ཚན་འབྱེད་རྒྱུགས་འདེམས་ལམ་ལུགས།    སྔ་མའི་པར་གཞིའི་རེའུ་མིག
ཨང་རིམ། བཅོས་པའི་དུས་ཚོད། རྩོམ་སྒྲིག་པ། དག་བཅོས་བྱས་དོན། བསྒྲུབ་བྱ།
1 2019-07-26 09:48 གསེར་ཞང་འཇམ་བསོད། ལྟ་ཞིབ།