ཨན་ཧུའེ་ཕྱི་རྒྱལ་སྐད་ཡིག་སློབ་གླིང་།    སྔ་མའི་པར་གཞིའི་རེའུ་མིག
ཨང་རིམ། བཅོས་པའི་དུས་ཚོད། རྩོམ་སྒྲིག་པ། དག་བཅོས་བྱས་དོན། བསྒྲུབ་བྱ།
1 2020-09-07 11:08 ཁྲི་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ། ལྟ་ཞིབ།