ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 112 ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་འདོད་པ་ནི བསང་ཆུ་རྫོང ཡིན་ནམ།

བཙལ་འབྲས་ནི བསང་ཆུ་རྫོང ཡིན་མོད། ཁྱེད་ཀྱིས་སྔར་བཞིན བསང་ཆུ་རྫོང་། འཚོལ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།

བསང་ཆུ་རྫོང་།

བསང་ཆུ་རྫོང་ནི་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་རྒྱུད་དུ་གནས་ཤིང་ལྷོ་ངོས་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར་དང་ཀླུ་ཆུ་རྫོང་གཉིས་ཀར་འབྲེལ་ལ། བྱང་ངོས་ཀ་ཅུ་རྫོང་དང་མཚོ་སྔོན་གྱི་ཡ་རྫི་རྫོང། རེབ་གོང་རྫོང་། ནུབ་ངོས་མཚོ་སྔོན་གྱི་རྩེ་ཁོག་རྫོང་བཅས་དང་འབྲེལ། སྤྱི་ལོ2016ལོའི་བར་བསང་ཆུ་རྫོང་གི་རྒྱུན་སྡོད་མི་འབོར་ཁྲི8.95ཟིན་པའི་ནང་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྡལ་གྱི་མི་འབོར19596ཡོད།

20200729

སྐལ་བཟང་གྲགས་པ།

སྒྲུང་པ་སྐལ་བཟང་གྲགས་པ་ལགས་ནི་སྤྱི་ལོ1953ལོར་བསང་ཆུ་རྫོང་བླ་བྲང་གྲོང་རྡལ་གྱི་སྔོན་མཆོག་སྡེ་བ་རུ་སྐྱེས་ཤིང་། སྤྱི་ལོ1982ལོ་ནས་བཟུང་ཁོང་གིས་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་རྣམ་ཐར་འཁྲབ་སྟོན་རུ་ཁག་ལ་རམ་འདེགས་དང་བསང་ཆུ་རྫོང་རྒྱོའུ་རྒྱ་ཤང་ཨ་མཆོག་སྡེ་བའི་འཁྲབ་སྟོན་རུ་ཁག་བསྐྱར་འཛུགས་དང་བཅོས་སྒྲིག་སྒོས་

20190313

བསང་ཆུའི་རྫོང་དཔོན་དང་པོ་འཇམ་དབྱངས།

འཇམ་དབྱངས་སམ་ཧོང་ཞང་ནི1898ལོར་བསང་ཆུ་རྫོང་ཙ་ཡུས་ཞང་དུ་སྐྱེས། དགུང་ལོ་བདུན་གྱི་ཐོག་བླ་བྲང་དགོན་པའི་རྒྱུད་སྨད་གྲྭ་ཚང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་། འཁྲུངས་འདས་ལོ་ཚིགས། སྤྱི་ལོ(1898-1947.2.14) འཁྲུངས་ཡུལ། བསང་ཆུ་རྫོང་ཙ་ཡུས་ཡུལ་ཚོ། རྒྱལ་ཁབ།

20170731

རྔོག་ཚོ་བ་ལྔ།

རྔོག་ཚོ་བ་ལྔ་ནི་བསང་ཆུ་རྫོང་གི་ཤར་ལྷོའི་མཚམས་སུ་གནས་ཤིང་། ད་སྐབས་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན། ཤར་ལྷོར་ཅོ་ནེ་ཝ་དམར་དང་བྲག་དཀར་ལུང་། ནུབ་ཏུ་ཀླུ་ཤོད། བྱང་དུ་རྡོ་དཀར་དང་འབོ་ར་ཚོ་བཞི་བཅས་དང་ས་མཚམས་འདྲེས། ཁོངས་གཏོགས། བསང་ཆུ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ཚོ་བ་ཤོག་པ།

20170801

ཁོ་ཚེ་ཚོ་བ་གསུམ།

ཁོ་ཚེ་ཚོ་བ་གསུམ་ནི་བསང་ཆུ་རྫོང་གི་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་གནས། ཤར་ལྷོར་ཨ་མཆོག་ཚོ་བརྒྱད་དང་ཀླུ་ཆུའི་མ་ངེ། ལྷོ་ནུབ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་གྱི་རྩེ་ཁོག་དང་རྨ་ལྷོའི་སོག་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་། བྱང་དུ་བསང་ཁོག་བཅས་དང་ཡུལ་མཚམས་འདྲེས་སོ། ། ཁོངས་གཏོགས། བསང་ཆུ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ཚོ་བ་ཤོག་པ། གནས་ཡུལ། བསང་ཆུ་རྫོང་གི་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་གནས།

20170801

དམེ་ཤུལ་ཚོ་བཞི།

དམེ་ཤུལ་ཚོ་བ་བཞི་ནི་བསང་ཆུ་རྫོང་གི་ཤར་ལྷོར་གནས་ཤིང་། ཤར་དུ་ཀླུ་ཤོད་དང་། ནུབ་ཏུ་ཀླུ་ཆུ་རྫོང་གི་ཨ་ལ། ནུབ་བྱང་དུ་ཨ་མཆོག་དང་འབོ་ར་བཅས་དང་ས་མཚམས་འདྲེས། ཁོངས་གཏོགས། བསང་ཆུ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ཚོ་བ་ཤོག་པ། གནས་ཡུལ། བསང་ཆུ་རྫོང་གི་ཤར་ལྷོར་གནས། དབྱེ་བ། དབང་བ་ཀླུ། དཔོན་སྐོར།

20170801

ཙ་ཡུས་སྟོད་སྨད།

ཙ་ཡུས་ནི་བསང་ཆུ་རྫོང་གི་ལྷོའི་མཚམས་སུ་གནས་ཤིང་ཚོ་བ་དེའི་ཤར་དུ་གཙོས་དང་། ནུབ་ཏུ་བསང་ཁོག ལྷོར་འབོ་ར་དང་ཨ་མཆོག བྱང་དུ་བླ་བྲང་ལྷ་སྡེ་ཤོག་བཞི་དང་། མདའ་སྨད། ཐང་དཀར་ནང་། རོང་ངར་བཅས་དང་ས་མཚམས་འདྲེས། ཁོངས་གཏོགས། བསང་ཆུ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ཚོ་བ་ཤོག་པ། གནས་ཡུལ། བསང་ཆུ་རྫོང་གི་ལྷོ་མཚམས་སུ་གནས།

20170801

མཛོད་དགེ་ཤོག་པ་ལྔ།

མཛོད་དགེ་ཤོག་པ་ལྔ་ནི་བསང་ཆུ་རྫོང་གི་ཤར་ལྷོའི་མཚམས་སུ་གནས་ཤིང་། ཤར་ཅོ་ནེ་ཁྱ་དགེ་དང་། ལྷོ་ནུབ་ཏུ་ཅོ་ནེ་ཝ་དམར་དང་། རྡོ་དཀར། ནུབ་བྱང་དུ་གཙོས་དང་ཁ་གྱ། བྱང་ཀ་ཅུའི་ཅ་ཀ་མཁར་བཅས་དང་ས་མཚམས་འདྲེས། ཁོངས་གཏོགས། བསང་ཆུ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ཚོ་བ་ཤོག་པ།

20170801

རྒན་གྱའི་ཚོ་བ་དྲུག

རྒན་གྱའི་ཚོ་བ་དྲུག་ནི་བསང་ཆུ་རྫོང་ཁོངས་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་གནས་ཤིང་། ཁོངས་གཏོགས། བསང་ཆུ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ཚོ་བ་ཤོག་པ། གནས་ཡུལ། བསང་ཆུ་རྫོང་ཁོངས་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་གནས།

20170801

གཙོས་གྲོང་ཁྱེར།

ལྷོ་ཀླུ་ཆུ་རྫོང་དང་འབྲེལ་ཡོད། ནུབ་བསང་ཆུ་རྫོང་དང་འབྲེལ་ཞིང་། བྱང་ལིན་ཞ(ཀ་ཅི)ཁུལ་གྱི་ཧོ་ཀྲེང་དང་ལིན་ཞ་རྫོང་དང་འབྲེལ་ཡོད། ནུབ་བསང་ཆུ་རྫོང་དང་འབྲེལ་ཞིང་། བྱང་ལིན་ཞ(ཀ་ཅི)ཁུལ་གྱི་ཧོ་ཀྲེང་དང་ལིན་ཞ་རྫོང་དང་འབྲེལ་ཡོད། རྒྱལ་ལམ213དང་ཞིང་ཆེན་ལམ306གྲོང་ཁྱེར་བརྒྱུད་ནས་བསྐྱོད་བཞིན་ཡོད།

20200629