ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 39 ཡོད།

ན་ལེ་ཤམ

ན་ལེ་ཤམ་ནི། ལོ་མང་སྐྱེ་བའི་འཁྲིལ་ཤིང་གི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། སྡོང་ཐུང་ཕྱི་སྐོག་འཇམ་ལ་ཚིགས་མཚམས་ནས་ཡལ་ག་མེད་ལ་ལོ་མ་དང་འབྲས་བུ་འཆར། ཤི་ཀུ་མ་ནི། ཧེ་རེ་ཎུ། མ་རཱི་ཙེ།  ན་ལེ་ཤམ། ཕོ་བ་རིས། ཕ་ཚེ། དྲོད་སྨན་ཧྲིལ་མོ། སྨན་དུ་སྦྱར་བྱ། འབྲས་བུ།

20160728

གྲོལ་བ་ཅན།

(མངོན་བརྗོད) 1.སྨན་ན་ལེ་ཤམ། 2.མུ་ཏིག ལོ་ཙཱ། རྒྱ་ཡིག 白胡椒的异名 རྒྱས་འགྲེལ། 1.བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས། [མངོན་བརྗོད] [1] སྨན་ན་ལེ་ཤམ། 白胡椒的异名。[2] མུ་ཏིག珍珠的异名。 2.སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས། (མངོན་བརྗོད) 1.སྨན་ན་ལེ་ཤམ།  2.མུ་ཏིག

20210414

ཕོ་བའི་སྨན་དྭ་ལི་བདུན་པ།

6.པི་པི་ལིང་སྲང་དོ། 7.ན་ལེ་ཤམ་སྲང་དོ། ། རྒྱས་འགྲེལ། 1.དྭ་ལི་ཐལ་བ་སྲང་བཞི། 2.ཤིང་ཚ་སྲང་དོ། 3.སུག་སྨེལ་སྲང་དོ། 4.ཀ་ཀོ་ལ་སྲང་དོ། 5.ཟི་ར་ནག་པོ་སྲང་དོ། 6.པི་པི་ལིང་སྲང་དོ། 7.ན་ལེ་ཤམ་སྲང་དོ། །

20171212

སྙིང་སྨན་ད་ལི་བདུན་པ།

1.ད་ལི་ལོ་མདང་མེ་ཏོག་སྲང་གང༌། 2.ན་ལེ་ཤམ་སྲང་གསུམ་ནས་ལྔ། 3.ཤིང་ཚ་སྲང་གསུམ་ཞོ་ལྔ། 4.སུག་སྨེལ་སྲང་གང༌། 2.ན་ལེ་ཤམ་སྲང་གསུམ་ནས་ལྔ། 3.ཤིང་ཚ་སྲང་གསུམ་ཞོ་ལྔ། 4.སུག་སྨེལ་སྲང་གང༌། 5.བཅའ་སྐ་སྲང་གང་ཞོ་གང༌། 6.པི་པི་ལིང་སྲང་གང་ཞོ་དྲུག 7.ཛ་ཏི་སྲང་བཞི།

20180913

སྙིང་སྨན་ད་ལི་བདུན་པ།

1.ད་ལི་ལོ་དང་མེ་ཏོག་སྲང་གང་། 2.ན་ལེ་ཤམ་སྲང་གསུམ་ནས་ལྔ། 3.ཤིང་ཚ་སྲང་གསུམ་ཞོ་ལྔ། 4.སུག་སྨེལ་སྲང་གང་། 2.ན་ལེ་ཤམ་སྲང་གསུམ་ནས་ལྔ། 3.ཤིང་ཚ་སྲང་གསུམ་ཞོ་ལྔ། 4.སུག་སྨེལ་སྲང་གང་། 5.བཅའ་སྒ་སྲང་གང་ཞོ་གང་།

20180913

རྒྱ་སྤོས་བདུན་པ།

འདི་ནི་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ལས་དུག་ནད་གསོ་བའི་སྨན་ཞིག་ཡིན་ཏེ། རྒྱ་སྤོས། ཤུ་དག་ནག་པོ། གླ་རྩི། ན་ལེ་ཤམ་སོགས་སྨན་སྣ་བདུན་ལས་གྲུབ་པ་དང་། ཕྱེ་མ། སྨན་སྦྱོར།  རྒྱ་སྤོས། ཤུ་དག་ནག་པོ། གླ་རྩི། ན་ལེ་ཤམ། སུག་སྨེལ། རུ་རྟ། ཤིང་མངར་བཅས་སྨན་སྣ་བདུན་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན། 

20160328

རིན་ཆེན་ཚ་སྦྱོར་ཆེན་མོ།

ན་ལེ་ཤམ། སོ་མ་ར་ཛ། སེང་ལྡེང་སོགས་སྔོ་ཁྲོག་སྨན་སྣེ་བཅུ་བཞི་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་སྦྱོར་བ་ཤིན་ཏུ་ཚད་ལོངས་ཤིང་།  སློབ་དཔོན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་མཐོང་རྒྱུད་མན་ངག་གིས་བརྒྱན་ཏེ་སྨན་སྒྲུབ་དང་ལྡན་པའི་རིལ་བུ་ངོ་མཚར་ཅན་ ན་ལེ་ཤམ། སོ་མ་ར་ཛ། སེང་ལྡེང་སོགས་སྔོ་ཁྲོག་སྨན་སྣེ་བཅུ་བཞི་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་སྦྱོར་བ་ཤིན་ཏུ་ཚད་ལོངས་ཤིང་།  སློབ་དཔོན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་མཐོང་རྒྱུད་མན་ངག་གིས་བརྒྱན་ཏེ་སྨན་སྒྲུབ་དང་ལྡན་པའི་རིལ་བུ་ངོ་མཚར་ཅན་

20171013

རྩྭ་ཤིང་ཐང་གསུམ་གྱི་གཙོ་སྨན་རིགས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད།

སེ་འབྲུ། ན་ལེ་ཤམ། པི་པི་ལིང༌། སྨན་སྒ། སྒ་སྐྱ། ཙི་ཏྲ་ཀ ཤིང་ཚ། ཀ་ར་ཉྫ། ཤིང་ཀུན། བྱི་ཏང་ག མ་རུ་ཙེ། དུག་མོ་ཉུང༌། རྒུན་འབྲུམ། འུ་སུ་སྟར་བུ། བསེ་ཡབ།  སེ་འབྲུ། ན་ལེ་ཤམ། པི་པི་ལིང༌། སྨན་སྒ། སྒ་སྐྱ། ཙི་ཏྲ་ཀ

20180205

ལ་ཐུའམ་ལ་དུ།

མར་དང་བག་ཕྱེ(མར། བག་ཕྱེ། པི་པི་ལིང༌། བཅའ་སྒ། ན་ལེ་ཤམ། རྒུན་འབྲུམ། བལ་པོ་སེའུ། འོམ་བུའི་འབྲས་བུ)སོགས་རྫས་བརྒྱད་སྦྱར་བའི་ཁ་ཟས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་གི་མིང༌། རྒྱས་འགྲེལ། མར་དང་བག་ཕྱེ(མར། བག་ཕྱེ། པི་པི་ལིང༌། བཅའ་སྒ། ན་ལེ་ཤམ། རྒུན་འབྲུམ། བལ་པོ་སེའུ། འོམ་བུའི་འབྲས་བུ)སོགས་རྫས་བརྒྱད་སྦྱར་བའི་ཁ་ཟས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་གི་མིང༌།

20180418

ཕོ་བའི་སྨན་ད་ལི་བདུན་པ།

6.པི་པི་ལིང་སྲང་དོ། 7.ན་ལེ་ཤམ་སྲང་དོ། རྒྱས་འགྲེལ། 1.ད་ལི་ཐབ་བ་སྲང་བཞི། 2.ཤིང་ཚ་སྲང་དོ། 3.སུག་སྨེལ་སྲང་དོ། 4.ཀ་ཀོ་ལ་སྲང་དོ། 5.ཟི་ར་ནག་པོ་སྲང་དོ། 6.པི་པི་ལིང་སྲང་དོ། 7.ན་ལེ་ཤམ་སྲང་དོ།  七味黄花杜鹃胃痛散:1.黄花杜鹃炭四两;2.肉桂二两;3.草豆蔻二两;4.草果二两;5.黑种草籽二两;6.荜拨二两;7.黑胡椒二两。

20180918