《སྙན་གཞུང་གི་འགྲེལ་བཤད་མཚོ་བྱུང་དགའ་བའི་འཛུམ་མདངས》    སྔ་མའི་པར་གཞིའི་རེའུ་མིག
ཨང་རིམ། བཅོས་པའི་དུས་ཚོད། རྩོམ་སྒྲིག་པ། དག་བཅོས་བྱས་དོན། བསྒྲུབ་བྱ།
1 2018-11-05 16:06 རྒྱ་ལོ་རྟ་མགྲིན་ཚེ་བརྟན། ལྟ་ཞིབ།