ནན་ཅིན་འགྲིམ་འགྲུལ་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་གླིང་།    སྔ་མའི་པར་གཞིའི་རེའུ་མིག
ཨང་རིམ། བཅོས་པའི་དུས་ཚོད། རྩོམ་སྒྲིག་པ། དག་བཅོས་བྱས་དོན། བསྒྲུབ་བྱ།
1 2020-09-25 16:53 དཀོན་མཆོག་སྒྲོལ་མ།༡ ལྟ་ཞིབ།