ལེའོ་ཉིང་སྲིད་ཁྲིམས་ལས་རིགས་སློབ་གླིང་།    སྔ་མའི་པར་གཞིའི་རེའུ་མིག
ཨང་རིམ། བཅོས་པའི་དུས་ཚོད། རྩོམ་སྒྲིག་པ། དག་བཅོས་བྱས་དོན། བསྒྲུབ་བྱ།
1 2020-09-14 14:12 གསེར་ཞང་འཇམ་བསོད། ལྟ་ཞིབ།