ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 2 ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་འདོད་པ་ནི གླང་ཚ ཡིན་ནམ།

བཙལ་འབྲས་ནི གླང་ཚ ཡིན་མོད། ཁྱེད་ཀྱིས་སྔར་བཞིན གླང་ཚན། འཚོལ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།

གླིང་ཚ་དགོན་བསམ་གཏན་གླིང་།

སྡེ་འདི་ནི་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཏུང་གུག་ཡུལ་ཚོ་ནས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ་དགུས་ཆོད་པའི་སར། གླང་ཚ་ཚོ་བདུན་གྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཆགས་ཡོད། གླང་ཚ་ཚོ་བདུན་གྱི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཆགས་ཡོད། སྡེ་འདི་ཐོག་མར་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་དུ་ཤངས་བླ་མས་སྒང་མཐའི་ཆུ་མགོ་སྒང་དུ་གསར་འདེབས་མཛད་དེ།

20170707

གླང་ཚའི་སྔགས་ཁང་དར་རྒྱས་གླིང་།

སྡེ་འདི་ནི་ཁྲི་ཀ་རྫོང་སྲིད་ནས་ཤར་ལྷོའི་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ་བཅུ་གཅིག་གམ། ཏུང་གུག་ཡུལ་ཚོ་ནས་ཤར་བྱང་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཆོད་པའི་གླང་ཚ་ཞོལ་མར་གནས་ལ། སྔོན་ཆད་གླང་ཚད་དང་སེ་ཀྱཱ་ལན་འགྲོའི་ཀ་བརྒྱ་བཅས་སྡེ་བ་ ངོ་སྤྲོད། སྡེ་འདི་ནི་ཁྲི་ཀ་རྫོང་སྲིད་ནས་ཤར་ལྷོའི་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ་བཅུ་གཅིག་གམ། ཏུང་གུག་ཡུལ་ཚོ་ནས་ཤར་བྱང་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ་བརྒྱད་ཀྱིས་ཆོད་པའི་གླང་ཚ་ཞོལ་མར་གནས་ལ། སྔོན་ཆད་གླང་ཚད་དང་སེ་ཀྱཱ་ལན་འགྲོའི་ཀ་བརྒྱ་བཅས་

20170707