ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 5 ཡོད།

ཐབ་རྒོད།

ཐབ་རྒོད་ནི་མེ་འབུད་སའི་ཐབ་ཁུང་ནང་དུ་ཟས་སྣ་ཚོགས་གཡོ་བསྐོལ་བྱེད་དུས། ཟས་སྣ་དེ་དག་གཡོ་བསྐོལ་བྱེད་སྤྱད་དུ་སྤྱོད་པའི་སླ་ང་སོགས་ལས་ཕྱིར་ལུད་ནས་ཐབ་མེའི་ནང་དུ་འཕོས་པ་ལ་ཟེར། ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། thab rgod རིགས། རིག་གནས་བརྡ་འགྲེལ། ཡིག་ཚགས། P.T.1055 མིང་གཞན། ཐབ་ངོ་། རྒྱས་འགྲེལ།  ཐབ་རྒོད་ནི་མེ་འབུད་སའི་ཐབ་ཁུང་ནང་དུ་ཟས་སྣ་ཚོགས་གཡོ་བསྐོལ་བྱེད་དུས། 

20191129

ཐབ་ཆས།

ཟས་གཡོ་བསྐོལ་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད་སྤྱིའི་མིང་། ལོ་ཙཱ། རྒྱ་ཡིག 厨具 དབྱིན་ཡིག cooking, kitchen utensils རྒྱས་འགྲེལ།    1.དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས་ལས།  ཟས་གཡོ་བསྐོལ་བྱེད་པའི་ཡོ་བྱད་སྤྱིའི་མིང་། 2.བརྡ་དག་མིང་ཚིག་གསལ་བ་ལས། 

20160509

ཇ་མ།

ཟས་གཡོས་སྦྱོར་བྱེད་མཁན་གྱི་མི། ལོ་ཙཱ། རྒྱ་ཡིག 厨师,厨子 དབྱིན་ཡིག cook རྒྱས་འགྲེལ། 1.དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས་ལས།  ཟས་གཡོ་བསྐོལ་བྱེད་མཁན་གྱི་མི། 2.བརྡ་དག་མིང་ཚིག་གསལ་བ་ལས།  ཇ་སྐོལ་བ་པོའམ་སྐོལ་མཁན། 熬茶者。【增】预备茶饭的厨子。﹝达﹞

20161026

མན་དྷི་ལ།

བཀོལ་ནས་དེ་ལྟར་ཁང་བ་བསྐྱིལ་བ་རེད། མ་རྨོས་ལོ་ཏོག་ནི་ཁོ་ཚོའི་ཁ་ཟས་གཙོ་བོ་ཡིན་ཞིང་། ཉིན་དཀར་བུ་ཆུང་རྣམས་ཕྱི་རུ་ཕྱུགས་ཟོག་སྐྱོང་དུ་འགྲོ་བ་དང་བུ་མོ་ཚོས་སྐྱེས་མ་དར་མ་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་ཁ་ཟས་གཡོ་བསྐོལ་ལ་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་ ཧྥེ་གླིང་ལྷོ་མའི་མི་ནག་ཙུང་ཐུང་ཐོག་མ་ཡིན་ལ། ཁོང་ལ་ཀུན་གྱིས་ཧྥེ་གླིང་ལྷོ་མའི་ཡབ་ཆེན་ཞེས་པའི་མཚན་སྙན་གསོལ་ཡོད། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་།

20181024

བཀད་ས།

ཟས་གཡོས་སྦྱོར་བྱེད་སའི་ཁང་པའམ། ཟས་ཟ་སའི་ཁང་པ། ལོ་ཙཱ། རྒྱ་ཡིག 厨房,食堂 དབྱིན་ཡིག  kitchen རྒྱས་འགྲེལ། 1.དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས་ལས།  ཟས་གཡོ་བསྐོལ་བྱེད་སའི་གནས་ཀྱི་མིང་སྟེ། ཇ་ཁང་དང་དོན་གཅིག 2.བརྡ་དག་མིང་ཚིག་གསལ་བ་ལས། 

20180516