ཧྲན་ཞིའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་དོན་ལས་རིགས་སློབ་གླིང་།    སྔ་མའི་པར་གཞིའི་རེའུ་མིག
ཨང་རིམ། བཅོས་པའི་དུས་ཚོད། རྩོམ་སྒྲིག་པ། དག་བཅོས་བྱས་དོན། བསྒྲུབ་བྱ།
1 2020-08-05 15:40 མཁའ་འབུམ་བཀྲ་ཤིས། ལྟ་ཞིབ།