ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 1,203 ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་འདོད་པ་ནི པི་པི་ལིང ཡིན་ནམ།

བཙལ་འབྲས་ནི པི་པི་ལིང ཡིན་མོད། ཁྱེད་ཀྱིས་སྔར་བཞིན པི་པི་ལིང་། འཚོལ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།

པི་པི་ལིང་།

པི་པི་ལིང་ནི་ཤིང་ཕྲན་ཆུང་ལ་སྡོང་བོ་འཕྲེད་ལ་རྒྱས་ནས་སྐྱེ་བའི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། ཡལ་ཕྲན་སྐྱེ་བཏང་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་ལ། དམན་པའམ་ཕོ་རིགས་སྦོམ་པ།  ཞེས་དང་།  《སྐྱེམས་འགྲེལ》ལས།  རིགས་ནི་ཕོ་སྦོམ་པ་དང་།  མོ་ཕྲ་མོ་གྲོག་རྐེད་ཅན་ལྷོ་མོན་ནས་ཡོང་བའི་མདོག་ཁམ་པ་རིང་ཐུང་སོར་བཞི་ལྔ་ཙམ་ཡོད་པ་ལ་ག་ཛ་པི་པི་ལིང་ཞེས་གླང་པོའི་དྲོ་སྨན་ཞེས་སོ།

20160927

སེ་འབྲུ་དགུ་བ།

འདི་ནི་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ལས་འཁྲུ་ནད་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་སྨན་ཞིག་ཡིན་ཏེ། སེ་འབྲུ། སྒ་སྐྱ། པི་པི་ལིང་། ཛཱ་ཏི། ཕོ་བ་རིས། ཤིང་ཚ། སེ་འབྲུ། སྒ་སྐྱ། པི་པི་ལིང་། ཛཱ་ཏི། ཕོ་བ་རིས། ཤིང་ཚ་སོགས་སྨན་སྣ་དགུ་ལས་གྲུབ་པ་དང་།ཕོ་ལོང་རྒྱུ་མའི་མེ་དྲོད་སྐྱེད་པ་དང་འཁྲུ་བ་གསར་རྙིང་མ་ལུས་གཅོད་པར་ཕན་པ་ཞིག་ཡིན།

20160328

པི་པི་ལིང་།

སྔོ་ནག་ཆུང་ངུ་འབྲས་འབྲུ་ཉུང་བ་མོ་རིགས་དང་། ནག་ལ་འབྲུ་པ་གསལ་བ་ཕོ་རིགས། འདྲ་དཔེར།  པི་པི་ལིང་ནི་བྱི་བའ་རྔ་མ་འདྲ།  པི་པི་ལིང་སྦོམ་པོ། གླང་བོའི་པི་པི་ལིང་། བྱི་རིལ་མ། ལུས་འཕགས་སྐྱེས། དབང་ཕྱོགས་པི་པི་ལིང་།

20160927

བཀྲུ་འཇམ།

ང་ནད་ལ་མི་འདའ་བའི་འཇམ་རྩིའི་སྦྱོར་བའི་ནང་ཚན་རླུང་མཁྲིས་ལྡན་པར་བསྔགས་པའི་བཀྲུ་འཇམ་གྱི་སྦྱོར་བ་སྟེ། ཆུར་གནས་ཀྱི་སེམས་ཅན་སྦལ་ལྕོང་སོགས་ཀྱི་ཤ་ཁུ་དང༌། བའི་འོ་མ་དང་མར་ཞུན་བཅས་སྟེང་རུ་རྟ་དང༌། དེ་བ་དཱ་རུ། པི་པི་ལིང༌། བཅས་ཀྱི་སྟེང་རུ་རྟ་དང༌། དེ་བ་དཱ་རུ། པི་པི་ལིང༌། རྒྱམ་ཚ། ཨ་རུ་ར། དུར་བྱིད་རྣམས་ཀྱི་ཕྱེ་མ་སྦྱར་ཏེ་བཤང་ལམ་ནས་མས་བཏང་བྱ་དགོས་པའི་སྨན་ཞིག  

20191227

ལོང་རླུང་སེ་འབྲུ་བཅུ་གཉིས།

འདི་ནི་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ལས་ལོང་རླུང་ནད་ཀྱི་སྨན་ཞིག་ཡིན་ཏེ། སེ་འབྲུ། སྒ་སྐྱ། པི་པི་ལིང་། ཛཱ་ཏི། སུག་སྨེལ། སེ་འབྲུ། སྒ་སྐྱ།  པི་པི་ལིང་། ཛཱ་ཏི། སུག་སྨེལ། ཀ་ཀོ་ལ། ཤིང་ཚ། གུར་ཀུམ། ཟི་ར་ནག་པོ། ཨ་རུ། རྒྱམ་ཚྭ།

20160317

ལྕགས་ཕྱེ་བཅོ་ལྔ།

པི་པི་ལིང་། ཕོ་བ་རིས་སོགས་སྨན་སྣ་བཅོ་བརྒྱད་ལས་གྲུབ་པ་དང་། ཆུ་ཡོད་འདྲེན་ཞིང་ཆུ་མེད་སྐེམ་པར་བྱེད་ལ་ཕན་པ་ཞིག་ཡིན། སྒ་སྐྱ། པི་པི་ལིང་། ཕོ་བ་རིས། ད་ལི། ཤིང་ཚ། སེ་འབྲུ། སུག་སྨེལ། གསེར་བྱེ། སྡིག་སྲིན། གཟེ་མ། ལྕམ་པ་སོགས་སྨན་བཅོ་བརྒྱད་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན། ཕན་ནུས།

20160326

ཡུངས་དཀར་དྲུག་པའི་སྨན་མར།

འདི་ནི་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ལས་བྱིས་ནད་གསོ་བའི་སྨན་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཡུངས་དཀར། ཤུ་དག་དཀར་པོ། རྒྱམ་ཚྭ། པི་པི་ལིང་། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 六味白芥子药酥油丸 རྣམ་པ། རིལ་བུ། སྨན་སྦྱོར། ཡུངས་དཀར། ཤུ་དག་དཀར་པོ། རྒྱམ་ཚྭ། པི་པི་ལིང་།

20160326

སེ་འབྲུ་ཉེར་ལྔ།

འདི་ནི་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ལས་བད་ཀན་ནད་གསོ་བའི་སྨན་ཞིག་ཡིན་ཏེ། སེ་འབྲུ། ཛཱ་ཏི། ཅུ་གང་། བཅའ་སྒ། པི་པི་ལིང་། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 二十五味石榴丸 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Sedru25 སྨན་སྦྱོར། སེ་འབྲུ། ཛཱ་ཏི། ཅུ་གང་། བཅའ་སྒ། པི་པི་ལིང་།

20160326

སྐྱིགས་བུའི་སྨན་སྒ་སུམ་སྦྱོར།

འདི་ནི་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ལས་སྐྱིགས་བུ་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་སྨན་ཞིག་ཡིན་ཏེ། བཅའ་སྒ། སྐྱུ་རུ་ར། པི་པི་ལིང་བཅས་སྨན་སྣ་གསུམ་ལས་གྲུབ་པ་དང་། སྐྱིགས་བུ་གཅོད་ལ་ཕན་པ་ཞིག་ཡིན། སྨན་སྦྱོར། བཅའ་སྒ། སྐྱུ་རུ་ར། པི་པི་ལིང་བཅས་སྨན་སྣ་གསུམ་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན།  ཕན་ནུས།

20160326

གར་ནག་བཅུ་བ།

འདི་ནི་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ལས་གྲང་མཁྲིས་བཅོས་ཐབས་ཀྱི་སྨན་ཞིག་ཡིན་ཏེ། སེ་འབྲུ། ཤིང་ཚ། སུག་སྨེལ། པི་པི་ལིང་། ཨ་རུ་ར། 十味黑白散 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Karnak 10 སྨན་སྦྱོར། སེ་འབྲུ། ཤིང་ཚ། སུག་སྨེལ། པི་པི་ལིང་། ཨ་རུ་ར། རྒྱམ་ཚྭ།

20160323