ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 5 ཡོད།

ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་འདོད་པ་ནི ཀྲང་ཝུན་ཁུའེ ཡིན་ནམ།

བཙལ་འབྲས་ནི ཀྲང་ཝུན་ཁུའེ ཡིན་མོད། ཁྱེད་ཀྱིས་སྔར་བཞིན ཀྲང་ཝུན་ཁའེ། འཚོལ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ།

ཀྲང་ཝུན་ཁུའེ

བློ་མཐུན་ཀྲང་ཝུན་ཁུའེ་ཡིས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཏང་ཙུའུ་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པའི་འགན་བཞེས། སྤྱི་ལོ2021ལོའི་ཟླ3པར། ཀྲུང་གུང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཨུའི་ཐག་བཅད་ལྟར། བློ་མཐུན་ཀྲང་ཝུན་ཁུའེ་ཡིས་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཏང་ཙུའུ་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་དང་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པའི་འགན་བཞེས།

20210401

ཡོངས་འཛིན།

2014ལོའི་ཟླ7པའི་ཚེས7ཉིན། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་ཀྲང་ཝུན་ཁུའེ་ལགས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བྱ་བའི་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གཞུང་ལས་ཁང་དུ་ཕེབས་ནས་ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར་འདོན་སྤེལ་ལས་གཞིའི་འཛུགས་སྐྲུན་ ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར་ནི་བོད་ཡིག་གི་དྲ་ཐོག་ཆ་འཕྲིན་འཚོལ་བཤེར་གྱི་མ་ལག་ཅིག་ཡིན་ཏེ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བྱ་བའི་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས2013ལོ་ནས་ལས་གཞིའི་འགོ་བརྩམས་

20160820

ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར།

2014ལོའི་ཟླ7པའི་ཚེས7ཉིན། མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཨུའི་ཧྲུའུ་ཅི་ཀྲང་ཝུན་ཁུའེ་ལགས་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བྱ་བའི་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གཞུང་ལས་ཁང་དུ་ཕེབས་ནས་ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར་འདོན་སྤེལ་ལས་གཞིའི་འཛུགས་སྐྲུན་ ཡོངས་འཛིན་འཚོལ་བཤེར་ནི་བོད་ཡིག་གི་དྲ་ཐོག་ཆ་འཕྲིན་འཚོལ་བཤེར་གྱི་མ་ལག་ཅིག་ཡིན་ཏེ། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་ལྷོ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་བྱ་བའི་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས2013ལོ་ནས་ལས་གཞིའི་འགོ་བརྩམས་

20160819

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ།

རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ། མཱ་ཁྲང་ཆིང་། ཀྲང་ཧྲོའུ་ཁྲེང་། ཏུའུ་ཅའེ། ཀྲང་ཝུན་ཁུའེ། མཱ་ཧའེ་དབྱིན། ཝང་ཞོན། ཏུའུ་ཏི་ཀྲི། དེ་མིན་ཚོགས་འདུའི་ལག་བསྟར་ཀྲུའུ་ཞི་ཧང་ཅིན་བཅས་ཀྲུའུ་ཞིའི་སྟེགས་བུའི་མདུན་གྲལ་དུ་བཞུགས་ མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་སྤྱི་ལོ2018ལོའི་ཟླ1པོའི་ཚེས24ཉིན།

20210318

ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པ།

ཀྲུའུ་ཞང་ཧྥེང་།(ཧོར་རིགས)ཡན་ཅིན་ཧའེ།(བོད་རིགས)ཝུའུ་ཧའེ་ཁུའེ། ཝུའུ་ཏེ་ཅུན་དང་ཀྲང་ཝུན་ཁུའེ།(བོད་རིགས)ཀྲང་ཞི་མིན། ཀྲང་ཞུའེ་ཐེན། ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པ་སྤྱི་ལོ2017ལོའི་ཟླ5པའི་ཚེས22ཉིན་ཟི་ལིང་དུ་བསྡུས།

20210325