ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 392 ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་འདོད་པ་ནི ཁྲིམས་ཁང ཡིན་ནམ།

བཙལ་འབྲས་ནི ཁྲིམས་ཁང ཡིན་མོད། ཁྱེད་ཀྱིས་སྔར་བཞིན ཁྲིམས་ཁང་། འཚོལ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།

རྔ་བ་ཁུལ་བཅིངས་འགྲོལ་རྗེས་ཀྱི་འདྲི་གཅོད།

ཁྲིམས་འཛིན་ལས་དོན་སོགས་བཙུགས། སྤྱི་ལོ1953ལོར། སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁྲིམས་ཁང་ཞེས་མིང་བསྒྱུར་ལ། དམངས་དོན་དང་ཉེས་དོན་འདྲི་གཅོད་ལྷན་ཚོགས་བཙུགས། སྤྱི་ལོ1954ལོར། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཁྲིམས་ཁང་ལྷ་རྒྱལ་གླིང་དུ་གནས་སྤོ་བྱས། སྤྱི་ལོ1958ལོའི་ཟླ7པར།

20180403

ཉེས་དོན་གྱོད་གཞི།

སྤྱི་ལོ2018ལོའི་ཟླ9པའི་ཚེས5ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར། ཧྲེན་ཀྲེན་ལུང་ཧྭ་ཁྲིམས་ཁང་གིས་གཞུང་གཏུག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ནག་འབྲེལ་ཉེས་གསོག་གི་གྱོད་གཞི་ཁྲིམས་ཁང་ལ་གཞུང་གཏུག་བྱས་པའི་དབྱིན་ཆེ་གེ་མོས་ནག་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལྡན་པའི་ ཤེས་རྟོགས་བྱས་པ་ལྟར་ན། དེ་ནི་ལུང་ཧྭ་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ནག་སེལ་གཤེད་འཇོམས་ཀྱི་ཆེད་དོན་འཐབ་རྩོད་སྤེལ་པ་ནས་བཟུང་ཐག་གཅོད་བྱས་པའི་ནག་འབྲེལ་ཉེས་དོན་གྱོད་གཞི་ཐོག་མ་ཡིན།

20191217

ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་།

ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ནི་སྤྱི་ལོ1949ལོའི་ཟླ10པའི་ཚེས22ཉིན་བཙུགས་པ་དང་། གཞུང་ལས་ཐོག་ཁང་དེ་ད་ལྟ་པེ་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར་མཁར་ཤར་ཁུལ་གྱི་འགྲིམ་འགྲུལ་སྲང་ལམ་ཨང27པར་གནས་ཡོད། ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ནི་སྤྱི་ལོ1949ལོའི་ཟླ10པའི་ཚེས22ཉིན་བཙུགས་པ་དང་། གཞུང་ལས་ཐོག་ཁང་དེ་ད་ལྟ་པེ་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར་མཁར་ཤར་ཁུལ་གྱི་འགྲིམ་འགྲུལ་སྲང་ལམ་ཨང་27པར་གནས་ཡོད།

20191115

ཁྲིམས་ཁང་།

ཁྲིམས་ཁང་ནི་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་རུ་སྤྱི་ཁྱབ་ཏུ་གསར་འཛུགས་བྱས་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཤིག་ཡིན། གཙོ་བོ་འདྲི་གཅོད་བྱེད་སྒོ་བརྒྱུད་ནས་ཉེས་ཆད་གཅོད་པ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགལ་བ་དང་རྩོད་གཞི་ཐག་གཅོད་བྱས་ནས་དྲང་བཞག་ འོས་འགན་གཙོ་བོ། ཉེས་ཆད་གཅོད་པ་དང་དམངས་དོན་རྩོད་གཞི་ཐག་གཅོད་དང་ལག་བསྟར་བྱ་བ་སོགས། ངོ་སྤྲོད། ཁྲིམས་ཁང་ནི་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོ་རུ་སྤྱི་ཁྱབ་ཏུ་གསར་འཛུགས་བྱས་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་ཁུངས་ཤིག་ཡིན། 

20160317

ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས།

དམངས་ཆེན་འཐུས་ཚོགས་ལ་འགན་ཁུར་ཏེ་བྱ་བའི་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས། ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་དང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་། སྲིད་གཞུང་བཅས་ནི་འདྲ་གཤིབ་ཡིན་ལ། གཞུང་གཅིག་དང་ཁང་གཉིས་ཞེས་བརྗོད། དེའི་འགན་དབང་གཙོ་བོར། འཛིན་བཟུང་ལ་ཆོག་མཆན་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་པ་དང་། ཞུ་གཏུག་ཐག་གཅོད་དང་ཁྲིམས་ཁང་ནས་གཞུང་གཏུག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའི་འགན་ནུས་ལྡན།

20191129

རང་རྒྱལ་གྱི་འདྲི་གཅོད་ལས་ཁུངས།

རང་རྒྱལ་གྱི་འདྲི་གཅོད་ལས་ཁུངས་ནི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ཡིན་ལ། མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ཁོ་ནར་ཉེས་དོན་དང་དམངས་དོན། སྲིད་འཛིན་བཅས་ཀྱི་གྱོད་གཞིར་འདྲི་གཅོད་བྱེད་པའི་དབང་ཆ་ཡོད། ཁོངས་གཏོགས། ཁྲིམས་ཁང་། ནང་གསེས། འདྲི་གཅོད་ལས་ཁུངས། ངོ་སྤྲོད།

20190726

ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་ཞིང་འགན་གཙང་ལེན་པར་འབྲེལ་བའི་རྩོད་གཞིའི་གྱོད་དོན་ཞིབ་གཅོད་བྱེད་པར་

སྤྱི་ལོ2005ལོའི་ཟླ7ཚེས29ཉིན་ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་སྤྱི་བསྒྲགས་ནང་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཤིང་། ཆེས་མཐོ་བའི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་འདྲི་གཅོད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་། 《ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་གྱི་དམངས་ཁྲིམས་སྤྱི་སྲོལ》དང《ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གན་རྒྱའི་སྐོར་

20151223

ཁྲིམས་རྔའི་ཁང་པ།

མངོན་བརྗོད། ཁྲིམས་ཁང་སྟེ། སྔར་སྲོལ་ལ་ཁྲིམས་ལ་གཏུག་བཤེར་རྒྱག་པར་ཐོག་མར་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཁྲིམས་རྔ་བརྡུང་དགོས་པས་དེ་ལྟར་བཏགས། ལོ་ཙཱ། རྒྱ་ཡིག 法院的异名。 དབྱིན་ཡིག court རྒྱས་འགྲེལ། 1.བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས།[མངོན]ཁྲིམས་ཁང༌།

20201010

བཟློས་གྱར་སློང་འབེབས་ཞུས་པ།

ཁྲིམས་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུགས་བྱེད་མི་དོ་བདག་ཁག་གཉིས་ཀྱི་རྩོད་གླེང་སྐོར་ཁྲིམས་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་དེ་བར་འདུམས་བྱེད་མཁན་གྱིས་འདུམས་བྱེད་ཆོག་པར་གསོལ་རས་ཞུས་པའི་མིང༌། རྒྱས་འགྲེལ། ཁྲིམས་ཁང་དུ་ཞུ་གཏུགས་བྱེད་མི་དོ་བདག་ཁག་གཉིས་ཀྱི་རྩོད་གླེང་སྐོར་ཁྲིམས་ཁང་ནས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་དེ་བར་འདུམས་བྱེད་མཁན་གྱིས་འདུམས་བྱེད་ཆོག་པར་གསོལ་རས་ཞུས་པའི་མིང༌།

20180402

ལིའུ་ཆིན་ཧྲན་དང་ཀྲང་ཙི་ཧྲན་གྱི་གྱོད་དོན།

དེ་རྗེས་ཧོ་པེ་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་ནས་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པ་དང་། དེ་རྗེས་ཧོ་པེ་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཆེས་མཐོའི་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ལ་སྙན་སེང་ཞུས་ནས་ཆོག་མཆན་ཐོབ་པ་དང་།

20190809