ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 2 ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་འདོད་པ་ནི ཀླད་འགེམས ཡིན་ནམ།

བཙལ་འབྲས་ནི ཀླད་འགེམས ཡིན་མོད། ཁྱེད་ཀྱིས་སྔར་བཞིན ཀླད་འགེབ། འཚོལ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།

ཀླད།

②ཀླད་པ་ཡི་ཚིག་བསྡུས་པ། དཔེར་ན། མི་ལའི་མགུར་འབུམ་ལས། རྒོལ་བ་ངན་པའི་ཀླད་འགེམས་ཕྱིར། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ།  གོང་ངམ་སྟེང་ངམ་ཐོག་གི་དོན། ལོ་ཙཱ། རྒྱ་ཡིག 顶上,开始处 དབྱིན་ཡིག over/above the ahead རྒྱས་འགྲེལ། 1.དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས་ལས། 

20180508

མཐའ་སྨུག་གྲུབ་གནས།

བརྒྱུད་པ་འདི་ལ་འོད་གསལ་ལྷའི་རྒྱུད་ལ། འབྲི་དཀར་མོ་རྭ་རིང་གི་རྒྱུད་པ་ཞེས་ད་ལྟ་ཡང་ངག་རྒྱུན་ལ་གྲགས། འདིའི་ཕྱག་ཕུར་དབལ་རྩེ་ལས་མེ་རང་འབར་དུ་བྱུང་བས་དབལ་རྩེ་མེ་འབར་དང་། རྔ་ཆེན་དགྲ་བགེགས་ཀླད་འགེམས་ཞེས་པ་གཉིས་དུས་ཕྱིས་ མཐའ་སྨུག་གྲུབ་གནས་ནི། རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་རྫོང་རོང་བོ་གྲོང་རྡལ་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ་ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཕྱིན་པའི་མཚམས།

20160720