ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 5,479 ཡོད།

དབྱུག་གེ་གྲམཆུ

ངོ་སྤྲོད། གདང་ལ་གྲོང་རྡལ་གྱི་ནུབ་ཀྱི་སྤྱི་ལེ90མཚམས་སུ་ཡོད།   དབྱུག་གེ་རི་འགྲམ་ནས་བཞུར་ཡོང་བའི་ཆུ་ཆེན་དེར་དབྱུག་གེ་གྲམཆུ་ཞེས་ཐོགས། དབྱུག་གེ་རི་འགྲམ་ནས་བཞུར་ཡོང་བའི་ཆུ་ཆེན་དེར་དབྱུག་གེ་གྲམཆུ་ཞེས་ཐོགས། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 悠给斩曲 ལ་ཏིང་གི་མིང་། dbyug

20171013

གྲམཆུ

ཆུ་ཆེན་བབས་ཤུལ་དུ་ཆུ་ཕྲན་ཞིག་ཕྱོགས་བཞིར་ཁྱབ་ནས་བཞུར་བཞིན་ཡོད་པས་མིང་ཡང་དེ་ལྟར་ཐོགས། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 斩曲 ལ་ཏིང་གི་མིང་། gra chu རིགས་དབྱེ། ཆུ་ཕྲན། སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། ན་གོར་མོ་གྲོང་ཁྱེར་གདང་ལ་གྲོང་རྡལ། གནས་ཡུལ།

20170912

ཀབ་རོན་གྲམ་པ།

ཀབ་རོན་གྲམ་པ་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཀབ་རོན་གཞུང་ཡུལ་ཚོ་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་གྲམ་གཞུང་ཞིག་སྟེ། ཀབ་རོན་གཞུང་ཡུལ་ཚོ་སྲིད་གཞུང་གི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་སྨི300ཙམ་གྱི་སར་ཡོད་ཅིང་། གྲམ་གཞུང་འདིའི་ཕུ་མགོ་ནི་མོ་ཆུ་མདོ་ལ་ཐུག་ཡོད་ཅིང་། མདོ་ནི་རྨ་ཆུའི་ གི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་སྨི300ཙམ་གྱི་སར་ཡོད་ཅིང་། གྲམ་གཞུང་འདིའི་ཕུ་མགོ་ནི་མོ་ཆུ་མདོ་ལ་ཐུག་ཡོད་ཅིང་། མདོ་ནི་རྨ་ཆུའི་བྱང་འགྲམ་ལ་འབྲེལ་འདུག  སྤྱིའི་རིང་ཚད་སྤྱི་ལེ47ཡས་མས་ཡོད།

20160906

འཇུ་ལག་ཧུའེ་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་།

ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་ལམ105ལམ་ཐིག་སྟེ་ཟི་ལིང་ནས་གྲམཆུ་ཆུང་བའི་བར་གྱི(西小线)ལམ་ཐག་འཇུ་ལག་རྫོང་ཁོངས་སུ་སྤྱི་ལེ130ཡོད། འཇུ་ལག་ཧུའེ་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་ནི་ཧུའེ་རིགས་གཙོ་བྱས་པའི་མི་རིགས་མང་པོ་འདུས་སྡོད་བྱས་ཡོད་པའི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཡིན།

20180717

མཚེ་ལྡུམ།

མཚེ་ལྡུམ་ནི། ས་ཆ་སྐམ་ཤས་ཆེ་བ་དང་བྱེ་ཤས་ཅན་གྱི་རི་ལྡེབས། ཆུ་རྒྱུགས་ཤུལ་གྱི་གྲམ། རི་ཐང་མཚམས་ཀྱི་བྱེ་ཤག་འདྲེས་པའི་གནས། ཤས་ཅན་གྱི་རི་ལྡེབས། ཆུ་རྒྱུགས་ཤུལ་གྱི་གྲམ། རི་ཐང་མཚམས་ཀྱི་བྱེ་ཤག་འདྲེས་པའི་གནས། རྡོའི་གསེབ་སོགས་སུ་སྐྱེ་བ་མང་།

20160512

གཡུ་ཚའི་ཆུ་ཆེན།

འོངས་པའི་ཆུ་ལག་དུ་མ་ཞིག་སྟེ། འབྲོང་ལུང་ཆུ་དང་། སྨན་ལུང་ཆུ། འབྲུག་དོང་གྲམ་པའི་ཆུ། གྲམ་པ་སྲེ་རུའུ་ཆུ། ཕོ་རོག་ཆེ་ཆུང་གི་ཆུ། ཉི་མ་ལུང་གི་ཆུ། འུག་ལུང་ནང་མགོའི་ཆུ། ལ་རྒན་ཆུ། ཁྱུང་ཚ་གོང་ཞོལ་གྱི་ཆུ། འབྲུག་མོ་སྦྲའི་ཆུ། ཐོང་ལྕགས་སུམ་སྣའི་ཆུ

20160913

ཆུ་སྲོ་ཆས།

ཆུ་སྲོ་ཆས་ནི་རྫས་འགྱུར་རིགས་པ་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་དུས་ཚོད་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཆུའི་དྲོད་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་བའི་སྒྲིག་ཆས་ཤིག་ཡིན། རྩ་བའི་རིགས་པ་མི་གཅིག་པར་བརྟེན་ནས་དེ་ལ་དབྱེ་ན་གློག་གི་ཆུ་སྲོ་ཆས་ དང་། འབུད་རླངས་ཀྱི་ཆུ་སྲོ་ཆས། ཉི་གློག་གི་ཆུ་སྲོ་ཆས། ཁབ་ལེན་ནུས་ཀྱི་ཆུ་སྲོ་ཆས། མཁའ་རླུང་གི་ཆུ་སྲོ་ཆས། དྲོད་རླངས་ཀྱི་ཆུ་སྲོ་ཆས་སོགས་ཡོད།

20160106

འབྲོང་ཆུ

འབྲོང་ཆུ་ལ་བག་ཧ་ཆུ་ཡང་ཟེར། གཞུང་ཁོག་དེར་སྔར་འབྲོང་མང་བས་འབྲོང་ཆུ་ཟེར། ཆུའི་མགོ་ཁུངས་ནི་སུ་རུའི་ལྷོ་རི་ཡིན་ཞིང་། མཚོ་ནང་དུ་འབབ་ས་དེ་མཚོ་ངོས་ལས་སྨི3194དང་། ཆུ་གཞུང་ལ་སྤྱི་ལེ286ཡོད་པ་དང་། བཞུར་ཡུལ་རྒྱ་ཁྱོན་སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ14384ཡོད།

20160930

ཆུ་བོ་སིནྡྷུ།

ལྷོ་རོང་ཆོས་འབྱུང》ལྕགས་དཔར་མའི་ཤོག་གྲངས724ཡིག་ཆུང་ལས། ཆུ་བོ་དེའི་འགོ་ནི་ཏི་སེའི་རྒྱབ་བྲག་སེང་གེ་ལྟ་བུའི་ཁ་ནས་འབབ་ཏེ། མར་ཡུལ་གྱི་གཞུང་ནུབ་བྱང་བརྒྱུད་ཟངས་དཀར་དང་པུ་རང་གི་ཆུ་རྣམས་བརྒྱུད་ནས་ཁ་ཆེའི་བྱང་ངོས་ཐཱ་ལི་དང་བྲུ་ཤའི་ཀླུང་དུ་ཁྲིད་ དེ་ཏཱ་ཟིག་གི་ཆུ་རྣམས་བསྡུས་ནས་ར་ཙ་ཧུར་གྱི་ཐུར་དུ་འབབ་པ་ཨུ་རྒྱན་གྱི་ནུབ་ནས་ཤར་དུ་འབབ་པ་དང་འདྲེས། དུར་ཁྲོད་གཏུམ་དྲག་རོལ་པ་ཡོད་པའི་བྷ་དྲའི་ཆུ་ནུབ་ཏུ་འབབ་པ་དང༌། ཁ་ཆེའི་གཙང་པོ།

20170711

ཀ་རིང་ཆུ

ཀ་རིང་ཆུ་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཀ་རིང་ཡུལ་ཚོའི་མངའ་ཁོངས་ན་ཡོད། ཆུ་འདིའི་འབྱུང་ཁུངས་ནི་ཀ་རིང་ཡུལ་ཚོ་དགོ་མང་ལ་རྟིང་གི་བྲག་དམར་ཆུ་འཁྱིལ་གྱི་ཆུ་ལ་ཐུག་ཡོད་ཅིང་། ཆུ་དེའང་བྲ་ཤུར་ལུང་བའི་ཆུ་དང་ཨ་རོགས་ཚང་ལུང་བའི་ཆུ་དང་འདྲེས་ སྤྱི་ལེ་གྲུ་བཞི་མ237 གནས་ཡུལ། ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཀ་རིང་ཡུལ་ཚོ། ངོ་སྤྲོད། ཀ་རིང་ཆུ་ཞེས་པ་ནི་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་ཀ་རིང་ཡུལ་ཚོ་མངའ་ཁོངས་ན་ཡོད།

20160820