ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར 11,058 ཡོད།

ལོའུ་ཝན་སྡེ་བའི་སྨན་ཆུ།

ལོའུ་ཝན་སྡེ་བ་ནི་ཀའོ་མེའོ་གྲོང་རྡལ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ནས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ2ཀྱི་མཚམས་སུ་ཆགས་ཡོད། ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཁྲང་ལུས་སྡེ་བ(长里村)དང་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཏུང་ཚོན་སྡེ་བ(东村)དང་འབྲེལ་ཡོད། བྱང་ཕྱོགས་སུ་ཅོག་ཙེ་རི(桌子山)ཡོད་ཅིང་། མཚོ་འཕགས་སྨི1871ཡོད།ལོའུ་ཝན་སྡེ་བ་ནི་ཀའོ་མེའོ་གྲོང་རྡལ་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང

20230523

ཧན་ཏུས་ཝན་སྡེ་བའི་ལབ་ཙེ།

ཧན་ཏུས་ཝན་གྲོང་སྡེ་ནི་ཀའོ་མེའོ་གྲོང་རྡལ(高庙镇)ནས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ4ཡི་མཚམས་སུ་ཆགས་ཤིང་། ཤར་ཕྱོགས་སུ(蒲家墩)སྡེ་བ་དང་ནུབ་ཏུ(长里)སྡེ་བ་དང་འབྲེལ་ཡོད། ལྷོ་ཕྱོགས་སུ(下沟)སྡེ་བ་བར་འབྲེལ་ཡོད།ཧན་ཏུས་ཝན་གྲོང་སྡེ་ནི་ཀའོ་མེའོ་གྲོང་རྡལ(高庙镇)ནས་ཤར་ཕྱོགས་སུ་སྤྱི་ལེ4ཡི་མཚམས་སུ་ཆགས་ཤིང་། ཤར་ཕྱོགས

20230524

ཧོར་གྱི་མེ་བཙའ།

གཅེས་བཏུས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། ཧོར་གྱི་མེ་བཙའ་ཞེས་བྱ་བ། གང་ན་སའི་ཤ་སྟེང་དུ་དར་དམར་པོས་བཀབ། དེའི་སྟེང་དུ་ཤིང་བེ་ལ་སོགས་པའི་སྲབ་ལེབ་ཅིག་བཞག དེ་སྟེང་སྤྲ་མེ་བཞག། ཧོར་མེའོ། ། ཞེས་དང་། འབྲི་གུང་ཞལ་རྒྱུན་ཟབ་བཀྲོལ་ཟིན་བྲིས་ལས། ཧོར་གྱི་མེ་བཙའི་སྨན་གསུམ་ཛཱ་ཏི། སྒ་སྐྱ། གོ་སྙོད་རས་ཐུམ་སྣུམ་དུ་བཙོས་ནས་ཤས་བཟོད་ཙམ་དུ་གཏུག ། ཅེས་དང

20231127

ལིའུ་ཁྲུན་ཀའོ

ཁོ་ནི་སྤྱི་ལོ1916ལོའི་ཟླ3པར་སྐྱེས་པ་དང་། སྐུ་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་དམར་དམག་དཔུང་ཕྱོགས་སྒར་ཆེན་བཞི་པའི་འཐབ་འཛིང་པ་ཡིན། སྤྱི་ལོ1934ལོའི་ཟླ9པར་སི་ཁྲོན་ཝན་ཡོན་ཀྲུང་ནས་སྐུ་གཤེགས།སྐུ་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་དམར་དམག་དཔུང་ཕྱོགས་བཞི་པའི་འཐབ་འཛིང་པ་ཡིན། སྤྱི་ལོ1934ལོའི་ཟླ9པར་སི་ཁྲོན་ཝན་ཡོན་ཀྲུང་དུ་རང

20231123

ལིའུ་ཙེ་ཧུའེ།

ཁོ་ནི་ཧུའུ་ནན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཉིང་རྫོང་པའེ་ཧྲ་གྲོང་རྡལ་ནས་སྐྱེས་ཤིང་། སྤྱི་ལོ1949ལོའི་ཟླ12པར་གསར་བརྗེར་ཞུགས། སྐུ་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་དང་བླངས་དམག་གི་ཅུན39པའི་ཧྲི115པའི་ལེན8པའི་འཐབ་འཛིང་པ་ཡིན་པ་དང་། ཁྲའོ་ཞན་ནས་རང་སྲོག་བློས་བཏང་།སྤྱི་ལོ1949ལོའི་ཟླ12པར་གསར་བརྗེར་ཞུགས། སྐུ་འཚོ་བཞུགས་སྐབས་དང་བླངས་དམག

20231128

ཀའོ་ཕེང་ཀྲེན།

ཡི་དམག་དཔུང་ནང་ཞུགས་ནས་ལུའི་དཔོན་དང་པོའི་འགན་བཞེས། སྤྱི་ལོ1931ལོའི་ཟླ11པ་ནས་སྤྱི་ལོ1932ལོའི་ཟླ1པོའི་བར་སྔ་རྗེས་སུ་ཞིན་མིན་ཀའོ་ཐའེ་གྲོང་རྡལ་གྱི་ཧྥུའུ་ཞིན་ཅིན་ཅཱ་གྲོང་ཚོ་དང་། ཧེ་ཧྲན། ཀྲང་ཝུའུ་སོགས་ས་ཆར་འཇའ་དམག་ལ་འགོག་རྒོལ་བྱས། ཀེང་ཅི་ཀྲོའུ་ཕམ་རྗེས་དམག་དཔུང་ཁྲིད་དེ་ལམ་ཆེན་གྱི་ལམ་རྒྱུད་དུ་བྱ་འགུལ

20230725

ཀའོ་ནུང་ཧྥུ།

བཞི་པའི་ཆབ་སྲིད་པུའུ་ཡི་དམངས་ཚོགས་ལས་འགུལ་གྱི་ཁོའོ་ཀྲང་གི་འགན་བཞེས། ཀན་སུའུ་ནས་ལམ་ལ་ཆས་ཏེ་ཧྭ་བྱང་གི་འཇར་འགོག་གཡུལ་སར་བསྐྱོད་དེ། ཧྲན་ཞི་ཞིང་ཆེན་ལུའུ་ཁྲེང་ཨན་ཁྲང་གྲོང་རྡལ་དུ་བཅའ་སྡོད་བྱས་ཏེ། འཇར་པན་ལ་དམག་འཐབ་བྱེད་པར་གྲ་སྒྲིག་བྱས། སྤྱི་ལོ1938ལོའི་ཟླ8པར་ཁོང་ལུའི་ཤོག་ཆབ་སྲིད་པུའུ་ཡི་རྩ་འཛུགས་ཁོའོ་ཀྲང་ལ་བསྐོ་གཞག་བྱས

20230823

ཀའོ་ཡུས་མིང་།

དམག་གི་ཡན་ལག་རུ་ཁག་དགུ་བའི་ཆབ་སྲིད་ཨུ་ཡོན་གྱི་འགན་བཞེས། ལོ་དེའི་ཟླ11པའི་ཚེས9ཉིན། ཀའོ་ཡུས་མིང་གིས་དམག་དཔུང་གི་རྩེར་སོན་དམག་མིའི་འཛིན་གྲྭའི་མི11ཁྲིད་དེ་དཔུང་སྐྱོད་བྱེད་སྐབས། རུ་ཆེན་གྱི་དགྲ་དམག་དང་འཕྲད་པ་དང་། ནང་སོག་ཨ་རུང་ཆི་ཧོར་ཆི་གྲོང་རྡལ་ཅི་ཀོན་ཧྲན་གྱི་འཐབ་འཛིང་ཁྲོད་དུ་དཔའ་ཉམས་ལྡན་པའི་ངང་རང་སྲོག་བློས་བཏང་བ་དང

20230724

ཀའོ་ཞང་།

ད་ལྟ་ཀྲུང་གོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་མཚོ་ཐོག་སྐྱེལ་འདྲེན་དོས་སྒམ་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་འགན་འཁུར་བཞིན་ཡོད།སྤྱི་ལོ1999ལོ་ནས་སྤྱི་ལོ2008ལོའི་བར། ཀའོ་ཞང་གིས་ཐེན་ཅིན་ཀྲུང་ཅི་པེ་དབྱང་དོས་སྒམ་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི་དང་། ཐེན་ཅིན་ཀྲུང་ཅི་དོས་སྒམ་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི། ཐེན་ཅིན་ཀྲུང་ཅི་ཟོག་འགྲེམས་སྒྲིག་ཆས་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི

20221129

ཀའོ་ཧྥེང་ལེན།

ལོའི་ཟླ10བའི་ཚེས25ཉིན་ཀྲུང་ཧྭ་རྒྱལ་ཡོངས་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་ཚོགས་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་ལག་བསྟར་ཨུ་ལྷན་གྱི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དང་པོའི་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་ལག་ཤེས་པ་ཀའོ་ཧྥུང་ལིན་ཀྲུང་ཧྭ་རྒྱལ་ཡོངས་སྤྱི་ཁྱབ་བཟོ་ཚོགས་ཀྱི་ཀྲུའུ་ཞི་གཞོན་པར་བདམས། སྤྱི་ལོ1991ལོར་ཀའོ་ཧྥེང་ལིན་གྱིས་རྩེར་སོན་གྱི་ལག་རྩལ་དང་འབུར་དུ་ཐོན་པའི

20230913