ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 95 ཡོད།

ཅིན་ཧྭ་གྲོང་ཁྱེར།

ཅིན་ཧྭ་ཡི་གནའ་བོའི་མིང་ལ་ཝུའུ་ཀྲོའུ་ཟེར་བ་དང་། ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་གྱི་ས་གནས་རིམ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཡིན། ཆིན་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྲིད་ལོ་ཉེར་ལྔ(སྤྱི་ལོའི་སྔོན་གྱི222ལོ)ནས་བཙུགས་པའི་རྫོང་ནས་ཡིན་ཞིང་། སྤྱི་ལོ2011ལོར། ཅིན་ཧྭ་ནས་དབྱི་ཝུའུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གྲོང་ཁུལ་དེ་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་གྲས་ཨང་བཞི་པར་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ་དང་།

20200319

ཅིན་ཧྭ་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་གླིང་།

ཅིན་ཧྭ་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་གླིང་ནི་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་གྱི་ཅིན་ཧྭ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གནས་ཡོད་པ་དང་། སྤྱི་ལོ1998ལོར་རྒྱལ་ཁབ་སློབ་གསོ་པུའུ་ཡིས་ཆོག་མཆན་ཐོབ་ནས་བཙུགས་པའི་གཞུང་བཙུགས་ཉིན་ཧྲིལ་པོའི་ ལམ་ལུགས་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་དཀྱུས་མ་ཞིག་དང་། ཅིན་ཧྭ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ས་གནས་རང་བཞིན་གྱི་མཐོ་རིམ་ལས་རིགས་སློབ་གླིང་ཞིག་ཡིན།

20200910

ཅིན་ཧྭ་སློབ་གསོ་སློབ་གླིང་།

ཅིན་ཧྭ་སློབ་གསོ་སློབ་གླིང་ནི་སྤྱི་ལོ1962ལོར་བཙུགས་པ་དང་། དེ་སྔའི་མིང་ལ་ཅིན་ཧྭ་ས་ཁུལ་གྱི་དགེ་རྒན་ཟབ་སྦྱོང་སློབ་གླིང་ཟེར། སྤྱི་ལོ1984ལོའི་ཟླ2པར་ཅིན་ཧྭ་སློབ་གསོ་སློབ་གླིང་ཞེས་མིང་བསྒྱུར། ཀྲེ་ཅང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་མིང་བཏགས་པ་དང་།

20201218

ཝུའུ་ཁྲེང་ཆུས།

ཝུའུ་ཁྲེང་ཆུས་ནི་ཀྲེ་ཅང་ཅིན་ཧྭ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རིག་གནས་གནའ་གྲོང་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཅིན་ཧྭ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ལྟེ་བའི་གྲོང་ཁུལ་དང་ཅིན་ཧྭ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཆབ་སྲིད་དང་། རིག་གནས། གྲོང་ཁྱེར་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་ཆུས། ནམ་ཟླའི་ཆ་རྐྱེན། ཚ་ཁུལ་ཕལ་བའི་དུས་རླུང་གི་ནམ་ཟླ། ཁོངས་གཏོགས་ས་ཁུལ། ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཅིན་ཧྭ་གྲོང་ཁྱེར།

20200319

ཕུའུ་ཅང་རྫོང་།

ཕུའུ་ཅང་རྫོང་ནི་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཅིན་ཧྭ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན། ཀྲེ་ཅང་གི་དབུས་རྒྱུད་དང་ཅིན་ཧྭ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བྱང་རྒྱུད་དུ་གནས་པ་དང་སྤྱི་ལོ2013ལོའི་བར་ཕུའུ་ཅང་རྫོང་གི་རྒྱ་ཁྱོན་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ920ཡོད་ ཕུའུ་ཅང་རྫོང་ནི་ཀྲེ་ཅང་གི་དབུས་རྒྱུད་དུ་གནས་པ་དང་། ཀྲེ་ཅང་གི་ཅིན་ཧྭ་ཡི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན། མི་རབས་རིམ་བྱུང་གི་གྲགས་ཅན་མི་སྣ་མང་པོ་ཐོན་ནས“རིག་གནས་ཀྱི་རྒྱལ་ཕྲན”དང་། “ཡིག་རིས་ཀྱི་ཕ་ཡུལ” “ཆུ་ཤེལ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར” “སྒོ་ལྕགས་

20200428

ལན་ཞི་གྲོང་ཁྱེར།

ལྷོ་བྱང་གི་ཞེང་ཚད་སྤྱི་ལེ38.5ཟིན། ཅིན་ཧྭ་གྲོང་ཁུལ་དང་བར་ཐག་སྤྱི་ལེ20.5ཟིན་པ་དང་། ཧང་ཀྲོའུ་དང་བར་ཐག་སྤྱི་ལེ132ཟིན་པ་རེད། སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ1313ཟིན་པ་དང་། སྤྱི་ལོ2018ལོའི་ལོ་མཇུག་ཏུ་ཐེམ་ཐོའི་མི་འབོར་ཁྲི་66.05ཟིན་པ་བཅས་རེད། གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཤར་ལྷོའི་མཚམས་སུ་ཅིན་ཧྭ་གྲོང་ཁྱེར་ཅིན་ཏུང་ཆུས་དང་ཝུའུ་ཁྲེང་

20200319

ཅིན་ཏུང་ཆུས།

མི་འབོར་ཁྲི36.15ཡོད་ལ། ཀྲེ་ཅང་དབུས་རྒྱུད་ཀྱི་ཅིན་དབྱི་གཞོང་ས་རུ་ཆགས་ཡོད། དེ་ནི་ཅིན་ཧྭ་དང་དབྱི་ཝུའུ་བར་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་ཅིན་ཧྭ་གྲོང་ཁུལ་དང་འབྲེལ་ཞིང་། ཤར་ཕྱོགས་དབྱི་ཝུའུ་དང་འབྲེལ་བ། གྲོང་ཁྱེར་ཁོངས་གཏོགས་ཀྱི་ཆུས། ནམ་ཟླའི་ཆ་རྐྱེན། ཚ་ཁུལ་ཕལ་བའི་དུས་རླུང་གི་ནམ་ཟླ། ཁོངས་གཏོགས་ས་ཁུལ། ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཅིན་ཧྭ་གྲོང་ཁྱེར།

20200324

དབྱི་ཝུའུ་གྲོང་ཁྱེར།

དབྱི་ཝུའུ་གྲོང་ཁྱེར་ནི་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཅིན་ཧྭ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་། གནའ་བོའི་དུས་སུ“ཝུའུ་ཧྲང”ཟེར། ཅིན་ཧྭ—དབྱི་ཝུའུ(ཀྲེ་ཅང་དབུས་རྒྱུད་)དང་ཧང་ཀྲོའུ(ཀྲེ་ཅང་བྱང་རྒྱུད་)དང་། ཉིང་པོ། (ཀྲེ་ཅང་ཤར་རྒྱུད།

20200324

ཆུས་ཀྲོའུ་གྲོང་ཁྱེར།

ཆུས་ཀྲོའུ་ནི་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་གྱིས་ས་གནས་རིམ་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཡིན། ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་གྱི་ནུབ་རྒྱུད་དང་། ཆན་ཐང་ཅང་གཙང་པོའི་སྟོད་རྒྱུད་དང་། ཅིན་ཧྭ་དང་ཆུས་ཀྲོའུ་གཞོང་སའི་ནུབ་སྣེ་རུ་ཆགས་ཡོད་ཅིང་། ས་ཁམས་གནས་ཚད་ནི་གཞུང་ཐིག་ ཆུས་ཀྲོའུ་ཡི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཧྥུའུ་ཅན་ནན་ཕིན་དང་འབྲེལ་ཞིང་། ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཅང་ཞིའི་ཧྲང་རའོ་དང་ཅིན་ཏེ་གྲོང་རྡལ་དང་། བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཨན་ཧུའེ་ཧོང་ཧྲན་དང་འབྲེལ་ཞིང་། ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཞིང་ཆེན་ནང་ཁུལ་གྱི་ཅིན་ཧྭ་དང་། ལི་ཧྲུའེ།

20200331

ཧྲང་ཧའེ་ནོར་དཔལ་སློབ་ཆེན་ཀྲེ་ཅང་སློབ་གླིང་།

ཧྲང་ཧའེ་ནོར་དཔལ་སློབ་ཆེན་ཀྲེ་ཅང་སློབ་གླིང་ནི་ཀྲེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ཅིན་ཧྭ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གནས་ཡོད་ལ། སྤྱི་ལོ2008ལོའི་ཟླ5བའི་ནང་སློབ་གསོ་པུའུ་ཡིས་ཆོག་མཆན་བཀོད་ནས་བཙུགས་པ་དང་། ཧྲང་ཧའེ་ནོར་དཔལ་སློབ་ཆེན་དང་ཅིན་ཧྭ་གྲོང་ཁྱེར་ཀྲེ་ཀྲུང་སློབ་གསོ་ཚོགས་པས་མཉམ་ལས་བྱས་ཏེ་སྒེར་ཚུགས་ཁྲིམས་མིའི་ཐོབ་ཐང་

20200927