ་དང་།

20190225