ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 3,539 ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་འདོད་པ་ནི ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི ཡིན་ནམ།

བཙལ་འབྲས་ནི ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི ཡིན་མོད། ཁྱེད་ཀྱིས་སྔར་བཞིན ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི། འཚོལ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།

ཉིའེ་ཁྲེན་ཞི།

ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི། རྒྱལ་ཁབ་པར་དབང་ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀྲང་དང་། ཀྲུང་དབྱང་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གི་ཡན་ལག་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི། སྤྱི་ལོ2013.4-2015.4པར། རྒྱལ་ཁབ་གསར་འགྱུར་དཔེ་སྐྲུན་རླུང་འཕྲིན་གློག་བརྙན་བརྙན་འཕྲིན་སྤྱི་ཁྱབ་ཅུས་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་ཅུས་ཀྲང་གཞོན་པའི་འགན་བཞེས།

20171220

ཝུའུ་ཝེ་ཏུང་།

ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི། གྲོང་ཁྱེར་དགུན་དུས་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་གཞུང་དོན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་དང་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས་ཡོད། གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གི་ཧྲི་ཀྲང་། ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི། གྲོང་ཁྱེར་དགུན་དུས་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་གཞུང་དོན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་དང་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས་ཡོད།

20200624

བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན།

གཞོན་པ། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན་རྒྱུན་ཨུད་ཀྱི་ཀྲུའུ་རེན་དང་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས་ཡོད། ལྗོངས་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་། ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པའི་འགན་བཞེས། སྤྱི་ལོ2010.5-2010.7པར།

20171220

ཞུས་ཆིན།

ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་ཧྲེང་ཀྲང་དང་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི། སྤྱི་ལོ2022ལོའི་པེ་ཅིན་དགུན་ཁའི་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་དང་དགུན་ཁའི་དབང་སྐྱོན་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་སྒྲིག་འཛུགས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ལག་བསྟར་ཀྲུའུ་ཞི་དང་ཏང་ཙུའིཧྲུའུ་ཅི་ འགན་བཞེས་གོ་གནས། ཧོ་པེ་ཞིང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་། ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་ཧྲེང་ཀྲང་དང་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི

20200106

ལུའུ་ཚི་ཀོས།

ཧེ་ནན་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི། ཞིང་ཆེན་དམངས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་རིན། ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི་བཅས་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། ཧེ་ནན་ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི། ཞིང་ཆེན་དམངས་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་རིན། ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི་བཅས་ཡིན། བྱ་བའི་བརྒྱུད་རིམ།

20171220

ཧྲི་ཐེན་ཧྥུན།

ཉིན་ཞ་ཧེ་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི། ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་། ཀྲུའུ་རིན། ཉིན་ཞ་ཧེ་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི། ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་། ཀྲུའུ་རིན།

20171227

ཤའོ་ཅི།

རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ལས་ཁུངས་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་གཞོན་པ། ནོར་སྲིད་པུའུ་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་པུའུ་ཀྲང་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས་ཡོད། རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ལས་ཁུངས་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་གཞོན་པ། ནོར་སྲིད་པུའུ་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི་དང་པུའུ་ཀྲང་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས་ཡོད།

20171220

སུན་ཀྲེ།

ཧེ་ལུང་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཆི་ཆི་ཧ་ཨེར་གྲོང་ཁྱེར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་། གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གི་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི། གྲོང་ཁྱེར་སྲིད་གཞུང་གི་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི། ལས་ཚབ་ཧྲི་ཀྲང་བཅས་ཀྱི་འགན་བཞེས། སྤྱི་ལོ2014ལོའི་ཟླ2པ་ནས་སྤྱི་ལོ2015ལོའི་ཟླ4པའི་བར།

20200811

ལི་པེན།

རྒྱལ་ཁབ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འཆར་ལྡན་བུ་བཙའ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རིན་དང་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི་བཅས་ཡིན། བྱ་བའི་བརྒྱུད་རིམ། སྤྱི་ལོ1974ལོའི་ཟླ7པ་ནས1978ལོའི་ཟླ3པའི་བར། སྤྱི་ལོ1998ལོའི་ཟླ10པ་ནས2000ལོའི་ཟླ12པའི་བར། ཅི་ལིན་ཞིང་ཆེན་སྒྲིག་སྲོལ་བཅོས་བསྒྱུར་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རིན་དང་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི

20171220

ལི་ཅི་ཧེང་།

ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་དང་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི་བཅས་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། ནང་སོག་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་ཧྲུའུ་ཅི། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཀྲུའུ་རེན་དང་ཏང་ཙུའི་ཧྲུའུ་ཅི་བཅས་ཡིན། བྱ་བའི་བརྒྱུད་རིམ།

20171218