ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 3 ཡོད།

དུང་མཆོད།

བྱེ་བྲག་ནི་གཙོ་བུམ་ལ་བརྟེན་ནས་བུམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ཆོ་གའི་མཇུག་ཏུ་བུམ་པའི་ལྷ་ལ་མཆོད་ཡོན་འབུལ་བའི་དུང་མཆོད་ལ་གོ་དགོས། ཁོངས་གཏོགས། བླ་མེད་ལ་ཆུ་བཞི་ཀ་དུང་མཆོད་ཡིན་པར་གསུངས་པས་དེ་ལྟར་བཤམས་སྲོལ་ཡང་ཡོད། བྱེ་བྲག་ནི་གཙོ་བུམ་ལ་བརྟེན་ནས་བུམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ཆོ་གའི་མཇུག་ཏུ་བུམ་པའི་ལྷ་ལ་མཆོད་ཡོན་འབུལ་བའི་དུང་མཆོད་ལ་གོ་དགོས། བདེ་མཆོག་ལས་གཙོ་བུམ་ལ་དུང་ཆེན་པོ་

20190107

གཙོ་བུམ

དེ་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་ནང་གི་བུམ་པའི་ནང་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་པས་གཙོ་བུམ་ཞེས་བཏགས་ཡོད། བུམ་པ་འདི་ལ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་བུམ་ཡང་ཟེར་གྱིན་ཡོད། དཀྱིལ་འཁོར་ཀྱི་ལྷ་གཙོ་བོ་བཞུགས་སའམ་བསྐྱེད་སའི་བུམ་པ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་ཐོགས་པ་ཡིན། ཆོ་གའི་ནང་གི་བསྐྱེད་རིམ་ལ་བདག་མདུན་བུམ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བ་ལས་བུམ་བསྐྱེད་ཀྱི་སྐབས་ཀྱི་ལྷ་བསྐྱེད་སའམ་བསྒོམས་པའི་བུམ་པ་དེ་ཡིན།

20181219

ལས་བུམ།

ལས་ཀ་བྱེད་པའི་བུམ་པ་ཞིག་རེད། འདི་ཉིད་ཁྲུས་བུམ་དང་འདྲ་བས་ཆུ་འབབ་སའི་མཆུ་ཏོ་ཡོད་ལ། གཙོ་བུམ་ནི་འདི་དང་ལས་མི་འདྲ་བས་མཆུ་ཏོ་མེད་པས་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་ཞེས་གྲགས། ཆོས་ལུགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་། མཆོད་རྫས་དང་། བདག་དང་། གནས་དང་། སློབ་མ་ལ་བསང་གཏོར་གཏོང་བྱེད་ཆུ་སྣོད་ཅིག དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བྱ་བའི་ལས་རིམ་ཀུན་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་བུམ་པ་ཡིན་པས་ལས་བུམ་ཞེས་བཏགས་ཡོད།

20190109