གོ་གནས་གཞན་སྤྲོད་དང་གོ་གནས་རྒྱུད་འཛིན།    སྔ་མའི་པར་གཞིའི་རེའུ་མིག
ཨང་རིམ། བཅོས་པའི་དུས་ཚོད། རྩོམ་སྒྲིག་པ། དག་བཅོས་བྱས་དོན། བསྒྲུབ་བྱ།
1 2019-08-12 11:10 གསེར་ཞང་འཇམ་བསོད། ལྟ་ཞིབ།