ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 1,125 ཡོད།

བཟོ་སྐྲུན་ལག་རྩལ།

བཟོ་སྐྲུན་ལག་རྩལ་ཞེས་པ་ནི་བཟོ་སྐྲུན་ཉེར་སྤྱོད་ལག་རྩལ་ལ་ཟེར། བཟོ་སྐྲུན་ལག་རྩལ་ལ་ཐོན་སྐྱེད་ལག་རྩལ་ཡང་ཟེར། བྱས་ནས་རང་བྱུང་ཁམས་ལ་བསྒྱུར་བཀོད་བྱེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་ཤེས་ལ་ཟེར། ཚན་རིག་ལག་རྩལ་ནི་ཚན་རིག་གི་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་ལག་རྩལ་ཡིན། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རྟག་ཏུ་བཟོ་སྐྲུན་ལག་རྩལ་ལ་བཟོ་རིག་ཟེར་ཞིང་།

20191223

ཀྲུང་གོ་བཟོ་སྐྲུན་ཁང་གི་ཡོན་ཧྲི།

ཀྲུང་གོ་བཟོ་སྐྲུན་ཁང་གི་ཡོན་ཧྲི་ནི་ཀྲུང་གོའི་བཟོ་སྐྲུན་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་ཐད་ཀྱི་ཆེས་མཐོ་བའི་རིག་གཞུང་མཚན་སྙན་དང་། མི་ཚེ་གང་གི་གཟི་བརྗིད་དང་མཚན་སྙན་ཡིན་ཞིང་། ལོ་ན80སོན་པའི་ཡོན་ཧྲིར་བསླབ་པ་རྒན་པའི་ཡོན་ཧྲིའི་མཚན་སྙན་གནང་ཆོག་པ་དང་། བཟོ་སྐྲུན་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་གྱི་ཆུ་ཚད་ཧ་ཅང་མཐོན་པོ་ལྡན་པ་དང་།

20191203

ས་ཤིང་ལས་གྲྭ།

ས་ཤིང་ལས་གྲྭ་ནི་བཟོ་སྐྲུན་སྣ་ཚོགས་བྱེད་པའི་ལས་གྲྭའི་སྒྲིག་བཀོད་ཀྱི་ཚན་རིག་ལག་རྩལ་གྱི་སྤྱི་མིང་ཡིན། དེ་ནི་བེད་སྤྱོད་རྒྱུ་ཆ་དང་སྒྲིག་ཆས། དེ་ནི་ས་སྟེང་དང་ས་འོག སྐམ་དང་མཚོ་ཐོག་གི་བཟོ་སྐྲུན་དང་། ཐད་ཀར་རམ་བརྒྱུད་ནས་མིའི་རིགས་ཀྱི་འཚོ་བ་དང་ཐོན་སྐྱེད། དམག་དོན། ཚན་རིག་ཞིབ་འཇུག་ཞབས་ཞུའི་བཟོ་སྐྲུན་སྒྲིག་བཀོད་སྣ་ཚོགས་ཡིན་ལ།

20160523

ཞུས་ཆིན།

སྤྱི་ལོ1982ལོའི་ཟླ7པར་ལས་ཀར་ཞུགས། པེ་ཅིན་རང་བྱུང་རིག་པ་དང་བཟོ་སྐྲུན་རིག་པའི་སློབ་ཆེན་འོད་གློག་བཟོ་སྐྲུན་ཚན་ཁག་གི་འོད་རིག་དཔྱད་ཆས་ཆེད་ལས་ནས་སློབ་མཐར་ཕྱིན། ཞིབ་འཇུག་སློབ་མའི་སློབ་གཉེར་བརྒྱུད་རིམ་ལྡན་པ་དང་། ཞང་ཀང་རང་བྱུང་རིག་པ་དང་བཟོ་སྐྲུན་རིག་པའི་སློབ་ཆེན་གྱི་དོ་དམ་རིག་པའི་འབུམ་རམས་པ་ཡིན། ད་ལྟ་ཧོ་པེ་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་།

20200106

ཡུའུ་ཚུང་ལི།

ཧ་ཨར་པིན་བཟོ་སྐྲུན་བཟོ་ལས་སློབ་གླིང་གི་བཟོ་སྐྲུན་བཟོ་ལས་སྡེ་ཁག་ཏུ་བཟོ་ལས་དང་དམངས་སྤྱོད་བཟོ་སྐྲུན་ཆེད་ལས་སློབ་མཐར་ཕྱིར། སློབ་ཆེན་བསླབ་གནས། ཧ་ཨར་པིན་བཟོ་སྐྲུན་བཟོ་ལས་སློབ་གླིང་། ངོ་སྤྲོད། ཡུས་ཚོང་ལི། ཕོ། རྒྱ་རིགས། 1961ལོའི་ཟླ10བར་སྐྱེས། ཧུ་པེའི་ཆིན་ཡོན་གྱི་མི་ཡིན། 1984ལོར་བྱ་བར་ཞུགས།

20170531

བཟོ་སྐྲུན་ལས་རིགས།

བཟོ་སྐྲུན་ལས་རིགས་ནི་དངོས་པོའི་རྒྱུ་ཆ་དང་ནུས་ཁུངས། སྒྲིག་ཆས། ལག་ཆ། མ་དངུལ། ལག་རྩལ། ཆ་འཕྲིན། མི་ཤུགས་སོགས་ལ་ཚོང་རའི་ཆ་རྐྱེན་ལྟར། བཟོ་སྐྲུན་གྱི་གོ་རིམ་བརྒྱུད་ནས་མི་རྣམས་ཀྱིས་བཀོལ་སྤྱོད་དང་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཆོག་པའི་ལག་ཆ་དང་བཟོ་ལས་ཐོན་རྫས། སྒྲིག་ཆས། ལག་ཆ། མ་དངུལ། ལག་རྩལ། ཆ་འཕྲིན། མི་ཤུགས་སོགས་ལ་ཚོང་རའི་ཆ་རྐྱེན་ལྟར། བཟོ་སྐྲུན་གྱི་གོ་རིམ་བརྒྱུད་ནས་མི་རྣམས་ཀྱིས་བཀོལ་སྤྱོད་དང་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཆོག་པའི་ལག་ཆ་དང་བཟོ་ལས་ཐོན་རྫས།

20151208

ལིའུ་ཧྲི་ཡུས།

ཆིན་ཧྭ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ཆུ་བེད་བཟོ་སྐྲུན་སྡེ་ཁག་གི་ཆུ་བེད་ཆུ་གློག་བཟོ་སྐྲུན་ཆེད་ལས་ཀྱི་བསླབ་རམས་པ། ཆིན་ཧྭ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དཔལ་འབྱོར་དོ་དམ་སློབ་གླིང་གི་དོ་དམ་ཚན་རིག་དང་བཟོ་སྐྲུན་ཆེད་ལས་ཀྱི་རབ་འབྱམས་ སྤྱི་ལོ1984ལོའི་ཟླ8པར་བྱ་བའི་སྟེང་དུ་ཞུགས། ཆིན་ཧྭ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་ཆུ་བེད་བཟོ་སྐྲུན་སྡེ་ཁག་གི་ཆུ་བེད་ཆུ་གློག་བཟོ་སྐྲུན་ཆེད་ལས་ཀྱི་བསླབ་རམས་པ།

20180131

བཟོ་སྐྲུན་པ།

བཟོ་སྐྲུན་པ་ནི་བཟོ་སྐྲུན་མ་ལག་ཇུས་འགོད་དང་དོ་དམ་གྱི་བྱ་བ་གཉེར་བར་ནུས་པ་ངེས་ཅན་ལྡན་པའི་མི་སྣ་ལ་གོ་བ་ཡིན་ཞིང་། བཟོ་སྐྲུན་པའི་མིང་གི་འབོད་ལུགས་དེ་ནི་རྒྱུན་པར་བཟོ་སྐྲུན་རིག་པའི་ཁྲོད་ཀྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཏེ། ཆེད་ལས་རང་བཞིན་གྱི་སློབ་གནས་སམ་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་བྱ་བའི་ཉམས་མྱོང་ལྡན་པའི་མི་སྣ་ཁོ་ནར་གོ་བ་ཡིན།

20151208

ཝང་ཡེ་ཕའོ།

ཀྲུང་གོ་རྡོ་སྣུམ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི (པེ་ཅིན) རྡོ་སྣུམ་རང་བྱུང་སོལ་རླངས་བཟོ་སྐྲུན་གླིང་གི་རླངས་ཞིང་གསར་སྤེལ་བཟོ་སྐྲུན་ཆེད་ལས་ཀྱི་ལས་ཐོག་ཞིབ་འཇུག་སློབ་མ་ནས་མཐར་ཕྱིན་པ་དང་། སྤྱི་ལོ1985ལོའི་ཟླ3པར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་ཞུགས། ཀྲུང་གོ་རྡོ་སྣུམ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི (པེ་ཅིན) རྡོ་སྣུམ་རང་བྱུང་སོལ་རླངས་བཟོ་སྐྲུན་གླིང་གི་རླངས་ཞིང་གསར་སྤེལ་བཟོ་སྐྲུན

20171225

ལྭིང་སི་ཁྲེང་།

ཁོང་ནི་ལིང་ཆི་ཁྲའོ་ཡི་སྐུ་སྲས་ཡིན་ལ། ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་དུ་སྐུ་འཁྲུངས། ཀྲུང་གོའི་མིང་དུ་གྲགས་པའི་བཟོ་སྐྲུན་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་དང་བཟོ་སྐྲུན་མཁས་ཆེན་ཡིན། གྲོང་ཁྱེར་འཆར་འགོད་པ་དང་། ཀྲུང་གོའི་མིང་དུ་གྲགས་པའི་བཟོ་སྐྲུན་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་དང་བཟོ་སྐྲུན་མཁས་ཆེན་ཡིན། གྲོང་ཁྱེར་འཆར་འགོད་པ་དང་།

20180926