ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 98 ཡོད།

ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ།

ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ་ནི་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་གི་བྱང་རྒྱུད་དུ་ཆགས་ཡོད། སྤྱི་ལོ2001ལོའིཟླ3ཚེས19ཉིན་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ[2001]ཨང21ལྟར། སྔར་གྱི་ཁམས་ར་ དང་། དོ་རྒྱ། བྲག་ཁང་སྣ་ཁ་བཅས་ཡུལ་ཚོ་གསུམ་མཉམ་དུ་བསྲེས་ནས་ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ་བཙུགས་པ་དང་། གྲོང་རྡལ་སྲིད་གཞུང་དེ་སྔོ་རྒྱའི་འགག་ཏུ་བཙུགས།

20160721

ཁམས་རའི་ནགས་ཚལ།

ཁམས་རའི་ནགས་ཚལ་ནི་གཅན་ཚ་རྫོང་མཁར་གྱི་ནུབ་བྱང་སྟེ་དོ་རྒྱ་དང་ཁམས་ར། བྲག་ཁང་སྣ་ཁ་བཅས་མཚོ་འཕགས་སྨི2580-4000ཡོད་པའི་རི་ཁུལ་དུ་ཁེབས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་སྲུང་སྐྱོབ་ནགས་ཚལ་ལ་ཟེར། རྒྱ་ཁྱོན། སྤྱི་ཆིངས15247ཡོད། གནས་ཡུལ། གཅན་ཚ་རྫོང་ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཁོངས་སུ་ཡོད། ངོ་སྤྲོད། ཁམས་རའི་ནགས་ཚལ་ནི་གཅན་ཚ་རྫོང་མཁར་གྱི་ནུབ་བྱང་སྟེ་དོ་རྒྱ་དང་ཁམས་ར

20160723

གཅན་ཚ་རྫོང་།

ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ་བཅས་གྲོང་རྡལ3དང་། སྣང་ར། ནང་ཁོག སྟེང་སོ། གཅན་ཚ་ཐང་། ཚོ་དྲུག སྐྱ་རྒྱ་བཅས་ཡུལ་ཚོ6ཡོད། རྫོང་གི་མངའ་ཁོངས་སུ་གྲོང་རྡལ3དང་། ཡུལ་ཚོ6ཡོད། གཅན་ཚ་རྫོང་ནི་ཆོས་ལུགས་རིག་གནས་ཀྱི་རྫོང་མཐུག་ས་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། བསྟན་པ་ཕྱི་དར་གྱི་བསྟན་པའི་མེ་རོ་གསོ་སའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན། ཁམས་ར་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པའི་ས་གཤིས་སྤྱི་གླིང་

20160722

རྙིང་དགོན་གསང་སྔགས་དར་རྒྱས་གླིང་།

ང་བརྒྱད་ལོར་ཆག་འཇིགས་ཐེབས། རྗེས་སུ་ཁམས་ར་སྔགས་མང་གི་མཐུན་རྐྱེན་དང་ཞབས་འདེགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡང་བསྐྱར་གསར་བཞེངས་མཛད། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ། ཕྱག་འདེབས་མཁན། ལྕང་ལུང་ནམ་མཁའ་དཔལ་ཆེན་འཇིགས་མེད།

20160723

ཁམས་ཆུང་།

ཁམས་ཆུང་ཞེས་པ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་སྡེ་ཆུང་ཞིག་ཡིན། རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། མི་གྲངས། མི118། གནས་ཡུལ། གཅན་ཚ་རྫོང་ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད། ངོ་སྤྲོད། ཁམས་ཆུང་སྡེ་བ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པ་དང་།

20160719

དེའུ་གོང་།

དེའུ་གོང་ཞེས་པ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་སྡེ་བ་ཞིག་ཡིན། མི་གྲངས། མི147། གནས་ཡུལ། གཅན་ཚ་རྫོང་ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད། ངོ་སྤྲོད། དེའུ་གོང་སྡེ་བ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་ལ།

20160719

མགུར་འོག་མ།

མགུར་འོག་མ་ཞེས་པ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་སྡེ་བ་ཞིག་ཡིན། མི་གྲངས། མི581། གནས་ཡུལ། གཅན་ཚ་རྫོང་ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ་མགུར་སྡེ་བ་དང་ཁད་ཉེ་བར་ཡོད། ངོ་སྤྲོད། མགུར་འོག་སྡེ་བ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ལ། མགུར་སྡེ་བ་དང་ཁད་ཉེ་བར་ཆགས་ཡོད་པས་

20160803

རྟ་རྫོང་།

rta rdsong སྲིད་འཛིན་ཁོངས་གཏོགས། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ། རིགས་དབྱེ། གནས་རི། གནས་ཡུལ། གཅན་ཚ་རྫོང་ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཨ་ཆུང་གནམ་རྫོང་དུ་ཡོད། ངོ་སྤྲོད། རྟ་རྫོང་ནི་གཅན་ཚ་རྫོང་ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ་གྱི་གནུབས་མ་ཀ་དང་འགྲམ་ཚང་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་ཡོད།

20170912

གསེག་ཁུག

གསེག་ཁུག་ཅེས་པ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་སྡེ་ཆུང་ཞིག་ཡིན། མི་གྲངས། མི113། གནས་ཡུལ། གཅན་ཚ་རྫོང་ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད། ངོ་སྤྲོད། གསེག་ཁུག་སྡེ་བ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད།

20160719

དཀར་པོ་ནང་།

དཀར་པོ་ནང་ཞེས་པ་ནི་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་སྡེ་བ་ཞིག་ཡིན། མི་གྲངས། མི228། གནས་ཡུལ། གཅན་ཚ་རྫོང་ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ་གྱི་ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་མཚམས་སུ་ཡོད། ངོ་སྤྲོད། དཀར་བོ་ནང་སྡེ་བ་ནི་གཅན་ཚ་རྫོང་ཁམས་ར་གྲོང་རྡལ་གྱི་ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་མཚམས་སུ་ཡོད།

20160719