ཁའེ་ཡོན་ཁྲི་ལོ་བཅུ་བཞི་པའི་སྐབས་ཀྱི་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།    སྔ་མའི་པར་གཞིའི་རེའུ་མིག
ཨང་རིམ། བཅོས་པའི་དུས་ཚོད། རྩོམ་སྒྲིག་པ། དག་བཅོས་བྱས་དོན། བསྒྲུབ་བྱ།
1 2018-06-19 16:39 .ཉི་མ་འཚོ། ལྟ་ཞིབ།