ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 117 ཡོད།

བོང་སྟག་དགོན་པ།

བོང་སྟག་དགོན་པ་ཕྱག་འདེབས་གནང་བ་དང་།དགོན་པའི་མཚན་ཧྲིལ་བོར་དགེ་ལྡན་བཤད་སྒྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་ཞེས་གསོལ་ཞིང་། སྔོན་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་བོང་སྟག་ཚོ་བ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྤྱི་དགོན་དུ་བཤད། གནས་ཆེན་ཨེ་ཝ་ཏ་རེའམ་དགེ་ལྡན་བཤད་སྒྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་གི་ལོ་རྒྱུས་རགས་ཙམ་གླེང་བར་བྱ་སྟེ།  བོང་སྟག་དགོན་པ་དགེ་ལྡན་བཤད་སྒྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་ནི་རྭ་རྒྱ་དགོན་པ་དགའ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་འབྱུང་གནས་

20170925

བོང་སྟག་དཔོན་པོ་དོན་གྲུབ།

དོན་གྲུབ་རྒྱལ་ནི་སྤྱི་ལོ1510ལོའི་གཡས་གཡོན་དུ་སྐྱེས་ཤིང་། བོང་སྟག་ནང་ཚོའི་ཚོ་བ་བཞི་བྱུང་བའི་སྐབས་དེར་བོང་སྟག་གི་དཔོན་པོར་བསྡད། སྐྱེས་ཡུལ། བོང་སྟག་ཨ་སྒུ། ངོ་སྤྲོད།   སྤྱི་ལོ1510ལོར་མིང་ཀྲིན་ཏེའི་ཁྲི་ལོ་ལྔ་བར་སྨད་ཡུམ་ཚེ་སོགས་ཡོང་ནས་མཚོ་སྔོན་པོའི་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་བོང་སྟག་གི་མེས་པོ་རྣམས་ཀྱང་འདུས་པའི་འབྲོག་སྡེ་རྣམས་ལ་རྨ་ལྷོར་

20180528

བོང་སྟག་དཔོན་པོ་བ་ལོ།

བ་ལོ་ནི་བོང་སྟག་དཔོན་པོ་ལྕགས་ཀོའི་བུ་ཡིན་ལ། སྤྱི་ལོ1823ལོ་སྟེ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་བའི་ཆུ་ལུག་ལོ་ཡིན་པས་ལོ་དེར་ཆིང་སྲིད་གཞུང་གིས་བ་ལོ་བོང་སྟག་ཚོ་བའི་སྟོང་དཔོན་དུ་བསྐོས་པ་ཡིན། ཕལ་ཆེར་སྤྱི་ལོ1854ལོ་སྟེ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་བའི་ཤིང་སྟག་ སྐྱེས་ཁོངས། མཚོ་ནུབ་ཁུལ་ཐེམ་ཆེན་རྫོང་། ངོ་སྤྲོད། བ་ལོ་ནི་བོང་སྟག་དཔོན་པོ་ལྕགས་ཀོའི་བུ་ཡིན།  ཐེམ་ཆེན་རྫོང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལས། ནང་བློན་ཆེན་མོའམ་ཙུང་ཏུའུ་ཀྲུང་ཐང་ནཱ་ཡན་ཁྲིན་དང་ཟི་ལིང་དོན་གཅོད་ཀྱི་བློན་ཆེན་

20180528

སྟོང་དཔོན་དཔལ་བཟང་།

བོང་སྟག་འོད་ཟེར་རྣུ་རྭ་དང་སྔགས་པའི་རྡོ་འཚོ་གཉིས་ལ་བུ་བུ་མོ་བདུན་ཡོད་པའི་ཆེ་བ་ཡིན་ལ་སྤྱི་ལོ1914ལོ་སྟེ་རབ་བྱུང15པའི་ཤིང་སྟག་ལོར་སྐྱེས། སྤྱི་ལོ1918ལོ་སྟེ་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་བའི་ས་རྟ་ལོར་མཱ་ཆི་ཡིས་དཔལ་བཟང་བོང་སྟག་གི་སྤྱིའི་སྟོང་དཔོན་ལ་བསྐོས། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་།

20180528

བོང་སྟག་ཆོས་རྒྱམ།

སྤྱི་ལོ1947ལོ་སྟེ་མེན་གོའི36ལོར་བོང་སྟག་གི་སྟོང་དཔོན་གཞོན་པར་བསྐོས་པ་དང་སྤྱི་ལོ1952ལོར་དུར་ལམ་རྫོང་གི་སྲིད་གྲོས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པར་བསྐོས། འགྲོ་སྐབས་མགོ་བདག་བྱས།   སྤྱི་ལོ1947ལོ་སྟེ་མེན་གོའི36ལོར་བོང་སྟག་གི་སྟོང་དཔོན་གཞོན་པར་བསྐོས་པ་དང་སྤྱི་ལོ1952ལོར་དུར་ལམ་རྫོང་གི་སྲིད་གྲོས་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པར་བསྐོས།

20180528

བོང་སྟག་དཔོན་པོ་ལྕགས་ཀོ

ཁོང་ནི་སྤྱི་ལོ1796ལོའི་ཡས་མས་སུ་སྐྱེས་པ་དང་། བོང་སྟག་གི་དཔོན་པོ་ཞིག་ཡིན། དངོས་མིང་། ལྕགས་ཐར་སྐྱབས།   བོང་སྟག་དཔོན་པོ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་བུ་ཆེ་བ་ལྕགས་ཐར་སྐྱབས་སམ་ལྕགས་ཀོ་བོང་སྟག་གི་དཔོན་པོར་བསྡད་ཅིང་། ཀུན་གྱིས་ཡི་རང་གོང་བཀུར་སྒོས་དཔོན་མིང་ལ་ལྕགས་ཀོ་ཞེས་འབོད།

20180528

སྟོང་དཔོན་རི་ཁོ།

ཁོང་ནི་བོང་སྟག་སྤྱིའི་སྟོང་དཔོན་འབྲུག་ཁོའི་སྐབས་ཀྱི་བོང་སྟག་གི་སྟོང་དཔོན་གཞོན་པ་ཞིག་ཡིན། དངོས་མིང་། རི་ཁོ། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། ངོ་སྤྲོད།   རི་ཁོ་ནི་བོང་སྟག་སྤྱིའི་སྟོང་དཔོན་འབྲུག་ཁོའི་སྐབས་ཀྱི་བོང་སྟག་གི་སྟོང་དཔོན་གཞོན་པ་ཞིག་མ་གཏོགས་བོང་སྟག་གོང་མ་གཅིག་པུའི་སྟོང་དཔོན་ཡིན་པར་འདོད།

20180528

སྟོད་པ།

སྟོད་པ་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་བྲག་དཀར་རྫོང་ཆུ་ཁོལ་ཡུལ་ཚོ་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་སྡེ་བ་ཞིག་སྟེ། ཆུ་ཁོལ་ཡུལ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ32ཙམ་གྱིས་ཆོད་པའི་རོག་ཤོད་ནང་ན་ཡོད་ཅིང་། འདི་ནི་བོང་སྟག་གོང་མའི་ སྟོད་པ་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་བྲག་དཀར་རྫོང་ཆུ་ཁོལ་ཡུལ་ཚོ་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་སྡེ་བ་ཞིག་སྟེ། ཆུ་ཁོལ་ཡུལ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ32ཙམ་གྱིས་ཆོད་པའི་རོག་ཤོད་ནང་ན་ཡོད་ཅིང་། འདི་ནི་བོང་སྟག་གོང་མའི་

20160905

ཆུ་རིང་།

འདི་ནི་བོང་སྟག་གོང་མའི་ནང་ཚན་བོང་སྟག་སྒྱེ་བཟའ་ཚང་ཡིན། སྡེ་བ་འདི་ཆུ་རིང་ལུང་བར་ཆགས་ཡོད་པས་མིང་ཡང་དེ་ལྟར་དུ་ཐོགས། འདི་ནི་བོང་སྟག་གོང་མའི་ནང་ཚན་བོང་སྟག་སྒྱེ་བཟའ་ཚང་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 曲让 ལ་ཏིང་གི་མིང་། chu ring སྲིད་འཛིན་རིགས་དབྱེ།

20160905

བོང་སྟག་ཆུ་ཁོལ་དགོན་པད་མ་མདོ་སྔགས་གླིང་།

ཆུ་ཁོལ་དགོན་པད་མ་མདོ་སྔགས་གླིང་ནི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་རྨ་ཡུལ་དར་མཚོ་ཕྱུག་མོའི་རོང་བོ་བློན་ཆོས་བོང་སྟག་གོང་མའི་སའི་ཆ་རུ་ཡུལ་སྐྱོང་རྨ་རྒྱལ་སྦོམ་རའི་རི་ཕྲན་ ངོ་སྤྲོད།  ཆུ་ཁོལ་དགོན་པད་མ་མདོ་སྔགས་གླིང་ནི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་རྨ་ཡུལ་དར་མཚོ་ཕྱུག་མོའི་རོང་བོ་བློན་ཆོས་བོང་སྟག་གོང་མའི་སའི་ཆ་རུ་ཡུལ་སྐྱོང་

20180718